Hyppää sisältöön

Det första stödbeslutet har fattats i anbudsförfarandet för förnybar energi

30.4.2021 8.56 | Publicerad på svenska 3.5.2021 kl. 12.07
Pressmeddelande

Anbudsförfarandet för förnybar energi ledde till ett lågt stödbelopp: 24 000 euro i stöd till Hirvineva-Limingo vindpark för det sista kvartalet 2020.

Energimyndigheten ordnade 2018 ett anbudsförfarande för stöd för förnybar energi. I förfarandet presenterade varje företag anbud om vilken stödnivå de skulle vara beredda att producera en viss mängd el på. Totalt inkom 26 anbud. Den produktion som presenterades i anbuden överskred tredubbelt den konkurrensutsatta mängden, som var 1,4 terawattimmar per år. Stödnivåerna i anbuden varierade också stort. Och ju lägre anbudspriser, desto mindre blir kostnaderna för förfarandet för staten.

Stödet bestäms på basis av anbuden

Tuulipuisto Oy Hirvinevas projekt i Limingo var en av de sju vinnarna i anbudsförfarandet. Hirvineva-Limingo kraftverk består av 4 turbiner med en sameffekt på 19 megawatt och en uppskattad årsproduktion på 70,5 GWh. Hirvineva-Limingas anbud 3,97 euro/MWh var det högsta av de godkända anbuden. 

Stödet betalas enligt anbudet om marknadspriset på el beräknat för kvartalen i genomsnitt är referenspriset (30 euro/MWh) eller lägre. När marknadspriset på el överstiger referenspriset blir storleken på stödet glidande. Om marknadspriset på el överstiger det sammanlagda beloppet av referenspriset och stödet, betalas inget stöd alls. De projekt som vann anbudsförfarandet kan få stöd under 12 år.      

Fördelar med anbudsförfarandet

Hirvineva-Limingo kraftverk färdigställdes förra året och det sista kvartalet av 2020 var kraftverkets första stödberättigande period. Då var marknadspriset på el i genomsnitt 32,71 euro/MWh, så Hirvineva-Limingo kraftverk får 1,26 euro/MWh i stöd för den producerade elen. Då den produktion som berättigar till stöd uppgick till 18 856 MWh, är det stöd som ska betalas sammanlagt 23 759 euro. I inmatningstariffsystemet kostar samma mängd vindkraft cirka 960 000 euro för staten, dvs. ett belopp som är över 40 gånger så stort. Kostnaderna för tariffsystemet och anbudsförfarandet är emellertid inte direkt jämförbara, eftersom de främjar tekniker av olika mognadsgrad. 

Utöver anbudsförfarandet för förnybar el av engångskaraktär ordnar Energimyndigheten anbudsförfaranden om stöd för trafikens infrastruktur. Anbudsförfaranden är ett fördelaktigt sätt för staten att allokera stöd, eftersom välplanerade och genomförda anbudsförfaranden utöver ett effektivt främjande av den produktion eller en tjänst som stöds också är ett sätt att samla in strategisk information till staten från företagen. Med hjälp av den insamlade informationen kan stöden planeras bättre, så att även företagen kan prissätta sina anbud noggrannare. Då styrs stöden effektivare dit de borde riktas. 

Mer information om de projekt som vann anbudstävlingen finns på Energimyndighetens webbplats 

Mer information:     

Förnybar energi Nyhet