Elpriskompensation och andra statliga stödformer

Under energikrisen vintern 2022–2023 stödde staten hushållen i betalningen av exceptionellt höga elräkningar. Tillfälliga stödformer var till exempel elpriskompensation, elavdrag och elstöd.

Elpriskompensation

Hushållen och en del av de privata näringsidkarna hade rätt till elpriskompensation om det momspliktiga priset på elenergi som de betalade var över 10 cent/kWh eller om de hade ett börselavtal.

Kompensationsposterna betalades retroaktivt utifrån fakturorna för november–december 2022 och januari 2023, varmed konsumenterna kompenserades för båda eller den ena posten enligt det gällande elavtalet. Kompensationen för elräkningen i januari betalades till dubbelt belopp, så det var möjligt att få elpriskompensation för högst fyra månader. 

Elpriskompensationens belopp var 50 % av elräkningens försäljningspris inklusive mervärdesskatt. Kompensationen betalades månatligen efter självrisken på 90 euro och högst till ett belopp på 700 euro. Elbolagen krediterade automatiskt beloppet i kundernas elräkningar. Endast i undantagsfall måste kompensationen sökas separat. 

I vissa fall ansåg konsumenterna att de inte fick elpriskompensation enligt sina rättigheter eller att det betalda beloppet var för lågt. De hade möjlighet att lämna in en ansökan till Energimyndigheten om rättelse av ett fel i betalningen av elpriskompensationen, förutsatt att korrigeringen först hade begärts direkt från elbolaget. Alla ansökningar om korrigering har behandlats och de som lämnat in ansökan har informerats om avgörandena. Energimyndigheten avgjorde sammanlagt 868 fall och ålade bolagen att betala sammanlagt 357 568 euro i elpriskompensation. Begäranden om omprövning behandlas fortfarande i april 2024.

Under januari-april 2023 var elbolagen också skyldiga att på begäran bevilja konsumenter och företag tilläggstid för betalning av elräkningar.

Om du har lämnat in ansökan till Energimyndigheten hittar du avgörandet som gäller dig här: 

Elpriskompensation till konsumenten

Elavdrag och elstöd

Om elenergikostnaderna för en stadigvarande bostad för januari–april 2023 var över 2 000 euro, hade hushållet möjlighet att ansöka om ett elavdrag på 60 procent i beskattningen. Skatteförvaltningen beviljade på vissa villkor ett elavdrag på högst 2 400 euro.

År 2023 hade hushåll med låga inkomster möjlighet att ansöka om elstöd från FPA om de inte kunde få elavdrag i beskattningen till fullt belopp. Elstödet uppgick till 60 % av de elenergiutgifter som överstiger självrisken på 400 euro. 

Grunden för de temporära stöden var:

Lag om temporär retroaktiv elpriskompensation
Lag om förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar och om temporärt stödjande av elbolagens likviditet