Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Aktuellt

Nationell rapport om el- och naturgasmarknaden 2020

Baserat på direktiven om elmarknad och naturgas utarbetar Energimyndigheten en årlig rapport till Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) och Europeiska kommissionen om drift och övervakning av den finska marknaden för el och naturgas.

Pressmeddelande 12.7.2021
Viktig påminnelse till Fi-Nergy Voimas och 365 Hankintas kunder

Energimyndigheten påminner Fi-Nergy Voima Oy:s, Fi-Nergy Voima OÜ:s och 365 Hankinta Oy:s kunder att omedelbart ingå ett elavtal med en ny elsäljare, för att undvika att eldistributionen avbryts. Den skyldighet att säkerställa elleveransen till kunderna som ålagts nätbolagen i lagstiftningen håller på att löpa ut, varefter nätbolagen har rätt avbryta kundens eldistribution.

Pressmeddelande 7.7.2021
Under 2020 ökade produktionskapaciteten för solkraft med 45 procent - småskalig produktion nästan 300 megawatt

Den småskaliga produktionen av solkraft har under de senaste åren ökat kraftigt. Kapaciteten som installerats efter 2016 har mer än tiofaldigats. Vid utgången av 2020 hade en sammanlagd produktionskapacitet med solkraft på cirka 293 megawatt kopplats till elnätet och enligt preliminära uppgifter ökade kapaciteten under året med 91 megawatt.

Pressmeddelande 17.6.2021
Anvisningar till Fi-Nergy Voimas och 365 Hankintas kunder

Fi-Nergy Voima Oy:s, Fi-Nergy Voima OÜ:s och 365 Hankinta Oy:s elleverans till kunderna har avbrutits. På den här sidan finns anvisningar för kunder som har elförsäljningsavtal med dessa bolag.

Pressmeddelande 11.6.2021
Energimyndigheten uppmanar Fi-Nergy Voimas och 365 Hankinnas kunder att snabbt välja en ny elförsäljare

Fi-Nergy Voima Oy, Fi-Nergy Voima OÜ och 365 Hankinta Oy kan inte fortsätta elleveransen till sina kunder på grund av att en balansansvarig saknas. Bolagens eldistribution till kunderna avbryts inte omedelbart. Energimyndigheten uppmanar kunderna att snabbt ingå avtal med en nya elförsäljare. 

Pressmeddelande 11.6.2021
När klimatmålen skärps ökar behovet av energirådgivning

I två år har varje landskap på fastlandet haft en egen energirådgivare. Energirådgivaren hjälper kommuninvånarna med energifrågor oberoende av boendeform. I fjol handlade flest frågor om ämnen som olika värmepumpar, solpaneler och stöd. Energirådgivaren sporrar också kommunerna och små och medelstora företag mot energi- och klimatmålen genom att stöda förverkligandet av energieffektivitetsavtal och inledandet av energibesiktningar.

Pressmeddelande 24.5.2021
Det första stödbeslutet har fattats i anbudsförfarandet för förnybar energi

Anbudsförfarandet för förnybar energi ledde till ett lågt stödbelopp: 24 000 euro i stöd till Hirvineva-Limingo vindpark för det sista kvartalet 2020.

Pressmeddelande 30.4.2021
Företag investerar inom de närmaste åren i solel och värmepumpar

Av Motivas och Energimyndighetens färska enkät framgår att finländska företags energiinvesteringar inom den närmaste framtiden riktar sig mot solel, värmepumpar samt lösningar som främjar kolneutralitet och flexibilitet i efterfrågan. Intresset för att använda stora värmepumpar som utnyttjar spillvärme har ökat mest.

Pressmeddelande 8.4.2021
Utsläppen från anläggningar inom Finlands utsläppshandelssektor minskade med 3,6 miljoner ton 2020

Den totala utsläppsmängden för de finländska anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till 19,6 miljoner ton koldioxid 2020. Utsläppen minskade med 15,7 % av utsläppsmängden 2019. 

Pressmeddelande 1.4.2021
2021 anbudsförfarande gällande trafikens infrastrukturstöd börjar

Energimyndigheten tar emot anbud för infrastöd under april månad. Anbudsgivaren uppmanas att kontrollera behörigheten. Energimyndigheten uppdaterar 6.4. listan med kommuner som enligt Energimyndighetens vetskap inte är prioriterade kommuner i grupp 3.

Pressmeddelande 31.3.2021