Tillståndsplikt för nätverksamhet

Det krävs tillstånd för att utöva naturgas- och elnätsverksamhet i naturgas- och elnät i Finland.

Med elnätsverksamhet avses att mot vederlag ställa elnät till förfogande för dem som behöver elöverföring eller eldistribution och andra elnätstjänster. Till elnätsverksamheten hör nätinnehavarens planering, byggande, underhåll och drift av elnätet, anslutande av nätanvändarnas elanläggningar till elnätet, elmätning, kundservice och andra åtgärder som hänför sig till elöverföring eller eldistribution och som är nödvändiga för elöverföring eller eldistribution som sker i nätinnehavarens elnät och för övriga nättjänster.

Med naturgasnätsverksamhet avses affärsverksamhet där verksamhetsidkaren (nätinnehavaren) mot vederlag överför naturgas i överförings- eller distributionsnätet för naturgas samt producerar och tillhandahåller andra på överförings- eller distributionsnätet baserade tjänster som ålagts nätinnehavaren i naturgasmarknadslagen till dem som behöver sådana tjänster.

En anslutningsledning genom vilken ett eldriftsställe eller ett eller flera kraftverk ansluts till elnätet utgör inte tillståndspliktig elnätsverksamhet. Naturgas- eller elnätsverksamhet är inte heller tillståndspliktig om nätet används endast för skötseln av en fastighets eller en motsvarande fastighetsgrupps interna naturgas- eller elleveranser.

Elnätsinnehavare

En elnätsinnehavare är en näringsidkare som har ett elnät i sin besittning och utövar tillståndspliktig elnätsverksamhet i det nätet.

Innehavare av högspänningsdistributionsnät har ett högspänningsdistributionsnät i sin besittning, medan stamnätsinnehavare har ett stamnät i sin besittning. Distributionsnätsinnehavare och innehavare av slutna distributionsnät kan förutom ett distributionsnät även ha ett högspänningsdistributionsnät i sin besittning.

Elnätsinnehavaren nättillstånden anger det geografiska ansvarsområdet. Den stämnätsinnehavare (Fingrid Oyj) ansvarar för hela Finland, med undantag för Åland. Hela Finlands område är uppdelat mellan distributionsnäthavarer i entydiga och inte överlappande ansvarsområden där de har ensamrätt att distribuera el. Stämnnätet och distributionsnätet kan överlappa geografiskt eftersom de huvudsakligen arbetar på olika spänningsnivåer och utför olika uppgifter. Ansvarsområden följer inte nödvändigtvis kommunala eller provinsiella gränser, och ett företags ansvarsområde kan bestå av flera geografiskt separata områden.

Ett distributionsnät är ett elnät vars nominella spänning är lägre än 110 kV. Ett högspänningsdistributionsnät har en nominell spänning på 110 kV. Ett stamnät är ett riksomfattande enhetligt elöverföringsnät som består av elledningar med en nominell spänning på minst 110 kV, transformator- och kopplingsstationer och andra anläggningar. Till stamnätet hör sammanlänkningar för en nominell spänning på minst 110 kV som är i en stamnätsinnehavares besittning. Elnät och nätdelar med en nominell spänning på över 110 kV definieras som stamnät om de inte är anslutningsledningar enligt elmarknadslagen.

Stamnätsinnehavaren ska för varje tillsynsperiod fastställa vilka elledningar, transformator- och kopplingsstationer och andra anläggningar som hör till innehavarens stamnät och publicera beslutet om fastställande. Fastställandet ska göras senast nio månader innan tillsynsperioden börjar. Stamnätsinnehavaren kan genom ett separat beslut göra ändringar i fastställandet mitt under en tillsynsperiod.

Fingrid Abp gav den 31 mars 2015 ett beslut om fastställande av stamnätet för den fjärde tillsynsperioden (2016–2019). Fingrids beslut om fastställande samt de beslut om ändring med vilka Fingrid har gjort ändringar i stamnätets omfattning enligt beslutet om fastställande publiceras på Fingrids webbplats.

Elnätsinnehavare med ett giltigt elnätstillstånd:

Innehavare av naturgasnät

En innehavare av ett distributionsnät för naturgas är en näringsidkare som bedriver naturgasdistributionsverksamhet. En innehavare av ett överföringsnät för naturgas är en näringsidkare som bedriver naturgasöverföringsverksamhet.

Innehavarna av naturgasnät ansvarar för driften, underhållet och utvecklingen av näten inom sitt verksamhetsområde och för sammanlänkningarna till andra nät. Nätinnehavarna ska även se till att nätet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på gasdistribution eller gastransporter.

Ett distributionsnät för naturgas är ett lokalt eller regionalt rörsystem för naturgas via vilket naturgas transporteras under reducerat tryck, inklusive den del av högtrycksrörledningarna som huvudsakligen används för lokal distribution av naturgas.

Ett överföringsnät för naturgas är ett rörsystem för naturgas där naturgas överförs i huvudsak genom högtryck. Till överföringsnätet räknas inte den del av högtrycksrörledningarna som huvudsakligen används för lokal distribution av naturgas.

När det gäller överföringsnätet utser Energimyndigheten en överföringsnätsinnehavare till systemansvarig överföringsnätsinnehavare.

Innehavare av naturgasnät med ett giltigt naturgasnätstillstånd:

Typer av nättillstånd

Tillståndspliktig naturgas- och elnätsverksamhet får utövas endast med ett nättillstånd som beviljas av Energimyndigheten. Nättillståndet beviljas tills vidare eller av särskilda skäl för viss tid och kan inte överföras till någon annan.

Som en del av den positiva nätverkstillståndsprocessen, måste det ansvarsområde markeras i elektronisk form i nättjänsten Verkkotietopiste.fi i enlighet med instruktioner nedan.

Energimyndigheten kan i enskilda fall för viss tid tillåta naturgasnätsverksamhet i en sammanlänkning utan naturgasnätstillstånd, om nätinnehavaren har beviljats undantagslov för ny infrastruktur enligt naturgasmarknadslagen. Befrielse kan beviljas för högst den tid som undantagslovet gäller.

Ansök om elnätstillstånd

Ansök om tillstånd för naturgasnät

Anvisning: Ansvarsområdesdelen i Nätverksinformationspunkten (pdf)