Kompensaatiotuki 
(tukijärjestelmä on päättynyt 31.12.2021)

Kompensaatiotuki on tukijärjestelmä, jossa rajatuille teollisuuden toimialoille korvataan päästökaupan aiheuttama lisäkustannus sähkön hinnassa. Päästökauppa aiheuttaa suoria kustannuksia sen piirissä oleville toimijoille, jotka joutuvat kattamaan hiilidioksidipäästönsä markkinahintaisilla päästöoikeuksilla. Lisäksi järjestelmä aiheuttaa epäsuoria kustannuksia sähkönkäyttäjille, kun sähköntuottajat siirtävät tuotannosta aiheutuvat hiilidioksidikustannukset sähkön hintaan.

EU-jäsenmaat voivat kompensoida päästökaupan epäsuoria kustannuksia tietyille hiilivuodolle alttiille toimialoille. Nämä toimialat kilpailevat globaaleilla markkinoilla, missä niiden kilpailijoilla ei ole vastaavia päästöjen vähentämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Kompensaatiotukea voidaan myöntää laitoksille, jotka toimivat kompensaatiolain liitteessä 1 määritellyillä teollisuudenaloilla. Myönnettävän kompensaatiotuen määrä perustuu tuenhakijan sähkönkulutukseen, jota arvioidaan joko tuotteen tonniperusteisen tuotannon tai tuotannon sähkönkulutuksen perusteella. Lisäksi tuen määrään vaikuttaa päästöoikeuden hinta. Tuettavan sähkön tulee olla kulutettu tukikelpoisen tuotteen tuotannon yhteydessä ja sen hintaan on sisällyttävä hiilidioksidikustannus.

Kompensaatiotukijärjestelmä on määräaikainen ja se on sidottu kuluvaan päästökauppakauteen. Tukea voidaan myöntää vuosien 2016–2020 tietojen perusteella ja se maksetaan takautuvasti tarkasteluvuotta seuraavana vuonna. Kompensaatiotukea haetaan Energiaviraston SATU-asiointijärjestelmän kautta. Tukipäätökset julkaistaan SATU-järjestelmässä.

Kompensaatiotuen hakemista varten Energiavirasto on julkaissut kompensaatiotuen tuenhakijaohjeen, josta löytyy ajantasainen ja yksityiskohtainen ohjeistus tuenhakemiseen ja hakemuksen laadintaan.

Kompensaatiotukeen liittyvissä asioissa Energiavirastoon ollaan yhteydessä osoitteeseen [email protected]

Tukihakemus vuoden 2020 tietojen osalta on toimitettava Energiavirastolle viimeistään 30.6.2021.

 

Ohje: kompensaatiotuen tuenhakijaohje (pdf)

Päätökset SATU-järjestelmässä

Kompensointilaki (138/2017) 

Kompensointiasetus (311/2017)

EU Komission päästökauppajärjestelmän valtiontukien suuntaviivat (2012/C 158/04)