Hyppää sisältöön

Verkkoyhtiöiden uusissa hinnoittelun valvontamenetelmissä korostuu kustannusvastaavuus

Julkaisuajankohta 29.12.2023 15.10
Tiedote

Energiavirasto on 29.12.2023 päätöksillään vahvistanut sähkö- ja maakaasuverkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta koskevat vuosina 2024–2031 sovellettavat valvontamenetelmät. Uusissa valvontamenetelmissä korostuvat kustannusvastaavuus, verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu investointien rahoittamisen näkökulmasta sekä nykyisen lainsäädännön tavoitteiden ja hengen toteutuminen.

Energiavirasto teki lopullisiin valvontamenetelmiin oman vaikutusarviointinsa ja saamiensa lausuntojen perusteella verkkoyhtiöiden investointiedellytykset turvaavia tarkennuksia verrattuna vuoden 2023 aikana kuultavana olleisiin luonnoksiin. Erityisesti syksyn 2023 lausuntokierroksilla esiinnoussut rahoituksen riittävyyden turvaaminen tarvittaviin korvaus-, kehittämis- ja toimitusvarmuusinvestointeihin sekä verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu verkko-omaisuuden arvostamisessa ovat olleet keskeisiä perusteita Energiaviraston lopullisiin menetelmiin tekemille muutoksille.

Valvontamenetelmät tavoittelevat sekä hinnoittelun kohtuullisuutta että verkon kehittämistä

Uusissa valvontamenetelmissä korostuvat sekä liiketoiminnan kustannusvastaavuus asiakkaiden kannalta että verkkoyhtiöiden tasapuolinen kohtelu tarvittavien investointien mahdollistamisessa.

”Monopoliasemassa toimivien verkonhaltijoiden hinnoittelun on oltava kohtuullista – hintojen on vastattava verkkotoiminnan todellisia kustannuksia ja liiketoiminnasta saatava tuotto on pidettävä kohtuullisena”, johtaja Veli-Pekka Saajo Energiavirastosta painottaa. Valvontamenetelmien päätavoitteita ovat kohtuullinen hinnoittelu sekä verkon ja verkkotoiminnan kehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Sähköverkkotoiminnassa valvontamenetelmillä edistetään tulevina vuosina myös joustojen käyttöä.

Asiakkaiden näkökulmasta uusiin valvontamenetelmiin tehdyt muutokset tarkoittavat, että verkkoyhtiöt tekevät tarvittavat investoinnit entistä kustannusvastaavammin. Tämä johtaa siirtohintojen maltilliseen kehitykseen vaarantamatta kuitenkaan modernin yhteiskunnan edellyttämien toimitusvarmojen ja älykkäiden verkkojen kehittämistä.

Kuvassa 1 on esitetty uusien valvontamenetelmien arvioituja vaikutuksia sähköverkonhaltijoiden sallitun liikevaihdon kehitykseen verrattuna vanhoihin valvontamenetelmiin, jotka ovat käytössä vuoden 2023 loppuun asti. Kuvan perusteella voidaan todeta, että verkkoinvestointien jatkuessa ennakoidulla tahdilla ja yhtiöiden hyödyntäessä nykyiseltä valvontajaksolta siirtyvän hinnoitteluvaran, on vaikutus verkonhaltijoiden sallittua liikevaihtoa noin kymmenen prosenttia kasvattava, joka on maltillisempi kuin vanhoilla menetelmillä.

Kuva 1: Sallitun liikevaihdon arvioitu kehitys seuraavalla menetelmäjaksolla 2024–2031. Kuvan vuosien 2020–2023 sallittu liikevaihto on laskettu kulloinkin voimassa olleilla menetelmillä. Vuodesta 2024 alkaen on verrattu uusia ja vanhoja menetelmiä sekä huomioitu edelliseltä valvontajaksolta siirtyvät ali- ja ylijäämät.

