Energiavirasto käynnisti Älyverkkoforumin

27.9.2019 13.53
Tiedote

Energiavirasto on käynnistänyt Älyverkkoforumin tukemaan puhtaan energian paketin säännösten, TEM:n asettaman Älyverkkotyöryhmän ehdotusten ja älyverkkovision täytäntöönpanoa. Älyverkkoforumin keskeinen tehtävä on edistää kulutusjouston markkinoille pääsyä ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksia. Forumissa käytyjen keskusteluiden pohjalta Energiavirasto laatii tarpeen mukaan aloitteita ministeriölle lainsäädännön kehittämiseksi.

Älyverkkoforumissa on säännösten ja Älyverkkotyöryhmän ehdotusten täytäntöönpanon lisäksi tarkoitus käydä myös vuoropuhelua verkkoyhtiöiden sääntelymallin kehittämisestä kulutusjouston hyödyntämiseksi verkkotoiminnassa ja sen markkinoille pääsyn edistämiseksi sekä kartoittaa ja jakaa kokemuksia toimintamalleista ja parhaista käytännöistä.

Forumissa käsiteltäviä teemoja ovat jakeluverkonhaltijoiden uudet tehtävät liittyen markkinaehtoisten joustojen käyttämiseen verkkotoiminnassa, itsenäisten aggregaattoreiden pääsy eri markkinoille, kansalaisten energiayhteisöihin liittyvä sääntely ja ohjeistus, mittarointi ja tiedonvaihto, asiakaskeskeisen vähittäismarkkinamallin edistäminen sekä uusien toimintamallien ja -tapojen kokeileminen ja pilottien mahdollistaminen.

Forumin tavoitteena on keskustella teemoihin liittyvistä konkreettisista ehdotuksista lainsäädännön kehittämiseksi. Kunkin teeman käsittelyn päätyttyä Energiavirasto laatii käytyjen keskusteluiden pohjalta viraston aloitteita työ- ja elinkeinoministeriölle sähkömarkkinalainsäädännön muutoksiksi. Eri teemojen käsittelyaikataulu forumissa on sovitettu ministeriön lainsäädäntösuunnitelmien kanssa.

Energiavirasto pyrkii Älyverkkoforumin työssä mahdollisimman suureen avoimuuteen. Energiavirasto on pyytänyt forumiin edustajat viranomaisista sekä keskeisistä sähkön käyttäjiä ja energiayhtiöitä edustavista järjestöistä. Tarpeen mukaan kokouksiin pyydetään kuultavaksi myös ulkopuolisia asiantuntijoita alustamaan käsiteltäviä teemoja. Lisäksi Älyverkkoforumin työsuunnitelma, kokousten materiaali ja pöytäkirjat julkaistaan viraston sivuilla. Virasto tulee järjestämään tarvittaessa myös julkisia kuulemisia.

Lisätiedot: johtaja (markkinat) Antti Paananen, puh 029 5050 013 ja johtaja (verkot) Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023.

Älyverkkoforumin sivulle

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote