Anläggning av elnät

Anläggning av elnät är reglerad verksamhet.

Distributionsnätsinnehavaren har ensamrätt att bygga distributionsnät på sitt ansvarsområde, dvs. elnät under 110 kV. Undantaget är anslutningsledningar. Vid anläggning av elledningar som överstiger 110 kV krävs projekttillstånd från Energimyndigheten.

Anläggning av överföringsrör för naturgas regleras i naturgasmarknadslagstiftningen endast för projekt som överskrider riksgränsen. Energimyndigheten har inte befogenhet att utöva tillsyn över anläggningen av naturgasnät.

Frågor om markanvändning

Energimyndighetens tillsyn sträcker sig inte till frågor om markanvändning. Därför tar myndigheten inte ställning till avtal gällande markanvändning och deras prissättning.

För högspänningsledningar avgörs frågor om markanvändning i sista hand i enlighet med inlösenförfarandet i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977). Inlösenförfarandet sköts av arbets- och näringsministeriet.