Liikenteen päästöjen vähentäminen (FQD)

Polttoaineen toimittajilla on velvollisuus vähentää polttoaineiden keskimääräisiä, energiayksikköä kohti laskettuja elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä vähintään kuudella prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna fossiilisten polttoaineiden vertailutasoon vuonna 2010 (”kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoite”). Vähentämis- ja raportointivelvoite jatkuvat sellaisenaan vuoden 2020 jälkeen. Kasvihuonekaasupäästövähennyksiä ja biopolttoaineiden käyttöä koskevat velvoitteet ja niitä koskevat tiedot raportoidaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti.  

Vähentämisvelvoitteen piiriin kuuluvat seuraavat polttoaineet ja seuraavia polttoaineita kulutukseen luovuttavat polttoaineen toimittajat:  

  • moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa käytettäväksi kulutukseen luovutettu polttoaine  
  • liikkuvissa työkoneissa käytettäväksi kulutukseen luovutettu polttoaine  
  • maa- ja metsätaloustraktoreissa käytettäväksi kulutukseen luovutettu polttoaine  
  • sisävesillä kulkevissa sisävesialuksissa ja huviveneissä käytettäväksi tarkoitettu kulutukseen luovutettu polttoaine  

Vähentämisvelvoite ei koske polttoaineen toimittajia, joiden kulutukseen luovuttamien polttoaineiden määrä on vähemmän kuin miljoona litraa nestemäisiä polttoaineita tai vastaava määrä kaasumaisia polttoaineita. Energiavirasto katsoo, että kaasumaisten polttoaineiden osalta vähentämisvelvoite koskee kaasumaisten polttoaineiden toimittajia, joiden liikennekäyttöön toimittamien polttoaineiden yhteenlaskettu energiasisältö on vähintään 10 gigawattituntia (GWh). 

Polttoaineen toimittajien tulee ilmoittaa Energiavirastolle kalenterivuosittain kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden tietoja. 

Energiavirasto valvoo vähentämisvelvoitteen noudattamista ja hoitaa sille säädetyt tehtävät. Energiavirasto esimerkiksi vastaanottaa ilmoitukset kulutukseen luovutetuista polttoaineista. 

Lisätietoja vähentämisvelvoitteesta ja kulutukseen luovutettujen polttoaineiden ilmoittamisesta Energiavirastolle löydät Raportointiohjeesta. 

Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä (170/2018, ”KHK-laki”), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (”FQD”, ”polttoaineiden laatudirektiivi”) ja Neuvoston direktiivi (EU) 2015/652 bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY mukaisista laskentamenetelmistä ja raportointivaatimuksista (”täytäntöönpanodirektiivi”) 

Raportointiohje (pdf) -Ohje liikennepolttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen ilmoittamisesta Energiavirastolle