Hyppää sisältöön

Valvontakirjeet ja tiedustelut osaksi markkinavalvonnan käytäntöjä

Julkaisuajankohta 24.4.2023 8.29
Tiedote

Energiaviraston markkinavalvontatiimi on kehittänyt markkinavalvonnan käytäntöjään. Vaikutuksiltaan vähäisten virheellisten tarjousten osalta on otettu käyttöön valvontakirje, eikä kyseisissä tapauksissa tehdä päätöstä. Energiavirasto lähettää toisinaan toimijoille myös markkinatapahtumiin liittyviä tiedusteluja, joilla on tarkoitus lisätä ymmärrystä ja selventää usein monimutkaisia kokonaisuuksia.

Energiaviraston markkinavalvontatiimin keskeisimpänä tehtävänä on valvoa energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen eli REMIT-asetuksen (N:o 1227/2011) velvoitteiden noudattamista. REMIT-asetuksen 7 (2) artiklan mukaan ACER seuraa tukkutason energiatuotteiden kauppaa EU:n tasolla, minkä lisäksi kansallinen sääntelyviranomainen voi seurata tukkutason energiatuotteiden kauppaa kansallisella tasolla. Kaupankäynnin seurannan tavoitteena on markkinoiden väärinkäytösepäilyjen havaitseminen ja markkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen. Tämän lisäksi keräämme tietoa markkinatoimijoiden käyttäytymisestä oman ymmärryksemme lisäämiseksi. 

Vaikka ACER seuraakin kaupankäyntiä Unionin tasolla, kattavan kuvan saamiseksi saatetaan tarvita myös kansallista seurantaa. Tämän vuoksi lähetämme toimijoille toisinaan kysymyksiä esimerkiksi heidän tarjouskäyttäytymisestään tai muusta markkinatapahtumiin liittyvästä. Näissä kyselyissä ei ole kyse REMIT-asetuksen velvoitteiden rikkomisepäilystä vaan tarve selventää usein monimutkaisia kokonaisuuksia. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että markkinavalvonnalla on oikeus hyödyntää tietoja kaikkien lakisääteisten valvontatehtäviensä hoitamiseksi. Tietoja kerätään luottamuksellisesti ja niitä voidaan luovuttaa valvontatiimin ulkopuolelle vain, jos laissa niin säädetään.  

Jos epäilemme REMIT-asetuksen velvoitteiden rikkomista, lähestymme toimijoita selvityspyynnöllä. Ilmoitamme aina selvityspyyntöjen yhteydessä, jos kyseessä on velvoitteiden rikkomista koskeva tutkinta. Kaikissa tapauksissa valvottavaa toimintaa harjoittavan elinkeinonharjoittajan on annettava Energiavirastolle valvontatehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, joita sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 30 § mukaan voidaan edellyttää. Tiedonsaantioikeus on välttämätön, jotta pystymme tehokkaasti varmistamaan markkinoiden moitteettoman toiminnan. 

Virheellisiä tarjouksia voidaan välttää valvontakirjeillä 

Energiavirasto on ottanut käyttöönsä valvontakirjeen huomauttaakseen virheellisten tarjousten moitittavuudesta. Energiavirasto on katsonut tarpeelliseksi kehittää markkinavalvontamekanismejaan, sillä viraston tietoon tulee melko usein markkinatoimijoiden tekemiä virheellisiä tarjouksia energian tukkumarkkinoilla. Virheet ovat suurimmassa osassa tapauksia niin vähäisiä, ettei Energiavirasto katso tarkoituksenmukaiseksi määrätä niistä oikeudellisia seuraamuksia. Virheelliset tarjoukset saattavat kuitenkin antaa harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta, joten Energiavirasto arvioi niitä REMIT-asetuksen viidennen artiklan mukaisen markkinoiden manipuloinnin kiellon näkökulmasta. 

Valvontakirjeen tavoitteena on saada markkinatoimijat kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että virheellisiä tarjouksia pyritään entistä tehokkaammin estämään asianmukaisilla toimenpiteillä ja toimintatavoilla, jotta virheelliset tarjoukset eivät toistu. Valvontakirje ei ole oikeudellisesti sitova, eli sillä ei määrätä oikeudellisia velvoitteita tai seuraamuksia markkinatoimijoille. Valvontakirjeet lähetetään suoraan toimijoille, eikä niistä ilmoiteta julkisesti.  

Energiavirasto voi antaa julkisen varoituksen tai esittää annettavaksi huomattavia vaikutuksia aiheuttavien virheiden osalta seuraamusmaksun, jos virheet toistuvat valvontakirjeistä huolimatta. Nämä toimet voidaan toteuttaa sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 20d §:n ja 16 §:n 3 momentin 3 kohdan perusteella.

 

Lisätiedot

Juristi Anni Kärkkäinen, [email protected], p. 029 505 0105

2023 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote