Marknadsövervakning

Energimyndigheten fungerar som nationell tillsynsmyndighet på grossistmarknaderna för energi i Finland. I Energimyndighetens behörighet ingår tillsyn av efterlevnaden av integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011, hädan efter ”REMIT-förordningen”. 

REMIT-förordningen förbjuder missbruk av insiderinformation och manipulering av marknaderna på grossistmarknaderna för energi. I enlighet med förordningen ska marknadsaktörerna även offentliggöra insiderinformation som omfattar de grossistenergiprodukter som de disponerar och som sannolikt har en betydande inverkan på grossistmarknaderna inom energibranschen. Dessutom förpliktar förordningen aktörer som idkar handel på grossistmarknaderna att registrera sig som marknadsaktörer i REMIT-registret som upprätthålls av en nationell myndighet och att rapportera sina transaktioner till byrån för samarbete mellan tillsynsmyndigheterna inom energibranschen (ACER).  

REMIT-förordning