Päätös sähkönmyyjän toimintatavoista

27.9.2019 11.40
Tiedote

Energiavirasto antoi päätöksen GNP Energy Finland Oy:n laskutuksesta ja laskutustiheydestä, maksutapojen ehdoista, sähkönmyyntituotteiden sekä sähkönmyyntiehtojen ja -hintojen ilmoittamisen sähkömarkkinalainmukaisuudesta.

Päätöksessä (20.6.2019) Energiavirasto katsoi, että GNP Energy Finland Oy toimi sähkömarkkinalain vastaisesti, kun se peri jälkikäteislaskutuksesta korotettua perusmaksua. Yhtiö ei perustellut miksi jälkikäteislaskutuksesta olisi aiheutunut lisäkuluja, joiden perusteella se olisi oikeutettu korottamaan perusmaksua. Ehto, jonka mukaan yhtiö perii korotettua perusmaksua mitattuun kulutukseen perustuvasta laskutuksesta, poikkeaa myös olennaisesti alalla yleisesti noudatetuista sähkönmyyntiehdoista, joiden mukaan jälkikäteislaskutus on pääsääntö. Yhtiö menetteli Energiaviraston määräyksen vastaisesti jättäessään ilmoittamatta myyntiehdosta Energiavirastolle. Yhtiö on luopunut korotetun perusmaksun perimisestä, joten lainsäädännön vastainen menettely on tältä osin korjaantunut.

Päätöksen mukaan yhtiön useiden sähkönmyyntituotteiden keskeisiä ehtoja ja hinnan määräytymisperusteita ei esitetty sähköasiakkaalle selkeästi ja yksiselitteisesti niin, että asiakas ymmärtäisi, millaisesta sähkönmyyntituotteesta on kysymys. Ennen sopimuksen tekemistä annetuista tiedoista ei käy selkeästi ilmi, onko tuotteen hinta sidottu ennalta määritellyllä laskentakaavalla sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleviin julkisiin viitearvoihin vai määräytyykö se myyjän yksipuolisella päätöksellä. Pelkkä viittaus tukkumarkkinoiden termiinihintoihin sekä yrityksen sisäänosto- ja toimituskustannuksiin, hankintahintaan tai edellisen täyden kalenterikuukauden toteutuneeseen keskiarvohankintahintaan jättää hinnan todellisen määräytymistavan epäselväksi. Asiakkaalle ennen sopimusta annetut tiedot hinnan määräytymisperusteista eivät olleet riittävät.

Energiavirasto velvoitti yhtiön ilmoittamaan vastaisuudessa ennen sopimuksen tekemistä asiakkaalle tiedot sopimukseen sovellettavista keskeisistä ehdoista sisältäen selkeät tiedot sähkönmyyntituotteen hinnan määräytymisperusteista. Energiavirasto velvoitti yhtiön ilmoittamaan tiedot myös tuotteiden nykyisille asiakkaille.

Energiavirasto totesi myös, että useiden tuotteiden osalta sopimuksen hinta oli sidottu yhtiön sisäänostohintaan ja kyseessä on viitearvo, jonka yhtiö määrittää itse sisäisen laskentakaavansa mukaisesti. Energiavirasto katsoi, että kyseessä ei ollut osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva viitearvo. Yhtiön katsottiin toimineen sähkömarkkinalain vastaisesti, kun se ei ollut ilmoittanut hinnanmuutoksista ja muutoksen perusteista sähkönkäyttäjälle viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Energiavirasto velvoitti yhtiön ilmoittamaan asiakkailleen kyseisten tuotteiden hinnanmuutoksista kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa ja palauttamaan asiakkailleen lainvastaisista hinnanmuutoksista aiheutuneet ylimääräiset maksut.

Lisätiedot: lakimies Sari Broman 029 5050 039.

Päätös sähköasiakkaan laskutuksesta, maksutapojen ehdoista sekä sähkönmyyntituotteiden, myyntiehtojen ja -hintojen ilmoittamisesta

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote