Utfärdande av Suomi.fi-fullmakter till Energimyndighetens system

 

I Energimyndighetens elektroniska ärendetjänster används Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakter. Vid utfärdandet av Suomi.fi-fullmakter administrerar företagen själv sina användares tillträde till Energimyndighetens ärendetjänster.

För ett företags räkning kan fullmakt ges av

 • en enskild näringsidkare i sitt eget företags namn
 • företagets verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare 
 • du i handelsregistret anges som företagets namntecknare med rätt att representera företaget ensam
 • alla företagets styrelseledamöter som registreras i handelsregistret tillsammans
 • ordföranden och styrelseledamoten tillsammans eller styrelsens två ledamöter tillsammans enligt representationsstadgan som registrerats i handelsregistret
 • en person som företaget har gett fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt. 

Om det fullmaktsgivande företaget eller samfundet inte själv kan befullmäktiga i Suomi.fi-fullmakter, kan man ansöka om registrering eller annulering av en fullmakt samt godkänna begäran om fullmakt via tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden.

Med ansökan kan fullmakt ges av

 • samfund som inte har representanter i registret (t.ex. kommuner, statliga ämbetsverk, läroanstalter, stiftelser, församlingar, närings näringssammanslutning och dödsbon med FO-nummer)
 • föreningar som inte har personer antecknade i registret med rätt att ensamma företräda föreningen
 • utländska företag som inte har registrerats i Finland eller vars representanter inte har en finländsk personbeteckning som antecknats i handelsregistret
 • finländska företag som inte har verkställande direktör, personer med rätt att företräda företaget eller styrelsemedlemmar antecknade i handelsregistret
 • enskilda näringsidkare som inte har personliga identifieringsverktyg för elektroniska tjänster eller som inte kan använda elektroniska tjänster
 • företag eller samfund som har avslutat sin verksamhet.

Fullmaktstypen ska beaktas vid beviljande av fullmakt. Ärendefullmakten ger den behöriga personen rätt till ärendehantering på företagets vägnar. Fullmaktsrätt ger den behöriga personen rätt att ge ärendefullmakter på företagets vägnar.

Mer information om Suomi.fi-fullmakter och Befolkningsregistercentralens anvisning om att ge fullmakter:  Suomi.fi - Fullmakter

Mer information om att utfärda fullmakt på företagets vägnar finns i Befolkningsregistercentralens anvisning Ge fullmakt som företag.

Suomi.fi-fullmakter gäller inte kontrollörer. Kontrollörsföretaget beviljar fullmakt till sin kontrollör med en fullmaktsblankett.

 

Energimyndighetens fullmakter finns i kategorin Energiförsörjning

 

Energimyndighetens Suomi.fi-fullmakter
Fullmaktens namn Energimyndighetens ärendesystem Fullmakten ger rätt till

Ansöka om kompensationsstöd för utsläppshandel

Produktionsstödets elektroniska kundsystem
SATU

Att sköta ärenden som gäller ansökning om kompensationsstöd för utsläppshandel.

Inlämnande av uppgifter om utsläppstillstånd och utsläppsrapporter

Utsläppshandelns elektroniska kundsystem 
FINETS

 

Att sköta ärenden som gäller övervakning och rapportering av utsläpp, utsläppstillstånd och gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Ansöka om produktionsstöd för förnybar energi

Produktionsstödets elektroniska kundsystem 
SATU

Att sköta ärenden som gäller ansökning om understöd för produktion av el från förnybara energikällor.

Inlämnande av nätinnehavarens tillsynsuppgifter

Tillsynsuppgiftssystem
VERTTI

Att sköta ärenden som gäller elnätsinnehavarens eller naturgasnätsinnehavarens tillsynsuppgifter.

Ansökan om dispens för elnätsinnehavare Tillsynsuppgiftssystem
VERTTI
Ansöka om dispens för elnätsinnehavarens verksamhet, lämna tilläggsuppgifter till ansökan och ta emot dokument som gäller ansökningarna samt beslutet.

Anmälan av detaljistmarkandsuppgifter för el och naturgas

Jämförelse av elpriser

Att sköta ärenden som gäller elnätsinnehavarens eller naturgasnätsinnehavarens tillsynsuppgifter.

Lämnande av anbud i anbudsförfarande för förnybar energi

E-tjänsten för anbud av infrastrukturstöd (TAKILA)

Att sköta ärenden som gäller infrastrukturstöd för eldrivna, väte och biogasdrivna fordon, deras uppföljning och utbetalningsansökningar

Ansökan om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

Elektrifieringsstödets elektroniska kundsystem TESSA

Att sköta ärenden som gäller ansökning om elektrifieringsstöd.

Ansökan om undantag i tidtabellen för betalning av elpriskompensation Betalning av elpriskompensations elektroniska kundsystem Att sköta ärenden som gäller undantag i tidtabellen för betalning av elpriskompensation

 

Vid problem med fullmakter kan du kontakta:

SATU: [email protected]

FINETS: [email protected]

VERTTI och VATI: [email protected]

Jämförelse av elpriser: [email protected]

TAKILA: [email protected]

TESSA: [email protected]