Hyppää sisältöön

Sähkömarkkinalaki edellyttää yrityksiä eriyttämään toimintoja toisistaan – tätä se tarkoittaa

Julkaisuajankohta 29.8.2023 12.01
Tiedote

Energiavirasto muistuttaa, että sähkömarkkinoilla toimivia yrityksiä edellytetään eriyttämään sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista sekä sähköliiketoiminnot muista yrityksen harjoittamista liiketoiminnoista. Eriyttämissäännösten mukaan eriytettäville sähköliiketoiminnoille on laadittava tilikausittain tuloslaskelma ja tase.

Laki sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista (363/2023) on tullut voimaan maaliskuussa 2023. Lakia sovelletaan verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa. Jos verovelvollisella ei pääty tilikautta kalenterivuoden 2023 aikana, sovelletaan lakia yrityksen verovuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa. Tietyissä tilikauden muuttamiseen liittyvissä tilanteissa, lakia voidaan soveltaa sekä verovuonna 2023 että 2024. 
 
Laissa säädetään uudesta, sähköalan yritysten verovuoden 2023 voittoihin kohdistuvasta 30 prosentin suuruisesta väliaikaisesta verosta. Veroa sovelletaan yritysten voitoista maksettavan tuloveron lisäksi eikä vero olisi tuloverotuksessa vähennyskelpoinen. Verovelvollisia ovat yritykset, jotka tuottavat sähköä ja yritykset, jotka myyvät sähköä joko suoraan loppukäyttäjille tai jälleenmyyntiä varten. Verovelvollisuuden ulkopuolelle rajataan vähäinen sähköliiketoiminta sekä sellaiset sähkön vähittäismyyjät, jotka eivät kuulu konserniin, jolla on sähköntuotantoa, ja joilla ei ole omistuksia sähköntuotantoa harjoittavissa yrityksissä. Veron kohteena on sähköalan yritysten sähköliiketoiminnan tulos, joka ylittää kymmenen prosentin suuruisen tuoton laskettuna sähköliiketoimintaan sitoutuneen oman pääoman määrälle. Vero ei koske sähköverkkotoimintaa. Sähköliiketoiminnan tuloksen laskennan lähtökohtana on sähkömarkkinalain sääntelyn mukaisesti eriytetty muun sähköliiketoiminnan kuin sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma.  
 
Energiavirasto muistuttaa, että sähkömarkkinalain 77 §:n mukaan eriyttämisvelvollisuus koskee kaikkia sähkömarkkinoilla toimivia yrityksiä. Sähkömarkkinalaissa (588/2013) asetetaan sähkömarkkinoilla toimiville yritykselle velvollisuuksia eriyttää eri toimintoja toisistaan. Sähkömarkkinalain 77 §:ssä edellytetään eriyttämään sähköverkkotoiminta muista sähköliiketoiminnoista sekä sähköliiketoiminnot muista yrityksen harjoittamista liiketoiminnoista. Muu sähköliiketoiminta on sähkömarkkinalain esitöiden mukaan sähköntuotantoa tai sähkönmyyntiä. Esimerkiksi sähkön ja lämmön yhteistuotannossa lämmön tuotanto katsotaan lämpöliiketoiminnaksi, joka on sähköliiketoiminnasta eriytettävää muuta liiketoimintaa. Muuta liiketoimintaa on myös esimerkiksi teollinen valmistustoiminta. Eriytettävä on siis myös muut sähköliiketoiminnat yrityksen muista liiketoiminnoista. Velvoite on voimassa, vaikka yritys ei harjoittaisi verkkotoimintaa.
 
Eriyttämissäännösten mukaan eriytettäville sähköliiketoiminnoille (sähköverkkotoiminta sekä muut sähköliiketoiminnat) on laadittava tilikausittain tuloslaskelma ja tase. Sähköliiketoimintojen eriytetyt tilinpäätökset on myös tilintarkastajien tarkistettava. Eriytetyt tilinpäätökset on julkaistava ja liitettävä sähköliiketoimintaa harjoittavan yrityksen tai konsernin taikka kunnan, kuntayhtymän tai valtion laitoksen viralliseen tilinpäätökseen. Eriyttämisvelvollisuus sähköliiketoimintoja harjoittaville yrityksille on sisältynyt sähkömarkkinalainsäädäntöön jo aikaisemmin ja eriytetyn tilinpäätöksen laatimiseen, julkaisemiseen ja tarkastamiseen liittyvät velvoitteet eivät liity yksinomaan perittävään voittoveroon (velvollisuus jatkuu myös sen jälkeenkin kun voittoveroa koskevan lain voimassaolo on päättynyt).
 
Eriyttämisvelvollisuuden tarkemmasta sisällöstä säädetään sähkömarkkinalain 12 luvussa ja sen nojalla sähköliiketoimintojen eriyttämisestä annetussa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa (1305/2019), jäljempänä eriyttämisasetus. Tarkempia ohjeita eriyttämismenettelyihin on ohjeistettu Energiaviraston suositukseen (pdf).

Lisätietoja:

Eriyttämisen velvoitteeseen liittyen Energiavirastojohtava asiantuntija Tiina Karppinen ([email protected])
Voittoveron velvoitteisiin liittyen lisätietoja Verohallinnon syventävästä ohjeesta
 

2023 Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote