FÖRNYBAR ENERGI

Främjande av förnybar energi är en del av energi- och klimatpolitiken, som syftar till hållbar produktion och användning av energi och därmed även till att stävja klimatförändringen. I Finland ansvarar Energimyndigheten för verkställandet av EU-politiken och den nationella politiken gällande förnybar energi.  

Energimyndigheten administrerar tariffsystemet med inmatningspris för stöd för förnybar energi, ordnar auktioner för stöd för förnybar energi och projekt inom trafikinfrastruktur samt uppbär vindkraftsavgifter. Myndigheten övervakar även att biobränslenas hållbarhet och bränslekvaliteten iakttas samt systemet för ursprungsgarantier för förnybar el och läroanstalterna för montörer av förnybar energi. Myndigheten har dessutom hand om energirådgivningen för konsumenter, kommuner och företag samt utarbetar utvärderingar, rapporter och statistik över konsekvenserna av de politiska åtgärderna gällande förnybar energi.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
Teknologigrupper och samt budget för anbudsutsättning i oktober 2022

Följande tabell visar budgeten per teknologigrupp som är mål för anbudsutsättning i oktober 2022. Energimyndigheten uppmanar användarna att kontrollera att fullmakten fungerar så snart som möjligt.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
Alla vindkraftverk i premiestödsystemet producerar nu el - ökningen av produktionskapaciteten är betydande

Med hjälp av premiesystemet som stöder produktionen av förnybar el har 89 vindkraftverk byggts i Finland under de senaste åren. Dessa har ökat elproduktionskapaciteten med cirka 550 megawatt och producerar årligen cirka 1,4 terawattimmar el.