Hoppa till innehåll

Priset på elleveransskyldigheten bedöms marknadsbaserat

Utgivningsdatum 28.6.2023 14.00
Pressmeddelande

Energimyndigheten har fastställt att skäligheten i priset på leveransskyldiga elavtal bedöms marknadsbaserat genom att jämföra priset med det genomsnittliga konkurrensutsatta detaljmarknadspriset för motsvarande avtalstyp. Energimyndigheten drog för första gången upp riktlinjer i ärendet genom sitt beslut av den 28.6.2023. Enligt Energimyndigheten kan elförsäljaren inte erbjuda börsel som den enda produkten som omfattas av leveransskyldighet och priserna och villkoren i avtalen om leveransskyldighet ska vara lättillgängliga för slutanvändarna. Elmarknadslagens bestämmelser om skälig prissättning gäller endast leveransskyldig detaljförsäljning av el.

Enligt Energimyndighetens riktlinjer ska det skäliga priset på avtal om leveransskyldighet fastställas på en nivå som bestäms av den konkurrensutsatta marknaden, varvid detta påverkas av marknadsläget och förändringarna i verksamhetsmiljön. Priset på leveransskyldigheten är skäligt om det understiger det genomsnittliga marknadspriset i motsvarande konkurrensutsatta avtal. Vid den slutliga bedömningen av skäligheten hos priset på leveransskyldigheten från fall till fall beaktas också skillnaderna mellan den leveransskyldiga och den konkurrensutsatta detaljhandeln i affärsriskerna.

Elmarknaden grundar sig på fri konkurrens, där detaljförsäljarna konkurrerar sinsemellan och fastställer avtalens priser och villkor enligt det rådande konkurrens- och marknadsläget. Även leveransskyldighetsavtalen konkurrerar med andra elavtal som erbjuds.

Elmarknadslagstiftningen förutsätter inte att den elproduktion som finns i en koncern eller i ett bolag ska sälja den el som produceras till detaljhandelsverksamheten till ett pris som avviker från självkostnadspriset eller partimarknadspriset. Enligt lagstiftningen kan leveransskyldiga detaljförsäljare inte heller åläggas att sälja el med förlust.

Slutanvändarna är inte bundna enbart till den leveransskyldiga elförsäljaren. De slutanvändare som omfattas av leveransskyldigheten har med tanke på lagstiftningen låg tröskel att byta elleverantör. Dessutom kan de om de så önskar också utan särskilda skäl återvända och ingå ett nytt avtal om leveransskyldighet.

 

Börsel kan inte vara den enda produkten som omfattas av leveransskyldighet

Energimyndigheten konstaterade i sitt beslut att en leveransskyldig detaljförsäljare fritt kan besluta vilka elavtal den erbjuder som produkter som omfattas av leveransskyldighet, men börsel kan inte vara den enda produkt som omfattas av leveransskyldighet som erbjuds.

Leveransskyldiga detaljförsäljare ska på basis av en lagändring som trädde i kraft den 1.6.2023 erbjuda slutanvändara börsel, men dynamiskt prissatt börsel kan inte vara det enda erbjudna avtalet om leveransskyldighet. För att dra nytta av börsel krävs att slutanvändarna följer upp timpriserna samt utrustning eller kompetens för att tidsanpassa förbrukningen. Därför bestämde Energimyndigheten att detaljförsäljarna inte har kunnat erbjuda börsel som den enda produkten som omfattas av leveransskyldighet redan före den ändring av elmarknadslagen som trädde i kraft den 1.6.2023.

Detaljförsäljaren kan också besluta att upphöra med att erbjuda ett visst avtal som en produkt som omfattas av leveransskyldighet. För avtal som ingåtts tidigare gäller dock fortfarande skyldigheterna som gäller avtal om leveransskyldighet, bland annat prisets skälighet, så länge de är i kraft.

Elmarknadslagens bestämmelser om skälig prissättning gäller endast leveransskyldig detaljförsäljning av el och den täcker i allmänhet endast en del av detaljförsäljarens elförsäljning. En leveransskyldig detaljförsäljare kan utöver leveransskyldighetsavtal även erbjuda konkurrensutsatta elförsäljningsavtal.

 

Priserna och villkoren för leveransskyldigheten ska vara tillgängliga för slutanvändarna utan besvär

Enligt Energimyndighetens riktlinjer ska slutanvändaren utan besvär få priserna och villkoren för avtalen om leveransskyldighet av detaljförsäljaren. Säljaren ska ha dem tillgängliga i bolagets kundtjänst, på sin webbplats och i andra kundservicekanaler. Offentlighetsskyldigheten uppfylls inte om slutanvändaren får dem endast på separat begäran.

 

Beslut om Helen Oy:s elförsäljning med leveransskyldighet

Energimyndigheten meddelade den 28.6.2023 ett beslut om Helen Oy:s elförsäljning med leveransskyldighet.

I beslutet konstaterade Energimyndigheten att bolagets Bas El- och Börselprodukter har varit skäliga i fråga om priser under tiden 1.1.2022-30.4.2023. Bolaget hade dock handlat i strid med elmarknadslagen när det bjöd ut börsel som enda leveransskyldiga elförsäljningsavtal från och med den 1.9.2022. Dessutom hade bolaget handlat i strid med lagstiftningen när bolaget inte hade hållit priserna på Bas El-produkten offentligt tillgängliga och inte hade levererat dem till Energimyndigheten.

Vid ämbetsverket pågår fortfarande utredningar om 16 leveransskyldiga elförsäljare. Myndigheten fattar beslut om dessa under hösten 2023. I dessa fall tillämpar Energimyndigheten konsekvent riktlinjerna i sina avgöranden. En förteckning över pågående examina finns på Energimyndighetens webbplats.

 

Leveransskyldigheten har fastställts i lagen

Enligt 67 § i elmarknadslagen ska leveransskyldiga detaljförsäljare erbjuda el till ett skäligt pris till konsumenter och andra slutanvändare vars huvudsäkring är högst 3x63 ampere eller vars årsförbrukning är högst 100 000 kilowattimmar. Detaljförsäljaren kan inte säga upp ett avtal om leveransskyldighet som ingåtts med konsumenten.

Inom varje distributionsnäts område har endast en elförsäljare leveransskyldighet.  Den försäljare som har betydande marknadsinflytande inom distributionsnätets område har leveransskyldighet eller, om betydande marknadsinflytande saknas, den försäljare som har den största marknadsandelen inom distributionsnätets område. Samma detaljförsäljare kan ha leveransskyldighet på flera distributionsnäts områden.

 

Mer information:

Beslut om Helen Oy:s leveransskyldiga detaljhandel

direktör Antti Paananen, antti.paananen(a)energiavirasto.fi, tfn 029 5050 013

2023 El- och naturgasmarknaden Nyhet