Kompensationsstöd (stödsystemet har upphört den 31 december 2021)

Kompensationsstödet är ett stödsystem där vissa industrisektorer kompenseras för den förhöjning av elpriset som följer av handeln med utsläppsrätter. Utsläppshandeln ger direkta kostnader för aktörer som omfattas av utsläppshandeln och som måste täcka sina koldioxidutsläpp med utsläppsrätter till marknadspriser. Dessutom ger systemet indirekta kostnader för elkonsumenter när elproducenterna lägger kostnaderna för koldioxid från produktionen på elpriset.

EU-medlemsländerna kan kompensera vissa sektorer som riskerar koldioxidläckage för indirekta kostnader. Dessa sektorer konkurrerar på den globala marknaden där konkurrenterna slipper motsvarande kostnader för utsläppsminskning.

Kompensationsstöd kan beviljas för anläggningar inom industribranscher som specificeras i bilaga 1 till kompensationslagen. Beloppet av det kompensationsstöd som beviljas grundar sig på den sökandes elförbrukning, som beräknas utifrån antingen tonbaserad tillverkning av produkten eller elförbrukningen vid tillverkningen. Stödbeloppet påverkas dessutom av priset på en utsläppsrätt. Den el som stöds ska ha förbrukats i anknytning till produktion av en stödberättigande produkt och koldioxidkostnaden ska ingå i priset.

Systemet med kompensationsstöd är tidsbundet och kopplat till den pågående perioden för utsläppshandel. Stödet kan beviljas utifrån uppgifter för 2016–2020 och utbetalas retroaktivt under det år som följer på granskningsåret. Du ansöker om kompensationsstöd via Energimyndighetens ärendesystem SATU. Stödbesluten publiceras i SATU-systemet.

Energimyndigheten har publicerat en anvisning till sökande av kompensationsstöd med aktuella och detaljerade anvisningar om hur du ansöker om stöd och formulerar ansökan.

I ärenden relaterade till kompensationsstöd kan du kontakta Energimyndigheten på [email protected]

Stödansökan med 2020 års uppgifter ska lämnas in till Energimyndigheten senast 30 juni 2021.

Om du vill ha den anvisningen till sökande på svenska, kontakta Energimyndigheten.

 

Besluten i SATU-systemet

Kompensationslagen (138/2017) 

Kompensationsförordningen (311/2017)

EU-kommissionens riktlinjer för statliga stödåtgärder inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter (2012/C 158/04)