Hyppää sisältöön

Energiavirasto on määrittänyt muutokset sähkönjakelun valvontamenetelmiin 

Julkaisuajankohta 4.10.2021 14.17
Tiedote

Sähkömarkkinalain muutokset astuivat voimaan 1.8.2021 ja Energiavirasto käynnisti näiden perusteella sähkönjakelun valvontamenetelmien päivittämisen. Lakimuutokset antoivat Energiavirastolle uusia työkaluja, joilla vaikuttaa siirtohintojen kehitykseen vaarantamatta modernin yhteiskunnan edellyttämien toimitusvarmojen ja älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä. Virasto on nyt määrittänyt, miten sähkönjakelun valvontamenetelmiä muutetaan yksikköhintojen, kohtuullisen tuottoasteen ja toimitusvarmuuskannustimen osalta 1.1.2022 alkaen.

Energiavirasto arvioi, että valvontamenetelmien muutosten kokonaisvaikutus laskee nykyisiin menetelmiin verrattuna sähkön jakeluverkkotoiminnan kohtuullista tuottoa noin 295 miljoonaa euroa vuonna 2022. Jos verrataan muutosta vuoden 2020 tilanteeseen, kohtuullinen tuotto laskee muutosten jälkeen 378 miljoonaa euroa.

Yksikköhinnat

Virasto päivittää tuottopohjassa käytettävät yksikköhinnat. Päivittämisen tarkoituksena on ottaa huomioon vuodesta 2016 lähtien alkanut olennainen investointikustannusten lasku. Lisäksi viraston uusi tehtävä valvoa investointien kustannustehokkuutta edellyttää yksikköhintojen päivittämistä, jotta valvonta voidaan käynnistää sähkömarkkinalain uudistuneiden vaatimusten mukaisesti.

Yksikköhintojen päivittämistä koskevat selvityspyynnöt lähetettiin kaikille sähkön jakeluverkkoyhtiöille huhtikuussa 2021 ja vastauksia saatiin 61 yhtiöltä. Virasto on tarkistanut saamansa tiedot ja määrittänyt niiden perusteella päivitetyt yksikköhinnat.

Yksikköhintojen päivittäminen laskee kaikkien Suomen sähkönjakeluverkkojen yhteenlaskettua sähköverkon nykykäyttöarvoa keskimäärin noin 17 prosenttia verrattuna nykyisin käytettäviin yksikköhintoihin. Yksittäisen verkonhaltijan sähkönjakeluverkon nykykäyttöarvo laskee keskimäärin noin 15 prosenttia. Suurimmillaan verkonhaltijakohtainen nykykäyttöarvon lasku yksittäisellä yhtiöllä on noin 22 prosenttia ja pienimmillään noin 7 prosenttia.

Kohtuullinen tuottoaste

Virasto päivittää kohtuullisen tuottoasteen (WACC-%) määrittämisessä käytettävän riskittömän korkokannan laskentatavan. Päivittämisessä Energiavirasto otti huomioon toimitusvarmuusvaatimusten toteuttamisen aikataulun pidentymisen ja sen, että riskittömän koron pitää riittävän nopeasti heijastaa markkinakorkojen muuttumista. Virasto pyysi riskittömän koron laskennasta selvityksen professori Juha-Pekka Kallungilta ja teki arvioinnin päivittämisestä.

Energiavirasto poistaa riskittömän korkokannan laskennasta vaihtoehdon, jossa se laskettiin Suomen valtion kymmenen vuoden joukkovelkakirjalainankoron kymmenen edellisen vuoden toteutuneiden päiväarvojen keskiarvona. Jatkossa riskitön korkokanta määritetään vuosittain käyttäen vain edeltävän vuoden huhti-syyskuun toteutuneiden päiväarvojen keskiarvoja.

Tämä tarkoittaa sitä, että muiden WACC-parametrien pysyessä ennallaan, viraston arvio vuoden 2022 kohtuullisesta tuottoasteesta on 3,97 prosenttia. Tämä on 0,99 prosenttiyksikköä alempi kuin mitä tuottoaste olisi nykyisillä menetelmillä arvion mukaan ensi vuonna ollut (4,96 prosenttia).

Toimitusvarmuuskannustin

Virasto poistaa valvontamenetelmistä toimitusvarmuuskannustimen kokonaisuudessaan. Poistaminen tehdään, koska viraston tekemän arvioinnin perusteella toimitusvarmuustavoitteiden aikataulun pidentyessä kannustimen soveltamiselle ei ole enää perusteita.

Virasto kuulee sähkön jakeluverkonhaltijoita valvontamenetelmiä koskevien vahvistuspäätösten muuttamista koskevista päätösluonnoksista marraskuun 2021 aikana. Lopulliset vahvistuspäätösten muuttamista koskevat päätökset virasto antaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Menetelmämuutokset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta alkaen ja ne koskevat vuosia 2022 ja 2023.

Lisätiedot: johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023 ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035, spostit: [email protected].

Perustelumuistio, Sähkömarkkinalain muutosten vaikutus kohtuulliseen tuottoasteeseen (pdf)
Perustelumuistio, Sähkömarkkinalain muutosten vaikutus toimitusvarmuuskannustimeen (pdf)
Perustelumuistio, Sähkömarkkinalain muutosten vaikutus yksikköhintoihin (pdf)
Sähköverkon yksikköhinnat 2022-2023 (excel)
Lausunto riskittömän korkokannan määrittämisestä, Juha-Pekka Kallunki (pdf)


Edellä esitetyt muutosten vaikutukset sähköverkon nykykäyttöarvoon ja kohtuulliseen tuottoon on laskettu käyttäen sähköverkko-omaisuuden määrätietoina vuoden 2020 valvontatietoja, jotka ovat uusimmat käytettävissä olevat tiedot.
  

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote