Gasgrid Finland Oy täyttää laissa asetetut vaatimukset siirtoverkonhaltijan riippumattomuudesta

27.8.2020 13.28
Tiedote

Energiaviraston päätöksen mukaan siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy:lla ei ole sellaisia kytköksiä maakaasun tai sähkön tuotantoon ja toimittamiseen, jotka voisivat vaarantaa siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden maakaasun siirtoverkkotoiminnassa.

Energiavirasto on 19.8.2020 antamallaan päätöksellä vahvistanut Gasgrid Finland Oy:n riippumattomuuden maakaasun siirtoverkkotoiminnassa. Päätöksen ehtona Energiavirasto kuitenkin edellyttää, että Baltic Connector Oy:lle kuuluva Balticconnector-putken osuus siirretään Gasgrid Finland Oy:n välittömään omistukseen viipymättä sen jälkeen, kun Baltic Connector Oy:tä koskevat velvoitteet suhteessa Euroopan komissioon on saatu täytettyä.

Gasgrid Finland Oy toimitti Energiavirastolle 14.1.2020 hakemuksen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden varmentamisesta. Kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön perustuvan varmentamismenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että siirtoverkonhaltijalla ei ole sellaisia kytköksiä maakaasun tai sähkön tuotantoon ja/tai toimittamiseen, jotka voisivat vaarantaa siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden maakaasun siirtoverkkotoiminnassa. Energiavirasto antoi asiassa välipäätöksen 4.5.2020. Päätöksessään Energiavirasto katsoi Gasgrid Finland Oy:n täyttävän laissa asetetut vaatimukset siirtoverkonhaltijan riippumattomuudesta, mutta edellytti Balticconnector-putken osuuden siirtämistä myöhemmin Gasgrid Finland Oy:n välittömään omistukseen.

Euroopan komissio antoi lausuntonsa Energiaviraston antamaan välipäätökseen 2.7.2020. Lausunnossaan komissio arvioi Suomen valtion roolia Gasgrid Finlandin omistajana ja totesi, että valtiovarainministeriön riippumattomuus siirtoverkonhaltijan omistajana on riittävällä tasolla varmistettu. Toiseksi komissio kiinnitti huomiota Balticconnector-putken omistussuhteisiin ja Energiaviraston arviointiin siitä, voiko siirtoverkonhaltija omistaa siirtoverkon osan välillisesti tytäryhtiönsä Baltic Connector Oy:n kautta. Komissio puolsi Energiaviraston asettamaa ehtoa, jonka mukaan Balticconnector-putken omistus tulee myöhemmin siirtää Gasgrid Finland Oy:n omistukseen.

Energiavirasto antoi lopullisen päätöksensä siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden varmentamisesta 19.8.2020. Koska komissiolla ei ollut huomautettavaa Energiaviraston antamaan välipäätökseen, päätöksen sisältöön ei tullut enää muutoksia. 

Lisätiedot: asiantuntija Meri-Katriina Pyhäranta, puh. 029 5050 093 ja johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013, sähköpostit: etunimi.sukunimi(a)energiavirasto.fi.

Päätös maakaasun siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden varmentamisesta (pdf)

Tekstiä muokattu 28.8.2020

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote