Utfärdande av Suomi.fi-fullmakter till Energimyndighetens system

 

I Energimyndighetens elektroniska ärendetjänster används Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakter. Vid utfärdandet av Suomi.fi-fullmakter administrerar företagen själv sina användares tillträde till Energimyndighetens ärendetjänster.

Företagets verkställande direktör, en person med ensam firmateckningsrätt eller en person med fullmaktsrätt kan ge fullmakt till ärendehantering på ett företags vägnar. Om det är den verkställande direktören som beviljar ärendefullmakten, ska företaget med interna åtgärder säkerställa att den verkställande direktören har rätt att bevilja fullmakter på företagets vägnar.

Fullmaktstypen ska beaktas vid beviljande av fullmakt. Ärendefullmakten ger den behöriga personen rätt till ärendehantering på företagets vägnar. Fullmaktsrätt ger den behöriga personen rätt att ge ärendefullmakter på företagets vägnar.

Mer information om Suomi.fi-fullmakter och Befolkningsregistercentralens anvisning om att ge fullmakter:  Suomi.fi - Fullmakter

Mer information om att utfärda fullmakt på företagets vägnar finns i Befolkningsregistercentralens anvisning Ge fullmakt som företag.

Suomi.fi-fullmakter gäller inte kontrollörer. Kontrollörsföretaget beviljar fullmakt till sin kontrollör med en fullmaktsblankett.

 

Energimyndighetens fullmakter finns i kategorin Energiförsörjning

 

Energimyndighetens Suomi.fi-fullmakter
Fullmaktens namn Energimyndighetens ärendesystem Fullmakten ger rätt till

Ansöka om kompensationsstöd för utsläppshandel

Produktionsstödets elektroniska kundsystem
SATU

Att sköta ärenden som gäller ansökning om kompensationsstöd för utsläppshandel.

Inlämnande av uppgifter om utsläppstillstånd och utsläppsrapporter

Utsläppshandelns elektroniska kundsystem 
FINETS

 

Att sköta ärenden som gäller övervakning och rapportering av utsläpp, utsläppstillstånd och gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Ansöka om produktionsstöd för förnybar energi

Produktionsstödets elektroniska kundsystem 
SATU

Att sköta ärenden som gäller ansökning om understöd för produktion av el från förnybara energikällor.

Inlämnande av nätinnehavarens tillsynsuppgifter

Tillsynsuppgiftssystem
VATI

Att sköta ärenden som gäller elnätsinnehavarens eller naturgasnätsinnehavarens tillsynsuppgifter.

Anmälan av detaljistmarkandsuppgifter för el och naturgas

Jämförelse av elpriser

Att sköta ärenden som gäller elnätsinnehavarens eller naturgasnätsinnehavarens tillsynsuppgifter.

Lämnande av anbud i anbudsförfarande för förnybar energi


Anbudsblankett

Att sköta ärenden som gäller infrastrukturstöd för eldrivna och biogasdrivna fordon, deras uppföljning och utbetalningsansökningar

 

Vid problem med fullmakter kan du kontakta:

SATU: [email protected]

FINETS: [email protected]

VATI: [email protected]

Jämförelse av elpriser: [email protected]

Anbudsblankett: [email protected]