FÖRNYBAR ENERGI

Främjande av förnybar energi är en del av energi- och klimatpolitiken, som syftar till hållbar produktion och användning av energi och därmed även till att stävja klimatförändringen. I Finland ansvarar Energimyndigheten för verkställandet av EU-politiken och den nationella politiken gällande förnybar energi.  

Energimyndigheten administrerar tariffsystemet med inmatningspris för stöd för förnybar energi, ordnar auktioner för stöd för förnybar energi och projekt inom trafikinfrastruktur samt uppbär vindkraftsavgifter. Myndigheten övervakar även att biobränslenas hållbarhet och bränslekvaliteten iakttas samt systemet för ursprungsgarantier för förnybar el och läroanstalterna för montörer av förnybar energi. Myndigheten har dessutom hand om energirådgivningen för konsumenter, kommuner och företag samt utarbetar utvärderingar, rapporter och statistik över konsekvenserna av de politiska åtgärderna gällande förnybar energi.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
Anbudsförfarande av infrastrukturstöd för trafik är i gång

Anbud tas emot under oktober. Anbudsgivaren uppmanas att omedelbart logga in på anbudsblanketten för att försäkra att tjänsträttigheterna finns.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
Energimyndighetens meddelande om anbudsförfarandet för infrastrukturstöd, anvisningarna gällande deltagande i anbudsförfarandet har publicerats

Energimyndigheten meddelar om inlämningstid och tidsfrist för anbud i anbudsförfarandet gällande infrastrukturstöd för trafiken i oktober 2020. Därtill har anvisningarna för deltagande i anbudsförfarandet publicerats.