EL- OCH NATURGASMARKNADEN

En effektivt fungerande el- och naturgasmarknad möjliggör hög leveranssäkerhet i fråga om energi samt skäliga och konkurrenskraftiga priser.

Energimyndigheten övervakar att el- och naturgasmarknaden i Finland fungerar enligt energilagstiftningen och utvecklar den nationella och regionala energimarknaden samt energimarknaden inom EU på ett hållbart sätt. Myndigheten fungerar även som nationell tillsynsmyndighet för grossistmarknaden. Energimyndigheten följer, övervakar och utvecklar dessutom leveranssäkerheten i fråga om el och naturgas.

Nyhet El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Energimyndigheten fastställde servicevillkoren för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln

Energimyndigheten har fastställt villkoren för det centraliserade informationsutbytet om stamnätsinnehavarens elhandel, dvs. datahub-villkoren. Fingrid Datahub Oy erbjuder en tjänst för centraliserat informationsutbyte på villkor som fastställts av Energimyndigheten från och med den 21 februari 2022.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande
Energimyndigheten förberedde rekommendationer för samfakturering av avgifter för elförsäljning och eldistribution

Energimyndigheten har 13.7.2021 lämnat in till arbets- och näringsministeriet rekommendationer för genomförandet av praxisen för samfakturering av avgifter för elförsäljning och eldistribution. Enligt rekommendationerna skulle detaljförsäljaren svara för samfaktureringen och relaterad kundtjänst i sin helhet. En tydlig modell skulle hjälpa kunderna att bättre utnyttja möjligheter såsom förbrukningsflexibilitet på elmarknaden.