Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Aktuellt

År 2022 blev de finländska hushållens elräkningar i genomsnitt cirka 50 procent dyrare

Hushållens totala elpris fortsatte att stiga år 2022. Elpriset steg för konsumenterna i hela Europa. I Finland steg priset på elenergi med i genomsnitt 142 procent för hushåll och 106 procent för de som sköter uppvärmningen med el. Totalpriset på el (inklusive energi, överföring och skatter) steg i genomsnitt med 53 procent för hushåll och 47 procent för de som sköter uppvärmningen med el. Hushållens elenergipriser varierar dock stort på grund av typen av elavtal och tidpunkten då avtalet ingicks. Elförbrukningen minskade betydligt år 2022. Den inhemska elproduktionen förblev nästan oförändrad och genom elbesparingar kompenserades upphörandet av import från Ryssland.

Pressmeddelande 19.1.2023
Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeordning om hållbarhetskriterier för skogsbiomassa

Europeiska kommissionen har antagit en förordning som ger vägledning av i innehållet av och påvisandet av hållbarhetskriterierna för skogsbiomassa. Energimyndigheten avgör om hållbarhetskriterier för skogsbiomassa uppfylls skilt för varje land och publiceras listan på hemsida.

Pressmeddelande 19.12.2022
Data om biobränslens råvaror för transport har publicerats på Energimyndighetens webbplats

Energimyndigheten har på sin webbplats publicerat information om rapporter om hållbarhetskriterier av distributör. Energimyndighetens skyldighet att publicera informationen grundar sig på RED II-direktivet och den nationella hållbarhetslagen.

Pressmeddelande 12.12.2022
Flera begäranden om utredning gällande produkter och priser som omfattas av elleveransskyldigheten anhängiga vid Energimyndigheten

För tillfället är flera begäranden om utredning anhängiga vid Energimyndigheten som gäller leveransskyldighet för el till rimliga priser, samt ifall börsel kan vara den enda produkt som en detaljförsäljare erbjuder som omfattas av leveransskyldigheten.

Pressmeddelande 7.11.2022
Europas energimyndigheter: Exporten av energi mellan EU-länderna bör inte begränsas

Det är mycket viktigt att EU-länderna fortsätter exportera el och gas till grannländerna, så att tillgången till energin inte hotas under den kommande vintern, betonar byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheterna ACER. Verket betonar att enhetliga tillvägagångssätt på energimarknaden bidrar till tillräckligt med energi i varje medlemsland och jämnar ut höga pristoppar.

Pressmeddelande 26.10.2022
Snäppet svalare - energisparandet hjälper redan, men ytterligare åtgärder behövs

Den nationella energisparkampanjen Snäppet svalare inleds i dag. Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett utmanande energiläge i hela Europa. Energisparandet är ett särskilt snabbt och effektivt sätt att stävja energikrisen och spara pengar.

Pressmeddelande 10.10.2022
Kymmenedalens El börjar som leveransskyldig elförsäljare i Haminan Sähköverkkos område

Energimyndigheten har den 6.10.2022 bestämt att Kymmenedalens El Ab ska vara leveransskyldig detaljförsäljare av el inom Haminan Sähköverkko Oy:s nätområde. Kymmenedalens El ska erbjuda el till ett rimligt pris till konsumenterna i området och till andra små elanvändare. Karhu Voima Oy, som tidigare varit leveransskyldig detaljförsäljare i området, ansökte om konkurs 19.9.2022 och avslutade elleveransen från och med följande dag.

Pressmeddelande 6.10.2022
Teknologigrupper och samt budget för anbudsutsättning i oktober 2022

Följande tabell visar budgeten per teknologigrupp som är mål för anbudsutsättning i oktober 2022. Energimyndigheten uppmanar användarna att kontrollera att fullmakten fungerar så snart som möjligt.

Pressmeddelande 4.10.2022
Alla vindkraftverk i premiestödsystemet producerar nu el - ökningen av produktionskapaciteten är betydande

Med hjälp av premiesystemet som stöder produktionen av förnybar el har 89 vindkraftverk byggts i Finland under de senaste åren. Dessa har ökat elproduktionskapaciteten med cirka 550 megawatt och producerar årligen cirka 1,4 terawattimmar el. 

Pressmeddelande 29.9.2022
Energimyndighetens rekommendation till elförsäljare: Elleveransen till kunder utan avtal kan inledas genast

Energimyndigheten önskar att detaljförsäljarna av el inleder nya elavtal och elleverans så snart som möjligt till kunder som för närvarande saknar elavtal. På så sätt undviker man onödiga avbrott i eltillförseln.

Pressmeddelande 23.9.2022