Hyppää sisältöön

Verkkovalvontamenetelmissä toiminnan kehittäminen ja kokonaistehokkuus keskeisinä tekijöinä seuraavalla menetelmäjaksolla

Julkaisuajankohta 3.3.2023 10.56
Tiedote

Energiavirasto on valmistellut verkkotoimintojen hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien päivittämistä vuosille 1.1.2024‒31.12.2027 ja 1.1.2028‒31.12.2031. Energiavirasto julkaisee muutosehdotukset suuntaviivoina julkisesti kuultavaksi.

Vuonna 2024 alkavalla valvontamenetelmäjaksolla keskeisiä tavoitteita ovat toiminnan kehittäminen ja kokonaistehokkuus. Verkkovalvonnan keskeiset lähtökohdat ovat verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuus ja korkea toimitusvarmuus.  

Keskeiset muutosehdotukset: 

Osa-alue 

Aihe 

Kuvaus 

Tuottoaste 

Riskitön korko 

Päivitetty arvo viimeisimmän ajanjakson perusteella 

Velaton beeta ja pääomarakenne 

Uuden verrokkiryhmän ja tarkastelujakson soveltaminen 

Markkinariskipreemio 

Uuden tietokannan ja tarkastelujakson soveltaminen 

Vieraan pääoman riskipreemio 

Uuden verrokkiryhmän ja tarkastelujakson soveltaminen 

Tuottopohja 

Vaihto-omaisuus 

Vaihto-omaisuus eliminoidaan oikaistulta taseelta 

Negatiivinen rahoitusomaisuus 

Negatiiviset rahoitusomaisuuden tilit eliminoidaan kohtuullisen tuoton laskelmilta 

Poistoero verkon hyödykkeistä 

Poistoero verkon hyödykkeistä jaetaan korottomaan vieraaseen pääomaan ja omaan pääomaan 

Korvausinvestointien purkukustannukset 

Aktivoituja verkon hyödykkeiden korvausinvestointien purkukustannuksia ei huomioida oikaistulla taseella tasearvossaan   

Investointikannustin 

Kannustimen leikkuri 

Yhtiöiden alle yksikköhintojen toteuttamista investoinneista saadun hyödyn puolittaminen 

Indeksikorjauksen poisto 

Tasapoistoon ei enää tehdä inflaatiokorjausta vuosittain 

Tehostamiskannustin 

Mallin muutokset 

StoNED-malliin tehdyt muutokset 

Päivitetty kohtuullinen tuotto 

Muut menetelmämuutokset vaikuttavat kohtuulliseen tuottoon ja sitä kautta tehostamiskannustimen lattia- ja kattotasoon 

Yleinen tehostamistavoite 

Linjaus sisällyttää 2 % yleinen tehostamistavoite 

Laatukannustin 

Referenssitason päivitys 

Päivitys käyttäen viimeisimpien vuosien keskeytystoteumaa 

PJ-verkon keskeytysten huomioiminen 

Lisätty PJ-verkon keskeytykset laatukannustimen laskentaan 

SJ-verkon energiapainotusten muutos 

Painotuksessa käytetään liityntäpisteen vuosienergiaa yhtiön liityntäpisteiden kokonaismäärän sijasta 

Yksikköhintapäivitys 

KAH-kustannusten yksikköhintojen päivittäminen 

Referenssitason kohtuullistaminen 

Yksittäisen vuoden vaikutus referenssitasoon enintään 15 % kyseisen vuoden kohtuullisesta tuotosta 

 

Valvontamenetelmien kehittämisessä tarkastellaan verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta verkonhaltijoiden, yhteiskunnan ja asiakkaiden näkökulmasta. Myös EU-sääntely ja kansallinen energiamarkkinasääntely asettavat verkkotoiminnalle velvoitteita ja tavoitteita, joihin myös valvontamenetelmien taloudellisilla ohjauskeinoilla pyritään ohjaamaan. Kaikessa energiamarkkinasääntelyssä on vahvasti taustalla energiamurroksen vaikutukset.  

