Tiedotteet

Energiavirasto vahvisti ensimmäiset uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitteen mukaiset vapaaehtoiset jakelijat

Energiavirasto on vahvistanut kymmenen ensimmäistä vapaaehtoista jakelijaa jakeluvelvoitteen alaisuuteen 1.1.2022 alkaen. Jakeluvelvoitelain soveltamisrajan alle jäävillä uusiutuvien polttoaineiden jakelijoilla oli vuoden 2022 alusta lähtien mahdollisuus hakeutua ensimmäistä kertaa vapaaehtoisesti jakeluvelvoitteen piiriin.

Tiedote 22.3.2022
Lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteri avautuu 1.4.2022

Energian alkuperätakuita tullaan myöntämään uusiutuvilla energialähteillä ja ydinvoimalla sekä tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle sähkölle, uusiutuvalle kaasulle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle vedylle, uusiutuvilla energialähteillä tuotetulle lämmölle ja jäähdytykselle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle. Energiavirasto toimii lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä ja järjestää infotilaisuuksia rekisterin toiminnasta ja käytöstä.

Tiedote 18.3.2022
Ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden tuki vuonna 2022

Valtioneuvosto on eilen 17.3.2022 hyväksynyt asetuksen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurituesta vuosille 2022–2025. Ensimmäiset kilpailutukset Energiavirasto järjestää toukokuu-syyskuussa 2022, jolloin kilpailutetaan tukea ajoneuvojen suuritehoisille latauspisteille ja uusiutuvan vedyn tankkauspisteille. Energiavirasto järjestää informaatiotilaisuuden uuden asetuksen mukaisista kilpailutuksista 21.4.2022.

Tiedote 18.3.2022
Energiaviranomaiset tukevat Ukrainan liittämistä Euroopan sähköverkkoon

Eurooppalaiset verkkoyhtiöt liittivät 16. maaliskuuta Ukrainan ja Moldovan Keski-Euroopan sähköverkkoon. Energia-alan eurooppalaiset viranomaiset tukevat maiden synkronointia sähköverkkoon osana Ukrainan hätätilaa helpottavia toimia.

Tiedote 17.3.2022
Sähkö- ja maakaasuverkon häiriötilanteisiin valmistaudutaan varautumissuunnittelulla

Sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiöt ylläpitävät varautumissuunnitelmia, joiden avulla yhtiöt varautuvat verkkoon kohdistuviin häiriötilanteisiin, häiriöiden edellyttämiin säännöstelytoimiin sekä valmiuslaissa tarkoitettuihin poikkeusoloihin. Sähköverkkoyhtiöiden on päivitettävä varautumissuunnitelmat kesäkuun loppuun 2022 mennessä.

Tiedote 10.3.2022
Ajankohtaista energian huoltovarmuudesta

Energiavirastoon on tullut kyselyjä energian huoltovarmuudesta, josta Suomessa vastaa kuitenkin Huoltovarmuuskeskus. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan energian huoltovarmuus on Suomessa hyvällä tasolla. Häiriötilanteissa sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toiminta pyritään pitämään ennallaan mahdollisimman pitkään. Häiriötilanteet voivat vaikuttaa energiayhtiöiden ja energian käyttäjien kustannuksiin. 

Tiedote 4.3.2022
Energiavirasto valmistelee tehoreservin hankintaa kaudelle 2022-2023

Energiavirasto valmistelee tehoreservin hankintaa kaudelle 2022–2023. Tehoreservin kilpailutus pyritään aloittamaan huhti-toukokuun vaihteessa. Tavoitteena on, että tehoreservikapasiteetti on käynnistysvalmiudessa viimeistään joulukuussa 2022. 

Tiedote 28.2.2022
Suomen vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto keskitetty datahubiin

Suomessa on 21.2.2022 otettu käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä datahub. Muutoksen myötä sähkön vähittäismarkkinoilla tapahtuva tiedonvaihto on keskitetty kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n vastuulla olevaan tiedonvaihtojärjestelmään, datahubiin, jonne myös tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta.

Tiedote 21.2.2022
Ohje suurjännitejohdon hankeluvan hakemiselle julkaistu

Energiavirasto on julkaissut ohjeen maan sisäisten suurjännitejohtojen (jännite 110 kV tai enemmän) rakentamiseen tarvittavan hankeluvan hakemiselle. Ohje on tarkoitettu kaikille suurjännitteisten johtojen rakennuttajille ja hankelupahakemusten laatijoille. 

Tiedote 15.2.2022
Ohje lämmön alkuperätakuurekisterin toimijoille julkaistu

Suomessa toimeenpannaan uusiutuvan energian direktiivin (RED II) alkuperätakuita koskevaa sääntelyä ja sen myötä laki energian alkuperätakuista on tullut voimaan 3.12.2021. Lain myötä Energiavirastosta tulee lämmityksen ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisterin ylläpitäjä. Energiavirasto on julkaissut ohjeen rekisterin toimijoille.

Tiedote 15.2.2022

Uutiskirjeet