FÖRNYBAR ENERGI

Främjande av förnybar energi är en del av energi- och klimatpolitiken, som syftar till hållbar produktion och användning av energi och därmed även till att stävja klimatförändringen. I Finland ansvarar Energimyndigheten för verkställandet av EU-politiken och den nationella politiken gällande förnybar energi.  

Energimyndigheten administrerar tariffsystemet med inmatningspris för stöd för förnybar energi, ordnar auktioner för stöd för förnybar energi och projekt inom trafikinfrastruktur samt uppbär vindkraftsavgifter. Myndigheten övervakar även att biobränslenas hållbarhet och bränslekvaliteten iakttas samt systemet för ursprungsgarantier för förnybar el och läroanstalterna för montörer av förnybar energi. Myndigheten har dessutom hand om energirådgivningen för konsumenter, kommuner och företag samt utarbetar utvärderingar, rapporter och statistik över konsekvenserna av de politiska åtgärderna gällande förnybar energi.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande 2024
Ursprungsgarantier för kärnkraft erövrar marknaden

Utvidgningen av systemet för ursprungsgarantier för energi till nya garantiprodukter har fått energiproducenter, försäljare och användare i farten och det syns i antalet åtgärder som gjorts i registren över ursprungsgarantier. Ursprungsgarantierna för kärnkraftsproducerad el och uppvärmning som producerats från förnybara källor har väckt stort intresse.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande 2024
Elektrifieringsstödet för energiintensiv industri betalades ut 117,7 miljoner euro 2023

Energimyndigheten betalade ut elektrifieringsstöd sammanlagt 117,7 miljoner euro till 49 olika anläggningar som ägs av 27 företag inom energiintensiv industri under 2023. Elektrifieringsstödet för energiintensiv industri är ett femårigt stödsystem som infördes i Finland 2022. Stödet är ämnat för sektorer med en betydande risk för koldioxidläckage enligt EU-kommissionens definition. Företagen ska använda minst hälften av det beviljade stödet till projekt som minskar utsläppen av växthusgaser i sin produktion.