Regional energirådgivning 

Den regionala energirådgivningen ökar medvetenheten om energieffektivitet och förnybar energi. Målgruppen för den regionala energirådgivningen är konsumenter, kommuner samt små och medelstora företag (SMF). Energirådgivaren ger opartisk information om energieffektivitet och metoder att öka förnybar energi. Den regionala energirådgivningen för energirådgivaren närmare målgruppen i respektive landskap. Energirådgivningen är ett sätt att främja utsläppsminskning eftersom energirådgivaren understöder konsumenter, kommuner eller SMF att ta nästa steg mot ökad energieffektivitet och förnybar energi.

Energirådgivningen sker med olika typer av rådgivning och kommunikation, till exempel via personlig rådgivning, seminarier, möten och kampanjer.  Aktörerna som ger energirådgivning använder sig av material om främjande av energieffektivitet och förnybar energi som bland annat har finansierats av Energimyndigheten och tagits fram av Motiva Oy. Målet med energirådgivningen är att få konsumenter, SMF och kommuner att intressera sig för energieffektivitet och förnybar energi med goda exempel och arbetsmetoder.

Snabbare minskning av energirelaterade utsläpp med effektivitetskalkyler och effektivitetsavtal 

Målet med den regionala energirådgivningen är även att energirådgivarna ska främja genomförandet av energikalkyler för kommuner och SMF, och således bidra till verkställandet av energieffektivitetsavtal. Energikalkylerna samt energieffektivitetsavtalen är frivilliga metoder som staten har valt ut för att verkställa energieffektivitetsdirektivet (EED). Energirådgivningen erbjuder ingen information om enskilda enhetsval, detaljerad planering eller konsultation. 

Energimyndigheten finansierar regional energirådgivning 

Energimyndigheten har sedan 2018 finansierat och koordinerat den regionala energirådgivningen. Den regionala energirådgivningen startades med ett pilotprojekt i 12 landskap våren 2018. Resultaten från pilotprojektet används vid upphandlingen som genomförs våren 2019, där man söker energirådgivningsarrangörer till alla 18 landskapen. Vid upphandlingen söker man energirådgivningsarrangörer för fyra år (från maj 2019 till maj 2023) inklusive ett tillval på två tilläggsår. De regionala energirådgivningsentreprenörerna finansieras med totalt 2,8 miljoner euro under fem års tid från 2018–2023. 

Uppgifter om regionala energirådgivare finns här när upphandlingsprocessen har avslutats.