Hyppää sisältöön

Sju projekt får stöd från anbudsförfarandet för förnybar energi - genomsnittspriset för godkända anbud 2,5 euro/MWh

Utgivningsdatum 27.3.2019 10.00 | Publicerad på svenska 1.4.2019 kl. 16.10
Pressmeddelande

Energimyndigheten har fattat beslut med anledning av de anbud som lämnats in vid det teknikneutrala anbudsförfarandet om stöd för förnybar energi. Samtliga 26 anbud som lämnats in till myndigheten gällde vindkraftsproduktionen. Sju projekt fick ett bifallsbeslut och 19 projekt fick avslag. Projekten godkändes i förmånlighetsordning. Alla godkända projekt uppfyllde förhandskriterierna för deltagande i anbudsförfarandet.

Arbets- och näringsministeriet och Energimyndigheten meddelar 

Följande projekt fick bifallsbeslut: Kestilän Kokkonevan Tuulivoima Oy:s Kestilän Kokkonevan Tuulivoima (Kestilä), CPC Finland Oy:s Lakiakangas 3 (Storå och Kristinestad), Puhuri Oy:s Parhalahti (Pyhäjoki), Puhuri Oy:s Hankilanneva (Haapavesi), Kalax Vindkraft Ab/Oy:s Kalax (Närpes), Tuuliwatti Oy:s Tuuliwatti Simo Leipiö III (Simo) och Tuulipuisto Oy Hirvinevas Hirvineva-Liminka (Limingo). De mer detaljerade uppgifterna om projekten hittas på Energimyndighetens webbplats. En länk till webbplatsen finns nedan.

För de projekt som vann anbudsförfarandet var det genomsnittliga (premie) priset 2,49 €/MWh. Det lägsta godkända budet var 1,27 €/MWh och det högsta godkända budet 3,97 €/MWh. Priset för de bud som godkänts viktade enligt årsproduktionen av el som var föremål för anbudsförfarandet var 2,58 €/MWh. De avslagna anbuden hade ett medelpris på 8,52 €/MWh.

Anbudsförfarandet var öppet för all elproduktion som baserar sig på vind-, sol- eller vågenergi eller på biomassa eller biogas. Anbud kunde godkännas upp till högst 1,4 terawattimmars årliga elproduktion. Årsproduktionen för de godkända projekten är sammanlagt 1,36 TWh.

Var och en av de elproducenter som fått ett positivt stödbeslut får en premie som är förenlig med det egna anbudet (pay-as-bid). Premien betalas till fullt belopp när medeltalet för marknadspriset på el för tre månader är högst lika stort som riktpriset, vilket är 30 euro/MWh. När marknadspriset överstiger riktpriset blir stödet rörligt. Något stöd betalas inte om marknadspriset är högre än summan av riktpriset och den godkända premien.

Stöd betalas i 12 års tid. Stödperioden börjar löpa senast tre år efter den dag då beslutet om godkännande meddelades. Premiesystemet orsakar staten kostnader på högst 3,5 miljoner euro om året. Detta är mindre än fem procent av de kostnader som tariffsystemet med inmatningspris årligen medför för staten för lika stor elproduktion.

Kostnaderna för anbudsförfarandet och för tariffsystemet är dock inte direkt jämförbara, eftersom den tekniska utvecklingen inom förnybar energi varit snabb efter införandet av tariffsystemet, vilket har resulterat i en sänkning av produktionskostnaderna. Dessutom påskyndade tariffsystemet med inmatningspris för sin del särskilt projektutvecklingen inom vindkraftsutbyggnad, vilket syntes i det stora antalet anbud. 

Riktlinjer för ordnande av anbudsförfarande om stöd för förnybar energi fanns i den energi- och klimatstrategi som statsrådets godkände i december 2016. Regeringens proposition om anbudsförfarandet lämnades till riksdagen hösten 2017 och den godkändes i juni 2018. Energimyndigheten ordnade anbudsförfarandet i slutet av 2018. 

Mer information på webben:

Bifallsbesluten och avslagsbesluten har publicerats på Energimyndighetens webbplats

ANM:s presskonferens 20.6.2018: Konkurrensutsättningen av den förnybara elproduktionen genomförs på hösten

Ytterligare upplysningar

  • Roland Magnusson, konkurrenssakkunnig, Energimyndigheten, tfn 029 5050 111, e-post: [email protected]
  • Pekka Ripatti, direktör, Energimyndigheten, tfn 029 5050 075, e-post: [email protected]
  • Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn  029 5064 815, e-post: [email protected]
Förnybar energi Nyhet