Hyppää sisältöön

Komissio ehdottaa uudistuksia sähkön markkinamalliin

Julkaisuajankohta 22.3.2023 14.37
Tiedote

Euroopan komissio julkaisi 14.3.2023 lainsäädäntöehdotuksia sähkön markkinamallin uudistamiseksi. Komission tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja asteittaista luopumista maakaasun käytöstä, vähentää kuluttajalaskujen riippuvuutta vaihtelevista fossiilisten polttoaineiden hinnoista, suojella kuluttajia paremmin tulevilta hintapiikeiltä ja mahdolliselta markkinoiden manipuloinnilta sekä tehdä EU:n teollisuudesta puhdas ja kilpailukykyisempi.

Ehdotetut toimenpiteet koskevat sähkön pitkien hankintasopimusten kannustamista, kulutusjouston ja varastoinnin tavoitteellista kehittämistä sekä johdannaismarkkinan rakenteellista uudistamista. Ehdotus lisäisi kuluttajille tarjottavia sopimusvaihtoja ja selkiyttäisi annettavia tietoja koskien pitkäaikaisia, kiinteähintaisen sopimuksia sekä toisi myös uusia mahdollisuuksia sähköenergian jakamiseen.

Komissio ehdottaa sähköjärjestelmän joustavuuden tavoitteellista parantamista kulutusjouston, sähkön varastoinnin ja muiden joustavien ratkaisujen lisäämisen ja tukemisen kautta. 

Johdannaismarkkinalle ehdotettu rakenteellinen uudistus perustuu Pohjoismaissa jo käytössä olevaan alueelliseen referenssihintaan ja useiden tarjousalueiden likviditeetin yhdistämiseen. Nykyisellään alueen referenssihintaan perustuva johdannaismarkkina on poikkeus Euroopassa, ja komission ehdotus asettaisi sen sääntelyn lähtökohdaksi.

Sähkön markkinahinnan muodostamiseen tai suoraan rajoittamiseen komissio ei ehdota muutoksia.

Kuluttajien asemaa esitetään parannettavaksi

Kuluttajien aseman parantamiseksi komissio ehdottaa, että kuluttajille olisi oltava tarjolla myös määräaikaisia kiinteähintaisia sähkön myyntisopimuksia. Edelleen kuluttajille olisi oltava tarjolla myös dynaamisen hinnan ns. pörssisähkösopimuksia. Lisäksi kuluttajille on tarjottava selkeät tiedot esimerkiksi ennen pitkäaikaisen, kiinteähintaisen sopimuksen solmimista.

Ehdotuksessa edellytetään, että sähkönmyyjien on hallittava hintariskinsä ainakin kiinteisiin sopimuksiin perustuvien määrien osalta, jotta ne olisivat vähemmän alttiita hintapiikeille ja markkinoiden epävakaudelle.

Ehdotusten mukaan komissio voi kriteerien täyttyessä todeta Euroopan laajuisen tai alueellisen hintakriisin, jonka jälkeen komissio voi sallia kuluttajiin kohdistuvat sähkönhintaa alentavat valtiontukitoimet.

Muutosehdotuksia myös REMIT-asetukseen

Pakettiin sisältyy myös komission ehdotus muutoksista energian tukkumarkkinoiden valvontaa koskevaan REMIT-asetukseen. Muutosten tavoitteena on parantaa suojautumista markkinamanipulaatiota vastaan. 

Ehdotus sisältää velvoitteen viranomaisille ja ACERlle jakaa säännöllisesti informaatiota keskenään koskien epäilyjä rikkomuksia liittyen energian tukkumarkkinatuotteisiin. Lisäksi kansallisten sääntelyviranomaisten on kehitettävä järjestelyjä, joilla informaatiota voidaan jakaa viranomaisten kesken. Viranomaisten välinen koordinointi ulotetaan jatkossa koskemaan myös veroviranomaisia. 

Kansallisten sääntelyviranomaisten tutkintavaltuuksia tarkennetaan ja yhdenmukaistetaan koskemaan mitä tahansa sen alueelliseen markkinaan liittyvää tukkutason energiatuotetta riippumatta markkinaosapuolen sijainnista. Komission ehdotuksessa ACERn roolia epäiltyjen rikkomusten tutkimisen varmistamiseksi ja tutkintojen koordinoimiseksi erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa vahvistetaan. Lisäksi ACERlle annetaan valtuudet toteuttaa tarkastuksia markkinaosapuolten tiloihin ja kansallisten sääntelyviranomaisten tulee heitä tässä avustaa. 

ACER voi antaa kansallisille sääntelyviranomaisille ja markkinatoimijoille ohjeita, joita näiden tulee parhaan kykynsä mukaan noudattaa. Lisäksi REMIT-asetuksen rikkomisesti annettavia seuraamuksia aiotaan yhdenmukaistaa EU-tasolla. 

Sisäpiiritietoa tulisi jatkossa julkistaa sille tarkoitetulla alustalla, jonka toiminnan luotettavuuden ACER arvioi. Markkinatoimijan määritelmä ulotetaan koskemaan ammattimaisesti liiketoimia järjestäviin tahoihin. Tukkumarkkinatuotteen määritelmä laajennetaan koskemaan potentiaalista toimitusta EU:ssa. Sisäpiiritiedon väärinkäyttöä tarkennetaan. Lisäksi liiketoimien raportointivelvoite ulotetaan koskemaan tasesopimuksia. 

Komission lainsäädäntöehdotukset muodostuvat

  • asetusehdotuksesta EU:n ACER-asetuksen (942/2019), sähkökauppa-asetuksen (943/2029), uusiutuvan energian direktiivin (2018/2001) sekä sähkön sisämarkkinadirektiivin (943/2019) muuttamiseksi
  • asetusehdotuksesta EU:n REMIT-asetuksen (1227/2011) ja ACER-asetuksen (942/2019) muuttamiseksi sekä 
  • Komission suosituksesta koskien energiavarastoja (2023/C 103/01).

 

Komission tiedote 14.3.2022: Komissio ehdottaa EU:n sähkömarkkinoiden rakenneuudistusta uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi, kuluttajien suojelemiseksi ja teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi


Lisätietoja:

johtaja Antti Paananen, [email protected], puhelin 029 505 0013
johtava asiantuntija Jarno Lamponen, [email protected], puhelin 029 505 0072
johtava asiantuntija Lasse Pollari, [email protected], puhelin 029 505 0198
 

2023 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote