EL- OCH NATURGASMARKNADEN

En effektivt fungerande el- och naturgasmarknad möjliggör hög leveranssäkerhet i fråga om energi samt skäliga och konkurrenskraftiga priser.

Energimyndigheten övervakar att el- och naturgasmarknaden i Finland fungerar enligt energilagstiftningen och utvecklar den nationella och regionala energimarknaden samt energimarknaden inom EU på ett hållbart sätt. Myndigheten fungerar även som nationell tillsynsmyndighet för grossistmarknaden. Energimyndigheten följer, övervakar och utvecklar dessutom leveranssäkerheten i fråga om el och naturgas.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 2023
Energimyndigheten inleder en utredning av det felaktiga anbudet till elbörsen 23.11.2023

Energimyndigheten inleder en utredning om det felaktiga anbudet som torsdagen den 23 november 2023 gavs till Finlands anbudsområde på elbörsen och dess inverkan på marknadens funktion och på olika marknadsparter. I egenskap av tillsynsmyndighet för elmarknadens verksamhet utreder Energimyndigheten om man i fallet eventuellt har brutit mot regleringen av elmarknaden och hur man i fortsättningen kan förhindra att motsvarande situationer uppstår. Myndigheten utreder ärendet i samarbete med tillsynsmyndigheter i andra länder.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 2023
Priset på elleveransskyldigheten bedöms marknadsbaserat

Energimyndigheten har fastställt att skäligheten i priset på leveransskyldiga elavtal bedöms marknadsbaserat genom att jämföra priset med det genomsnittliga konkurrensutsatta detaljmarknadspriset för motsvarande avtalstyp. Energimyndigheten drog för första gången upp riktlinjer i ärendet genom sitt beslut av den 28.6.2023. Enligt Energimyndigheten kan elförsäljaren inte erbjuda börsel som den enda produkten som omfattas av leveransskyldighet och priserna och villkoren i avtalen om leveransskyldighet ska vara lättillgängliga för slutanvändarna. Elmarknadslagens bestämmelser om skälig prissättning gäller endast leveransskyldig detaljförsäljning av el.