Energiavirasto ohjaa verkonhaltijoita kehittämään verkkotoimintaa kohti energiamurroksen mahdollistavaa alustaa, joka toimii yhteiskunnan kannalta tehokkaasti ja joka mahdollistaa toimivat ja terveet markkinat sekä asiakkaiden osallistamisen markkinoille. 

Suuntaviivojen laadinnassa on kuultu eri sidosryhmien edustajia 

Vuonna 2022 menetelmien valmistelussa kuulemisen vaikuttavuuden syventämiseksi perustettiin sidosryhmäneuvottelukunta. Sidosryhmäneuvottelukuntaan kuului laajasti asiakkaiden ja verkkoyhtiöiden edustajia. Neuvottelukunta kokoontui kahdeksan kertaa viime vuonna ja keskustelun tavoitteena oli parantaa erityisesti sidosryhmien menetelmäosaamista. Energiavirasto toimi keskustelun alustajana menetelmien muutostarpeiden läpikäynnissä sekä johti keskustelua viraston sisäisten ja neljän viraston kilpailuttaman ulkopuolisen selvityksen johtopäätöksistä ja kehittämisideoista. Sidosryhmäneuvottelukunnan toimintaan liittyvään materiaaliin voi tutustua osoitteessa energiavirasto.fi/hinnoittelun-valvonta.  

Sidosryhmäneuvottelukunnassa verkon käyttäjien näkökulmasta keskusteluun nousivat erityisesti parempi kustannusvastaavuus ja regulaatioriskin hallintaan pyrkiminen sekä verkon arvon määrittämistavan läpinäkyvyyden parantaminen.  

Osana kuulemisen vaikuttavuuden lisäämistä Energiavirasto laati myös erilliset perustelumuistiot verkkotoiminnoittain muutosten perusteista ja ensimmäiset arviot muutosten vaikutuksista. 

Menetelmämuutosehdotusten vaikutuksia 

Merkittävimmät vaikutukset valvontamenetelmiä koskevien muutosehdotusten osalta sähkön jakeluverkkotoiminnassa ovat: 

  • uusi investointikannustimen leikkuri (-51 milj. €), 
  • tuottoasteen (WACC) riskittömän korkokannan muutos (+121 milj. €),  
  • velattoman beetan ja pääomarakenteen (-40 milj. €) sekä vieraan pääoman riskipreemion muutokset (+32 milj. €)  
  • sekä tasauserään tehtävät muutokset (-33 milj. €).  
  • Hinnoitteluvaraa eli alijäämää lisäävät osa-alueet (riskitön koron ja vieraan pääoman velkapreemion päivittyminen ylöspäin) heijastavat muuttunutta yleistä kansainvälistä korko- ja markkinatilannetta. 

Keväällä 2023 toteutettavalla yksikköhintapäivityksellä voi myös olla merkittäviä vaikutusarvioinnin kokonaisuuteen. Jos verkon nykykäyttöarvo kasvaisi päivityksen myötä esimerkiksi 10 %, kasvaisi yhtiöiden hinnoitteluvara noin 80 milj. € tämänhetkisellä tuottoasteella. 

Energiavirasto tulee toteuttamaan laajemman, kaikki verkkoliiketoiminnat (sähkön kanta-, suurjännitteisen jakelu- ja jakeluverkkotoiminnan sekä maakaasun siirto- ja jakeluverkkotoiminnan) kattavan vaikutusarvioinnin kesän ja syksyn aikana uusimmilla valvontatiedoilla. 

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden lausua suuntaviivasta. Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 31.3.2023 sähköpostitse osoitteeseen [email protected] . Viestin yhteyteen tulee kirjata diaarinumero: 147/040300/2023. Mikäli lausunnossa tai sen liitteissä on mielestänne salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään ne selvästi sekä toimittamaan Energiavirastolle asiakirjoista myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu. Kuuleminen Energiaviraston sivuilla.

Lisätietoja: Johtaja Veli-Pekka Saajo ([email protected] p. 0295 050 023) ja Johtava asiantuntija Tiina Karppinen ([email protected] p. 0295 050 035) 

Asiakirjat nähtävissä seuraavien linkkien kautta: 

Suuntaviivat verkkotoiminnoittain

Perustelumuistiot verkkotoiminnoittain

Vaikuttavuuden arviointi

2023 Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote