ENERGIEFFEKTIVITET

Främjande av energieffektivitet utgör en del av EU:s energi- och klimatpolitik med vilken man strävar efter att minska den energimängd som behövs för att producera tjänster, prestationer och produkter. En förbättrad energieffektivitet minskar koldioxidutsläpp, reducerar energiförbrukning och ger kostnadsinbesparingar.

Energimyndigheten förvaltar och styr energieffektivitetsåtgärder som hör till arbets- och näringsministeriet. De viktigaste är energieffektivitetsavtal, energiredovisningar, regional energirådgivning, ekologisk planering och beredning av ärenden som gäller energieffektivitetsmärkning av specifika produkter. Energimyndigheten har en tillsynsroll över stora företags obligatoriska energiredovisningar och kostnadsnyttoanalyser för samproduktion av energi och utnyttjande av spillvärme. Myndigheten svarar dessutom för bedömningen av de politiska åtgärdernas effekter och om rapporter som ska sändas till Europeiska kommissionen. En betydande del av verkställighetsuppdragen avseende energieffektivitet skaffar Energimyndigheten årligen av Motiva Oy.

Nyhet Energieffektivitet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande
Under 2020 ökade produktionskapaciteten för solkraft med 45 procent - småskalig produktion nästan 300 megawatt

Den småskaliga produktionen av solkraft har under de senaste åren ökat kraftigt. Kapaciteten som installerats efter 2016 har mer än tiofaldigats. Vid utgången av 2020 hade en sammanlagd produktionskapacitet med solkraft på cirka 293 megawatt kopplats till elnätet och enligt preliminära uppgifter ökade kapaciteten under året med 91 megawatt.

Nyhet Energieffektivitet Pressmeddelande
När klimatmålen skärps ökar behovet av energirådgivning

I två år har varje landskap på fastlandet haft en egen energirådgivare. Energirådgivaren hjälper kommuninvånarna med energifrågor oberoende av boendeform. I fjol handlade flest frågor om ämnen som olika värmepumpar, solpaneler och stöd. Energirådgivaren sporrar också kommunerna och små och medelstora företag mot energi- och klimatmålen genom att stöda förverkligandet av energieffektivitetsavtal och inledandet av energibesiktningar.