Energiavirasto valvoo tarkasti, että kaikki verkonhaltijat noudattavat hinnoittelun kohtuullisuuden lisäksi myös muita lakisääteisiä velvoitteitaan, joita ovat muun muassa liittämisvelvollisuus, verkon kehittämisvelvollisuus ja toimitusvarmuustavoitteiden täyttäminen. Lisäksi virasto seuraa verkkoyhtiöiden voitonjaon suuruutta sekä kiinnittää valvonnassa erityistä huomiota siihen, että yhtiöt täyttävät verkkoluvan edellytyksenä olevat liiketoiminnan taloudelliset reunaehdot. Virasto myös perustaa seuraavan valvontajakson aikana heti resurssitilanteensa mahdollistaessa laaja-alaisen sidosryhmäneuvottelukunnan tukemaan valvontamenetelmien tulevaa kehittämistä.

Viimeisimmät muutokset valvontamenetelmiin lähinnä verkko-omaisuuden oikaisussa

Vahvistettujen menetelmien keskeisimmät muutokset verrattuna lausuttavana olleisiin luonnoksiin koskevat verkko-omaisuuden oikaisua. Viraston päätöksen mukaan kaikkien verkkotoimintojen verkko-omaisuuden oikaisu tullaan jakamaan kahteen osaan – ennen vuotta 2024 tehtyihin investointeihin ja vuodesta 2024 lähtien tehtyihin investointeihin. Ennen vuotta 2024 investoidun verkon jäädytetty jälleenhankinta-arvo, nykykäyttöarvo ja tasapoisto lasketaan käyttämällä päätöksen liitteen mukaista uudistettua komponenttijaottelua ja yksikköhintoja ilman indeksikorjausta.

Vuosina 2024–2031 tehtäville investoinneille lasketaan jäädytetty jälleenhankinta-arvo, nykykäyttöarvo ja tasapoisto uudistetulla komponenttijaottelulla ja vuosikohtaisilla yksikköhinnoilla. Vuosikohtaiset jäädytetyt yksikköhinnat perustuvat kyseisen valvontajakson aikana tehtyjen investointien toteutuneisiin keskimääräisiin kustannuksiin, jolloin lopulliset valvontajakson aikaisiin investointeihin sovellettavat yksikköhinnat tarkentuvat aina jakson lopulla. Valvontajakson päättyessä valvontapäätöksissä sovelletaan siis jakson investointien arvottamiseen aina uusia jakson toteutuneisiin investointikustannuksiin perustuvia investointivuosikohtaisia jäädytettyjä yksikköhintoja.

Verkko-omaisuuden oikaisussa otetaan myös huomioon komponenttien vanheneminen ja mahdollisten verkon purkujen pienentävä vaikutus sekä käytössä olevat järjestelmät ja viestiverkot.

Keskeisenä perusteena muutokselle on, että sen avulla varmistetaan verkko-omaisuuden arvostamistavan kokonaismuutoksen tasapuolisuus erilaisten verkonhaltijoiden kesken ja kustannusvastaavuus erilaisten verkkorakenteiden välillä. Lisäksi muutos lopullisessa muodossaan on ennustettavampi ja vaikutuksiltaan maltillisempi ja luo näin sujuvan jatkumon vanhojen ja uusien valvontamenetelmien välille. Muutos takaakin vastuullisille verkkoyhtiöille riittävät edellytykset ja kannusteet asiakkaiden kannalta tarpeellisten investointien tehokkaaseen toteuttamiseen.

Lisätiedot

Johtaja Veli-Pekka Saajo (puh. 029 5050 023) ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen (puh. 029 5050 035). Sähköpostit ovat muotoa [email protected].

Vahvistuspäätökset valvontamenetelmistä

Vahvistuspäätöksien perustelumuistiot

Valvontamenetelmät verkkotoiminnoittain

Vaikutusarvioinnit verkkotoiminnoittain

Koonti: Keskeiset muutokset verrattuna aiempiin valvontamenetelmiin (pdf)

2023 Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote