Hyppää sisältöön

Sähkön toimitusvelvollisuushintaa arvioidaan markkinapohjaisesti

Julkaisuajankohta 28.6.2023 14.00
Tiedote

Energiavirasto on linjannut päätöksessään 28.6.2023, että toimitusvelvollisten sähkösopimusten hinnan kohtuullisuutta arvioidaan markkinapohjaisesti vertaamalla sitä vastaavan sopimustyypin keskimääräiseen kilpailtuun vähittäismarkkinahintaan. Energiaviraston mukaan sähkönmyyjä ei voi tarjota pörssisähköä ainoana toimitusvelvollisuustuotteena ja toimitusvelvollisuussopimusten hintojen ja ehtojen on oltava vaivatta loppukäyttäjien saatavilla. Sähkömarkkinalain säännökset hinnoittelun kohtuullisuudesta koskevat vain toimitusvelvollista sähkön vähittäismyyntiä.

Energiaviraston tekemän linjauksen mukaan toimitusvelvollisuussopimusten kohtuullinen hinta asetetaan kilpaillun markkinan kulloinkin määrittämälle tasolle, jolloin siihen vaikuttavat markkinatilanne ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Toimitusvelvollisuushinta on kohtuullinen, jos se alittaa vastaavien kilpailtujen sopimusten keskimääräisen markkinahinnan. Lopullisessa tapauskohtaisessa toimitusvelvollisuushinnan kohtuullisuusarvioinnissa otetaan huomioon myös toimitusvelvollisen ja kilpaillun vähittäismyynnin väliset erot liiketoimintariskeissä.

Sähkömarkkinat perustuvat vapaaseen kilpailuun, jossa vähittäismyyjät kilpailevat keskenään ja asettavat sopimusten hinnat ja ehdot sen hetkisen kilpailu- ja markkinatilanteen mukaan. Myös toimitusvelvollisuussopimukset kilpailevat muiden tarjolla olevien sähkösopimusten kanssa.

Sähkömarkkinalainsäädäntö ei edellytä, että konsernissa tai yhtiössä olevan sähkön tuotantotoiminnan olisi myytävä tuottamansa sähkö vähittäismyyntitoiminnalle omakustannushintaan tai tukkumarkkinahinnasta poikkeavaan hintaan. Lainsäädännön perusteella toimitusvelvollisia vähittäismyyjiä ei myöskään voida velvoittaa myymään sähköä tappiolla.

Loppukäyttäjät eivät ole sidottuja vain toimitusvelvolliseen sähkönmyyjään. Toimitusvelvollisuuden piirissä olevilla loppukäyttäjillä on lainsäädännön puolesta alhainen kynnys vaihtaa sähköntoimittajaa. Lisäksi he voivat halutessaan myös ilman erityistä syytä palata ja tehdä uuden toimitusvelvollisuussopimuksen.

 

Pörssisähkö ei voi olla ainoa toimitusvelvollisuustuote

Energiavirasto totesi päätöksessään, että toimitusvelvollinen vähittäismyyjä voi vapaasti päättää millaisia sähkösopimuksia se tarjoaa toimitusvelvollisuustuotteina, mutta pörssisähkö ei voi olla ainoa tarjottava toimitusvelvollisuustuote.

Toimitusvelvollisten vähittäismyyjien on 1.6.2023 voimaan tulleen lainmuutoksen perusteella tarjottava loppukäyttäjille pörssisähköä, mutta dynaamisesti hinnoiteltu pörssisähkö ei voi olla ainoa tarjottu toimitusvelvollisuussopimus. Pörssisähköstä hyötyminen edellyttää loppukäyttäjältä tuntihintojen seurantaa sekä laitteita tai osaamista kulutuksen ajoittamiseen. Sen vuoksi Energiavirasto linjasi, että jo ennen 1.6.2023 voimaan tullutta sähkömarkkinalain muutosta vähittäismyyjät eivät ole voineet tarjota pörssisähköä ainoana toimitusvelvollisuustuotteena.

Vähittäismyyjä voi myös päättää lopettaa tietyn sopimuksen tarjoamisen toimitusvelvollisuustuotteena. Aiemmin tehtyjä sopimuksia koskevat kuitenkin edelleen toimitusvelvollisuussopimuksia koskevat velvoitteet, muun muassa hinnan kohtuullisuudesta, niin kauan kuin ne ovat voimassa.

Sähkömarkkinalain säännökset hinnoittelun kohtuullisuudesta koskevat ainoastaan toimitusvelvollista sähkön vähittäismyyntiä, ja se kattaa yleensä vain osan vähittäismyyjän sähkönmyynnistä. Toimitusvelvollisella vähittäismyyjällä voi olla toimitusvelvollisuussopimusten lisäksi tarjolla myös kilpailtuja sähkönmyyntisopimuksia.

 

Toimitusvelvollisuushinnat ja -ehdot on oltava vaivatta loppukäyttäjien saatavilla

Energiaviraston linjauksen mukaan loppukäyttäjän tulee saada vaivatta toimitusvelvollisuussopimusten hinnat ja ehdot vähittäismyyjältä. Myyjän on pidettävä ne saatavilla yhtiön asiakaspalvelussa, verkkosivuilla ja muissa asiakaspalvelukanavissa. Julkisuusvelvoite ei täyty, mikäli loppukäyttäjä saa ne ainoastaan erikseen pyytämällä.

 

Päätös Helen Oy:n toimitusvelvollisesta sähkönmyynnistä

Energiavirasto antoi 28.6.2023 päätöksen Helen Oy:n toimitusvelvollisesta sähkönmyynnistä.

Päätöksessä Energiavirasto totesi, että yhtiön Perussähkö- ja Pörssisähkö-tuotteet ovat olleet hinnoiltaan kohtuullisia ajalla 1.1.2022-30.4.2023. Yhtiö oli kuitenkin toiminut sähkömarkkinalain vastaisesti tarjotessaan Pörssisähköä ainoana toimitusvelvollisena sähkönmyyntisopimuksena 1.9.2022 lähtien. Lisäksi yhtiö oli toiminut lainsäädännön vastaisesti, kun se ei ollut pitänyt Perussähkö-tuotteen hintoja julkisesti saatavilla eikä ollut toimittanut niitä Energiavirastolle.

Virastossa on edelleen vireillä tutkinnat koskien 16 toimitusvelvollista sähkönmyyjää. Virasto antaa päätökset niihin syksyn 2023 aikana. Näissä tapauksissa Energiavirasto soveltaa johdonmukaisesti antamiensa ratkaisujen mukaisia linjauksia. Luettelo vireillä olevista tutkinnoista löytyy Energiaviraston verkkosivuilta.

 

Toimitusvelvollisuus on määritelty laissa

Sähkömarkkinalain 67 §:n mukaan toimitusvelvollisten vähittäismyyjien on tarjottava sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille ja muille loppukäyttäjille, joiden pääsulake on enintään 3x63 ampeeria tai vuosikulutus on enintään 100 000 kilowattituntia. Vähittäismyyjä ei voi irtisanoa kuluttajan kanssa tehtyä toimitusvelvollisuussopimusta.

Kunkin jakeluverkon alueella vain yhdellä sähkönmyyjällä on toimitusvelvollisuus.  Toimitusvelvollisuus on sillä myyjällä, jolla on huomattava markkinavoima kyseisen jakeluverkon alueella, tai huomattavan markkinavoiman puuttuessa myyjällä, jolla on jakeluverkon alueella suurin markkinaosuus. Samalla vähittäismyyjällä voi olla toimitusvelvollisuus useamman jakeluverkon alueella.

Lisätiedot: 

Päätös Helen Oy:n toimitusvelvollisesta vähittäismyynnistä

johtaja Antti Paananen, antti.paananen(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 013

2023 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote