Hyppää sisältöön

Företag investerar inom de närmaste åren i solel och värmepumpar

Utgivningsdatum 8.4.2021 13.07 | Publicerad på svenska 9.4.2021 kl. 14.33
Pressmeddelande

Av Motivas och Energimyndighetens färska enkät framgår att finländska företags energiinvesteringar inom den närmaste framtiden riktar sig mot solel, värmepumpar samt lösningar som främjar kolneutralitet och flexibilitet i efterfrågan. Intresset för att använda stora värmepumpar som utnyttjar spillvärme har ökat mest.

Enkäten om företagens energiframtidsutsikter 2021 utredde hur finländska företag som förbundit sig till ansvarsfullhet tänker lösa energiutmaningarna i sin verksamhet för att stävja klimatförändringen samt vilka energieffektiva och utsläppssnåla lösningar företagen är intresserade av att investera i under de kommande åren. 

Enkäten besvarades i februari 2021 av sammanlagt 220 personer från företag inom industrin, energibranschen samt fastighets- och servicebranschen som anslutit sig till energieffektivitetsavtalet. De företag som anslutit sig till avtalet spelar en viktig roll för en smartare energianvändning, eftersom deras andel är över hälften av den totala energiförbrukningen i Finland.

Euro det största incitamentet

90 procent av respondenterna tror att företagets energieffektivitet kommer att förbättras under de kommande 5–10 åren. Antalet ökade med nästan en tiondel jämfört med enkäten för två år sedan. 73 procent tror att företagets investeringar i energieffektivitet kommer att öka. År 2019 var motsvarande andel 60 procent. 

Kostnadsbesparingarna är fortfarande det viktigaste incitamentet för företagens energieffektivitetsinvesteringar. 79 procent av respondenterna nämner kostnadsbesparingarna som den viktigaste orsaken till investeringen. Över hälften av respondenterna lyfte fram uppnåendet av målen för samhällsansvaret och förnyelsen av utrustningen som de övriga viktigaste orsakerna. Deras betydelse har ökat jämfört med situationen 2019. 

Energieffektivare fastighetsteknik lockar

Nästan 60 procent uppskattar att investeringarna i energieffektivitet under de närmaste åren kommer att inriktas på fastighetsteknik. Nästan 70 procent av respondenterna inom industrin samt fastighets- och servicebranschen har för avsikt att investera i ny energieffektiv fastighetsteknik. 

Ungefär hälften av företagen inom industrin och energibranschen tror att de också investerar i att effektivisera energianvändningen i produktionsprocessen. Över 90% av respondenterna säger att företaget alltid eller oftast beaktar energieffektiviteten i samband med ersättnings- eller nyinvesteringar samt processförändringar.

Solel fortfarande det intressantaste investeringsobjektet

Företagen bedömer att deras energiinvesteringar inom den närmaste framtiden sannolikt kommer att riktas mot solenergi (34 % av respondenterna), stora värmepumpar som utnyttjar spillvärme (32 % av respondenterna), lösningar som främjar kolneutralitet (30 procent av respondenterna) samt värmepumpar som producerar värme och kyla (28 % av respondenterna). 

Solel intresserar mest tjänsteföretag, av vilka över hälften uppskattar att de investerar i det. För företag inom industrin och energibranschen är däremot den mest sannolika av olika energilösningar en investering i stora värmepumpar med vars hjälp spillvärme kan utnyttjas. Jämfört med situationen för två år sedan har intresset för investeringar i värmepumpar ökat mest bland alla respondenter. 

Över hälften av respondenterna anser att företaget kunde skaffa en energilösning som en tjänst. Servicepartnerskap intresserar i synnerhet stora företag inom industrin samt fastighets- och servicebranschen.

Elektrifieringen är ännu liten 

Den allt vanligare elektrifieringen för att uppnå ett kolneutralt samhälle är tillsvidare inte en vardag för företagen. Endast var sjätte (16%) företag har ersatt användningen av bränsle eller värme med el, men en fjärdedel av respondenterna planerar det under de närmaste åren. Andelen som planerar att elektrifiera funktionerna har ökat med nio procent jämfört med läget två år sedan. Två tredjedelar av de företag som redan har ersatt användningen av bränsle eller primärvärme med el planerar att öka detta under de närmaste åren.

Företagens energiutsikter klarnar för andra gången 

Utredningen om företagens energiframtidsutsikter genomfördes nu för andra gången. Föregående enkät genomfördes 2019. Uppgifterna samlades in elektroniskt 26.1. –8.2.2021. Enkäten gav 220 svar från företag inom industrin, energi-, service- och fastighetsbranschen, som i energieffektivitetsavtalen frivilligt har förbundit sig att effektivisera energianvändningen i sin verksamhet 2017–2025. 

Enkäten genomfördes på beställning av Sales Questor Oy Motiva. Arbetet finansierades av Energimyndigheten.

Utredning om utsikterna för företagens energiframtid 2021 (pdf på finska)

Mer information:

www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi 

Energieffektivitet Nyhet