Elmätning

Distributionsnätsinnehavaren mäter elförbrukningen och -produktionen för de kunder som anslutit sig till nätet. Om kunden har egen elproduktion mäts den el som produceras av en produktionsaggregat på högst 100 kVA i regel med samma fjärravläsbara mätinstrument som kundens elförbrukning. I annat fall eller på kundens begäran mäts produktionen med separat mätapparatur.

Mätningen av elförbrukningen och den småskaliga elproduktionen grundar sig för närvarande på timmätning och fjärravläsning av mätuppgifter. Med timmätning avses registrering av elförbrukning eller elproduktion i perioder om en timme.

Från timmätningen övergår man inom den närmaste framtiden till kvartsvis mätning, där elförbrukningen och -produktionen registreras i perioder om 15 minuter och mätuppgifterna avläses på distans. Övergången till kvartsvis mätning sker stegvis så att nätinnehavarna 22.5.2023 ändrar alla sina fjärrprogrammerbara timmätningsapparaturer till apparaturer för kvartsvis mätning. Resten av timmätningsapparaturerna ändras till kvartsvis mätning genom att ersätta den gamla mätaren med ny fjärrmätningsapparatur före utgången av 2028.

Nätinnehavarna ska ersätta alla apparaturer för timmätning och kvartsvis mätning med ny fjärrmätningsapparatur senast 4.7.2031.

Skyldigheten till fjärravläsbar mätning gäller inte heller i fortsättningen alla driftsställen. I vilket fall som helst används mekaniska mätinstrument som kunden eller nätbolaget måste avläsa på plats bara på enskilda driftsställen.