Hyppää sisältöön

Pitkäjänteinen verkon kehittäminen on parantanut sähkön jakelun toimitusvarmuutta

Julkaisuajankohta 20.5.2024 13.19
Tiedote

Suomalaisten käytössä olevan sähköverkon toimintavarmuus paranee suunnitelmallisesti. Investoinnit sähköverkkoon näkyvät erityisesti toimitusvarmassa sähkön jakelussa myrskyjen aikana. Viime vuosina yhtiöt ovat investoineet etenkin asemakaava-alueiden sähköverkkoon. Energiaviraston arvion mukaan valvontamenetelmät takaavat vastuullisille verkkoyhtiöille riittävät kannusteet asiakkaille tarpeellisten investointien tehokkaaseen toteutukseen.

Energiaviraston vuosittaisessa vaikuttavuusraportissa tarkastellaan sähkön jakeluverkkotoimintaan sovellettavien valvontamenetelmien vaikutuksia verkkoyhtiöille ja näiden asiakkaille. Nyt julkaistu uusin raportti perustuu pääosin vuoden 2022 valvontatietoihin.

Valvontamenetelmien päätavoitteita ovat verkkoyhtiöiden kohtuullinen hinnoittelu sekä sähköverkon ja verkkotoiminnan kehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toiminnan laatuvaatimuksien täyttäminen vaatii pitkäjänteistä verkon kehittämistä. Useat jakeluverkkoyhtiöt ovat tehneet toimitusvarmuutta parantavia toimenpiteitä ensin asemakaava-alueella oleviin ja niitä syöttäviin verkkoihin sähkömarkkinalaissa asetettujen välitavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2022 ei ollut yhtään myrskyksi luokiteltavaa sääilmiötä. Pidemmän ajan tilastoinnin trendi viittaa siihen, että tehdyt toimenpiteet ovat parantaneet toimitusvarmuutta erityisesti myrskytilanteissa verrattuna vuoden 2011 myrskyihin. 

Sähkön jakeluverkkotoiminnan investointimäärät ovat lähteneet huomattavaan nousuun erityisesti vuodesta 2016 eteenpäin. Taseeseen aktivoidut investoinnit eivät ole kasvaneet kuitenkaan yhtä merkittävästi kuin valvontamenetelmien yksikköhinnoilla oikaistut investoinnit, koska jakeluyhtiöt ovat pystyneet erityisesti vuosien 2016–2021 aikana investoimaan huomattavasti yksikköhintoja halvemmalla. 

Investointien kustannusvastaavuus parani vuonna 2022

Energiavirasto päivitti verkko-omaisuuden yksikköhinnat sähkömarkkinalain muutosten perusteella kesken valvontamenetelmäjakson vuonna 2022, ja päivitettyjä yksikköhintoja käytettiin vuosille 2022–2023. Tämä oikaisi ja alensi yksikköhintoja keskimäärin kustannusvastaavalle tasolle - taaten kohtuullisen hinnoittelun tason myös asiakkaille. Verkon nykykäyttöarvo ja tasearvo olivat vuonna 2022 lähempänä toisiaan kuin koskaan aiemmin.

Vuonna 2022 voimaan tulleet menetelmämuutokset alensivat yhtiöiden hinnoitteluvaraa kyseiseltä vuodelta merkittävästi. Kuitenkin yleisen korkotilanteen vuoksi tuottoasteet vuosille 2023 ja 2024 tulevat lisäämään yhtiöiden kohtuullista tuottoa vuoden 2022 tilanteesta.

Siirtynyttä hinnoitteluvaraa oli vuonna 2022 jäljellä sähkön jakeluverkkotoiminnassa 671 miljoonaa euroa, joka vastaa 30 prosenttia toimialan yhteenlasketusta liikevaihdosta. Haja-asutusalueilla toimivilla verkkoyhtiöillä oli siirtynyttä hinnoitteluvaraa vuoden 2022 liikevaihtoon suhteutettuna edelleen eniten (58 % tai 316 miljoonaa euroa), taajamamaisilla yhtiöillä hieman vähemmän suhteessa liikevaihtoon (36 % tai 379 miljoonaa euroa). Kaupunkimaiset yhtiöt ovat hyödyntäneet siirtyneen hinnoitteluvaran jo täysin. Tämä tarkoittaa sitä, että haja-asutus- ja taajamaisilla yhtiöillä on edelleen seuraaville vuosille jäljellä siirtyneen hinnoitteluvaran tuomaa puskuria, jota yhtiöt voivat halutessaan hyödyntää.

Yhtiöillä on vakaa tulorahoitus ja hyvä omavaraisuusaste

Sähkönsiirrossa on kysymys välttämättömyyshyödykkeestä eli palvelusta, jonka kysyntää voidaan pitää vakaana. Vakaa tulorahoitus ja hyvä omavaraisuusaste huomioiden, keskimääräisellä jakeluverkkoyhtiöllä ei ole ongelmia maksuvalmiudessa. Taloudellisen aseman osalta on pitkälle yhtiöiden omissa käsissä, missä määrin nämä hyödyntävät velkaa, allokoivat voitonjakoa omistajille ja panostavat yhtiön tehokkuuteen sekä investointeihin verkon kehittämiseksi.

Energiavirasto vahvisti 29.12.2023 päätöksillään sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta koskevat vuosina 2024–2031 sovellettavat valvontamenetelmät. Uusissa valvontamenetelmissä korostuvat kustannusvastaavuus, verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu investointien rahoittamisen näkökulmasta sekä nykyisen lainsäädännön tavoitteiden ja vaatimusten toteutuminen.

Energiavirasto on jo aiemmin arvioinut uusien valvontamenetelmien vaikutuksia sähkön jakeluyhtiöiden sallitun liikevaihdon kehitykseen verrattuna vanhoihin vuoden 2023 loppuun voimassa olleisiin menetelmiin. Viraston arvion mukaan menetelmämuutokset kasvattavat jakeluverkkoyhtiöiden sallittua liikevaihtoa noin kymmenen prosenttia vuoden 2022 liikevaihdosta lyhyellä aikajänteellä. Jos verkkoinvestoinnit jatkuvat ennakoidulla tahdilla ja yhtiöt hyödyntävät nykyiseltä valvontajaksolta siirtyvän hinnoitteluvaran, liikevaihdon odotetaan kasvavan tätä enemmän pidemmällä aikajänteellä, mutta maltillisemmin kuin vanhoilla menetelmillä. Muutos takaakin vastuullisille verkkoyhtiöille riittävät edellytykset ja kannusteet asiakkaiden kannalta tarpeellisten investointien tehokkaaseen toteuttamiseen.

Lisätiedot

  • analyytikko Jaakko Kennilä puh. 029 5050 004
  • johtava asiantuntija Tiina Karppinen puh. 029 5050 035
  • johtaja Veli-Pekka Saajo puh. 029 5050 023.
    Sähköpostit ovat muotoa [email protected].

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2023

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote