Elektrifieringsstöd för industrin

För den energiintensiva industrin föreslås ett stöd vars mål är att förebygga den s.k. risken för koldioxidläckage, trygga industrins kostnadskonkurrenskraft och styra verksamhetsutövarna att utveckla sin industriella produktion så att den blir mer klimatneutral. Elektrifieringsstödet kunde beviljas verksamhetsutövare under åren 2022–2026. Storleken på det stöd som skulle betalas ut bestäms bland annat utifrån priset på utsläppsrätten och verksamhetsutövarens elförbrukning eller produktion. Minst 50 procent av det beviljade stödet ska användas för utvecklingsåtgärder som främjar klimatneutralitet. Enligt lagförslaget skulle Energimyndigheten vara den stödmyndighet som ansvarar för myndighetsuppgifterna. Mer information och förslag hittas här.

I statsrådets förordning om elektrifieringsstöd för energiintensiv industri skulle föreskrivas preciseringar i fråga om beräkningen, ansökningen och beviljandet av elektrifieringsstöd samt användningen av stödet. Mer information och utkastet till förordning hittas här.

Målet är att lagen och förordningen om elektrifieringsstöd ska träda i kraft sommaren 2022. Ikraftträdandet förutsätter att Europeiska kommissionen har godkänt Finlands anmälan om statligt stöd.

Arbets- och näringsministeriet ordnade i samarbete med Energimyndigheten ett informationstillfälle om stödsystemet i juni 2022. Informationstillfällets presentationsmaterial hittas nedan (på finska).

Arbets- och näringsministeriet informationstillfälle 2.6.2022 (pdf)

Arbets- och näringsministeriet informationstillfälle 2.6.2022 (pdf)

Energimyndigheten informationstillfälle 2.6.2022 (pdf)

Energimyndigheten kommer att publicera mer information om stödansökan på denna webbplats.

Energimyndighetens team för elektrifieringsstöd ansvarar för ärenden gällande elektrifieringsstödet. Teamet nås på adressen [email protected]