Energimyndigheten.fi-webbplatsens tillgänglighetsutlåtande 

Vi strävar efter att garantera webbplatsens tillgänglighet enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.  

Tillgänglighetsbedömningen grundar sig på en egen bedömning som gjorts med verktyget Siteimprove. 

Webbplatsens tillgänglighet 

Webbplatsen uppfyller till stor del tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå i kriterierna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. 

På webbplatsen finns följande brister (inom parentes nämns det/de WCAG-krav, som inte följs)

  • Länkarna är inte tydligt identifierbara, huvuddelen saknar färgkod (1.4.1)
  • Det finns inga textmotsvarigheter för tabellerna (1.1.1)
  • En liten del av länkarna saknar textmotsvarighet (2.4.4)
  • I bilagorna (pdf, excel, word) finns tillgänglighetsbrister (1.1.1, 1.3.1, 1.4.3)
  • Ingen tillgänglighetsbedömning har gjorts för webbplatsens mobilvy

Oproportionell börda

En del av de länkade videoinspelningarna har publicerats utan textning. Målgruppen för dessa inspelningar är begränsad (1.2.2). 


Webbplatsen har skapats för statens gemensamma publikationsplattform (YJA). Valtori ansvarar för utvecklingen och underhållet av plattformen. Förbättringar i anslutning till gemensamma funktioner genomförs centraliserat, varvid ändringarna förbättrar tillgängligheten på alla YJA-webbplatser där de aktuella funktionerna används.  

Vi följer upp och utvecklar webbplatsens tillgänglighet och gör tillgänglighetskorrigeringar av bilagorna.

Anmäl brister i tillgängligheten 

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge oss respons. Vi svarar inom 14 dagar. Skicka respons per e-post till adressen: [email protected]

Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,  
Enheten för tillgänglighetsövervakning
www.tillganglighetskrav.fi 
[email protected] 
Telefonnummer till växeln: 0295 016 000 

Webbplatsen energiavirasto.fi publicerades i april 2019. 

Utlåtandet publicerades 22.10.2019 
Uppdaterad 1.11.2021