Hyppää sisältöön

Uusi lainsäädäntö rajoittaa jakeluverkkoyhtiöiden muuta liiketoimintaa - Energiavirasto myönsi ensimmäiset poikkeusluvat

Julkaisuajankohta 9.7.2024 12.13
Tiedote

Kesäkuussa 2023 voimaantulleet sähkömarkkinalain uudistukset rajoittavat jakeluverkonhaltijoiden oikeutta harjoittaa muuta liiketoimintaa kuin sähkönjakelua. Muun liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää Energiaviraston myöntämää poikkeuslupaa.  Energiavirasto on antanut ensimmäiset päätökset poikkeuslupahakemuksiin 9.7.2024.

Sähkömarkkinalain uudistuksilla on toimeenpantu sähkömarkkinadirektiivin säännökset, joilla rajoitetaan jakeluverkonhaltijoiden oikeutta harjoittaa muita kuin sähkömarkkinadirektiivissä ja sähkökauppa-asetuksessa säädettyjä liiketoimintoja sekä sähköajoneuvojen latauspalvelua. 

Uudistetun sähkömarkkinalain 61 a §:n mukaisesti:

  • Jakeluverkonhaltijalla on oikeus harjoittaa liiketoimintaa muussa verkossa kuin sähköverkossa, jos toimivaltainen viranomainen on myöntänyt jakeluverkonhaltijalle tällaisen liiketoiminnan harjoittamisen edellyttämän toimiluvan. 
  • Jakeluverkonhaltija ei saa harjoittaa sähköajoneuvojen latauspalveluliiketoimintaa. Jakeluverkonhaltija voi kuitenkin ylläpitää omaan käyttöönsä varattuja sähköajoneuvojen latauspisteitä. 
  • Energiavirasto voi myöntää jakeluverkonhaltijalle luvan harjoittaa muuta liiketoimintaa kuin verkonhaltijalle on säädetty mahdolliseksi tässä laissa tai sähkökauppa-asetuksessa, jos liiketoiminnan harjoittaminen on tarpeen, jotta jakeluverkonhaltija voi täyttää tämän lain tai sähkökauppa-asetuksen mukaiset velvoitteensa. 

Energiavirasto on lähettänyt jakeluverkonhaltijoille 8.12.2023 valvontakirjeen ja tulkintaohjeen sähkömarkkinalain 61 a §:n soveltamiseksi. Energiavirasto on edellyttänyt valvontakirjeessään muita liiketoimintoja harjoittavat jakeluverkonhaltijat hakemaan virastolta 61 a §:n 3 momentin mukaista poikkeuslupaa muiden liiketoimintojen harjoittamiseen 31.12.2024 mennessä. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että muun liiketoiminnan harjoittaminen palvelee jakeluverkonhaltijan lakisääteisten tehtävien hoitamista.

Ensimmäiset päätökset annettu

Energiavirasto on antanut ensimmäiset päätökset poikkeuslupahakemuksiin 9.7.2024. 

Energiavirasto on myöntänyt Seiverkot Oy:lle luvan harjoittaa ulkovaloverkkotoimintaan liittyvää urakointia sekä urakointitoimintaa asiakkaille ja Seinäjoen kaupunkikonsernille. Lisäksi virasto myönsi päätöksessä Seiverkot Oy:lle oikeuden harjoittaa muuta urakointi- ja palveluliiketoimintaa nykyisessä laajuudessaan. 

Keminmaan Energia ja Vesi Oy:lle antamassaan päätöksessään Energiavirasto totesi, että yhtiöllä on oikeus harjoittaa kaukolämpöenergian jakelua, talousvesiliiketoimintaa sekä jätevesien vastaanottotoimintaa. Virasto on myöntänyt Keminmaan Energia ja Vesi Oy:lle luvan harjoittaa sähkönjakelun tilaustöitä sekä poikkeusluvan kaukolämmön tuotannon, jäteveden puhdistamoliiketoiminnan sekä vesihuollon tilaustöiden harjoittamiselle. Energiavirasto ei myöntänyt Keminmaan Energia ja Vesi Oy:lle lupaa harjoittaa osakkuudet-liiketoimintaa. Viraston näkemyksen mukaan osakkuudet-liiketoiminta on luonteensa mukaisesti sijoitustoimintaa, jonka harjoittaminen ei ole tarkoituksenmukaista jakeluverkonhaltijan sähkömarkkinalaissa ja sähkökauppa-asetuksessa säädettyjen velvoitteiden hoitamisen kannalta.

Lisätiedot: laskentatoimen asiantuntija Åsa Liesola, puh. 0295 050 055, [email protected] ja juristi Joonas Tervo, puh. 0295 050 063, [email protected].

Päätös jakeluverkonhaltijan muun liiketoiminnan poikkeusluvasta, Seiverkot Oy (pdf)
Päätös jakeluverkonhaltijan muun liiketoiminnan poikkeusluvasta, Keminmaan Energia ja Vesi Oy (pdf)
Valvontakirje jakeluverkonhaltijoille muun liiketoiminnan harjoittamisesta 08.12.2023 (pdf)

Sähkö ja maakaasuverkot Tiedote