Elektrifieringsstöd för industrin

Elektrifieringsstödet för energiintensiv industri är ett tidsbundet stödsystem som 2022 togs i bruk i Finland. Det har som mål att förebygga den s.k. risken för koldioxidläckage, trygga industrins kostnadskonkurrenskraft och styra verksamhetsutövarna att utveckla sin industriella produktion så att den blir kolneutral. Stödet kan beviljas på basis av uppgifterna för granskningsåren 2021–2025 och betalas retroaktivt året efter granskningsåret.  

Stödet kan sökas av verksamhetsutövare inom sektorer som är utsatta för att löpa avsevärd risk för koldioxidläckage. Sektorerna definieras i bilaga 1 till lagen om elektrifieringsstöd. Stödet söks skilt för varje anläggning. 

Verksamhetsutövaren ska använda minst 50 procent av det beviljade stödet till utvecklingsåtgärder för att minska utsläpp, förbättra sin energieffektivitet eller öka andelen förnybar energi av energiförbrukningen.

Energimyndigheten behandlar och granskar ansökningarna om stöd, samt fattar beslut om beviljande av stöd och om hur verksamhetsutövaren planerar använda stödet. Energimyndigheten övervakar användningen av stödet och att lagen om elektrifieringsstöd iakttas på andra plan.

Storleken på det elektrifieringsstöd som beviljas grundar sig på den sökandes elförbrukning som bedöms antingen utifrån produktens produktion uttryckt i ton eller också produktionens elförbrukning. Priset på utsläppsrätten och stödnivån inverkar på stödbeloppet. Den el som stödet ges för ska förbrukas i samband med produktionen av den stödberättigande produkten.

Det har varit möjligt att söka stöd första gången från den 1 september till den 30 september 2022 via Energimyndighetens elektroniska TESSA-system. För åren 2023-2026 måste ansökningarna lämnas in senast den 31 mars.

För att du ska kunna fylla i ansökan om stöd i det elektroniska ärendehanteringssystemet (Tessa) måste du ge användarna fullmakter i Suomi.fi-fullmakter.

Energimyndigheten ger information om förutsättningarna för ansökan om och beviljande av stöd samt om tidtabellen, här på sin webbplats och genom meddelanden.

Elektrifieringsstödet för industrin vid Energimyndigheten sköts av ett team för elektrifieringsstöd, vars kontaktuppgifter finns här. Teamet för elektrifieringsstöd nås också på e-postadressen [email protected].

Anvisning för sökande av elektrifieringsstöd (på finska) (pdf)

Anvisning för användning av elektrifieringsstöd (på finska) (pdf)