Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Aktuellt

Anbudsförfarande gällande trafikens infrastrukturstöd har öppnats för snabbladdningspunkter för fordon

Energimyndigheten tar emot anbud för infrastöd till snabbladdningspunkter fram till 13.6.2022 kl. 12.00. Anbudsgivaren uppmanas att kontrollera behörigheten i TAKILA-tjänsten.

Pressmeddelande 16.5.2022
TAKILA e-tjänsten för anbud har öppnats

Energimyndigheten ordnar 16.5.2022-13.6.2022 ett anbudsförfarande för laddningspunkter för snabbladdning av fordon. E-tjänsten TAKILA har nu öppnats och stödsökanden kan logga in i tjänsten. Tjänstens bruksanvisning översätts till svenska och publiceras så snart som möjligt

Pressmeddelande 10.5.2022
Snabbladdningsnätverket för vägtrafiken byggs upp med hjälp av stöd från staten

Snabbladdningspunkterna som byggs längs huvudtrafiknätet har en nyckelroll i främjandet av den helt eldrivna bilismen. Med hjälp av offentligt stöd strävar man efter att skapa ett nätverk som omfattar hela Finland. Den här våren konkurrensutsätter Energimyndigheten fem miljoner euro i stöd för byggande av laddningspunkter med hög effekt för fordon.

Pressmeddelande 4.5.2022
Den finska utsläppshandelssektorns utsläpp ökade med 0,7 miljoner ton 2021

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 20,3 miljoner ton 2021. Utsläppen ökade med 3,8 procent jämfört med utsläppen 2020.

Pressmeddelande 1.4.2022
Ursprungsgarantierna för energi utvidgas - konsumenter får allt mer omfattande information om produktionssätten

Ursprungsgarantierna för energi utvidgas till gas och väte, samt uppvärmning och nedkylning. I fortsättningen går det att ansöka om ursprungsgaranti även för el producerad med kärnkraft. Med hjälp av ursprungsgarantierna kan konsumenterna försäkra sig om, att energi såld till dem till exempel som förnybar värme eller kärnel är producerad på det påstådda sättet.

Pressmeddelande 1.4.2022
Kraven på ekodesign utvidgas till nästan alla produkter

De kända ekodesignbestämmelserna för energirelaterade produkter utvidgas till elektronik, textilier, möbler och nästan alla produkter. Den 30.3. publicerade Europeiska kommissionen ett förslag till en ny miljöplaneringsförordning som styr en hållbar planering av produkter. I fortsättningen ska produkter vara energieffektiva, lätta att reparera och möjliga att återvinna.

Pressmeddelande 30.3.2022
Energimyndigheten fastställde de första frivilliga distributörerna som är skyldiga att distribuera förnybara drivmedel

Energimyndigheten har fastställt de tio första frivilliga distributörerna som omfattas av distributionsskyldighet från den 1 januari 2022. Distributörer av förnybara drivmedel som ligger under tillämpningsgränsen för lagen om distributionsskyldighet har för första gången frivilligt kunnat begära att de ska omfattas av distributionsskyldigheten från början av 2022.

Pressmeddelande 22.3.2022
Ursprungsgarantiregistret för värme och kyla öppnas 1.4.2022

Ursprungsgarantier för energi kommer att beviljas för el som produceras med förnybar energi, el som producerats med högeffektiv kraftvärme, el som produceras med kärnkraft, förnybar gas, väte som produceras från förnybar energi, värme och kyla som produceras från förnybar energi samt spillvärme och -kyla. Energimyndigheten är registeransvarig för ursprungsgarantiregistret gällande ursprungsgarantier för värme och kyla och ordnar infotillfällen om registrets funktioner och användning.

Pressmeddelande 18.3.2022
Energimyndigheterna stöder Ukrainas anslutning till det europeiska elnätet

Den 16 mars anslöt europeiska nätbolag Ukraina och Moldavien till det centraleuropeiska elnätet. De europeiska myndigheterna inom energisektorn stöder ländernas synkronisering till sitt elnät som en del av åtgärderna för att underlätta krissituationen i Ukraina.

Pressmeddelande 17.3.2022
Med beredskapsplanering förbereder man sig för störningar i el- och naturgasnätet

El- och naturgasnätsbolagen upprätthåller beredskapsplaner med hjälp av vilka bolagen förbereder sig för störningar i nätet, regleringsåtgärder som störningarna förutsätter samt undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen. Elnätsbolagen ska uppdatera beredskapsplanerna före utgången av juni 2022.

Pressmeddelande 10.3.2022