Elpriskompensation och förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar

Lagstiftning:

Ansökan om undantagstillstånd som gäller tidtabellen för utbetalning av elpriskompensation

Energimyndigheten kan bevilja elbolaget tillstånd att avvika från betalningstidsplanen enligt 5 § 1 mom. En förutsättning för undantagstillstånd är att ändringen av informationssystemet i anslutning till utbetalningen av elpriskompensation har fördröjts av någon sådan orsak som elbolaget inte med iakttagande av all omsorgsfullhet skulle ha kunnat undvika eller övervinna. Utbetalningen får fördröjas med högst tre månader från det som föreskrivs i 1 mom. Ansökan om undantagstillstånd ska lämnas in utan dröjsmål efter det att grunden för undantaget har framkommit.

Energimyndigheten har öppnat ett kompensationssystem för elbolagen, där elförsäljarna i första skedet kan lämna in en ansökan om tillstånd för att avvika från tidtabellen för utbetalning av elpriskompensation. 

Energimyndighetens beslut om undantagstillstånd är avgiftsbelagda. Närmare anvisningar för ansökan om undantagstillstånd finns i avsnittet Tjänster på Energimyndighetens webbplats.

Anvisningar till konsumenter finns i avsnittet Konsumenter.

Frågor och svar

Energimyndigheten har utarbetat de bifogade preliminära tolkningarna av vissa frågor som ställts till myndigheten i anslutning till lagen om temporär retroaktiv elpriskompensation (275/2023) samt lagen om förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar och om temporärt stödjande av elbolagens likviditet (276/2023). 

Elbolagen kan i frågor som gäller elpriskompensation i första hand kontakta Energimyndigheten per e-post på adressen [email protected].

De bifogade tolkningarna från Energimyndigheten är preliminära. Inom ramen för sin behörighet utarbetar myndigheten juridiskt bindande tolkningar av ovan nämnda lagar i överklagbara förvaltningsbeslut.