Hyppää sisältöön

Uudistettu REMIT-asetus parantaa suojaa väärinkäytöksiltä energiamarkkinoilla

Julkaisuajankohta 23.4.2024 16.08
Tiedote

REMIT-asetusta on päivitetty uusilla vaatimuksilla, jotka parantavat suojaa väärinkäytöksiltä energian tukkumarkkinoilla. Uusi REMIT-asetus tulee voimaan 7.5.2024.

REMIT-asetus eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (1227/2011) energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta on tullut voimaan vuonna 2011. Sen tavoitteena on ollut varmistaa avointen ja luotettavien energian tukkumarkkinoiden toiminta ja ettei markkinaosapuolet voi saada hyötyä väärinkäytöksistä.

Uudistetulla REMIT-asetuksella parannetaan keinoja suojata väärinkäytöksiltä ja parantaa entisestään energian tukkumarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Uudistettu REMIT-asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 17.4.2024 ja muutosasetus tulee voimaan 7. toukokuuta 2024. REMIT-asetus sisältää uusia muutoksia sekä uusia velvoitteita toimijoille.

Toimijoille uusi ilmoitusvelvollisuus

Uudistettu REMIT-asetus sisältää esimerkiksi uusia vaatimuksia niille markkinaosapuolille, jotka harjoittavat algoritmista kaupankäyntiä. Uudistetun REMIT-asetuksen 5 a artiklan mukaan algoritmista kaupankäyntiä harjoittavan markkinaosapuolen tulee jatkossa ilmoittaa tästä toiminnasta EU:n energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle ACERille sekä sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle, johon se on säännösten mukaisesti rekisteröitynyt. Suomessa tämä tarkoittaa Energiavirastoa.

Lisäksi muutosasetuksen mukaan markkinaosapuolen, joka tarjoaa suoraa sähköistä pääsyä järjestäytyneelle markkinapaikalle, on ilmoitettava tästä sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle, johon se on rekisteröitynyt asetuksen mukaisesti sekä ACER:lle.

Algoritmisen kaupankäynnin, suoran sähköisen markkinoillepääsyn sekä järjestäytyneen markkinapaikan määritelmät ovat uudistetun REMIT-asetuksen 2 artiklassa.

Algoritmisen kaupankäynnin harjoittamisesta sekä suoran sähköisen pääsyn tarjoamisesta järjestäytyneelle markkinapaikalle tehtävät ilmoitukset voi tehdä CEREMP-rekisteriin uudistetun asetuksen voimaantulon jälkeen.

Muutoksia myös valvontaan ja seuraamuksiin

REMIT-asetuksen muutosasetus sisältää myös muita muutoksia. ACER:n toimivaltuudet kasvavat ja ACER:lla on jatkossa mahdollisuus suorittaa valvontatoimenpiteitä niissä tilanteissa, jos epäillyllä rikkomuksella on rajat ylittäviä vaikutuksia vähintään kahden jäsenvaltion alueella.

Markkinoiden läpinäkyvyyden parantamiseksi asetuksessa säädetään rekisteröityjen raportointimekanismien (RRM) ja sisäpiiritietoja keräävien ja julkaisevien alustojen (Inside information platform, IIP) hyväksyntämenettelystä. ACER myöntää toimiluvan ja se voi myös peruuttaa toimiluvan päätöksellään.

Markkinaosapuolten tulee uudistetun REMIT-asetuksen voimaantulon jälkeen julkistaa sisäpiiritieto sisäpiiritietoalustojen kautta.

Myös seuraamuksia yhdenmukaistetaan EU:n tasolla. Uudessa asetuksessa säädetään yksityiskohtaisemmin eri seuraamuksista (rikkomisen lopettaminen, rikkomisen johdosta saatujen voittojen tai vältettyjen tappioiden luovuttaminen, julkinen varoitus tai ilmoitus, uhkasakon määrääminen ja hallinnollisten sakkojen määrääminen) sekä seuraamusmaksujen katon vähimmäistasoista.

Lisää REMIT-asetuksen uudistuksesta myöhemmin

Energiavirasto tiedottaa nettisivuillaan sekä uutiskirjeessä REMIT-asetuksen uudistuksesta lisää myöhemmin. Virasto järjestää myös webinaarin aiheesta 3.6. klo 10–11. Liity REMIT-webinaarien postituslistalle, ja saat tiedon tulevista webinaareista sähköpostiisi.

ACER on julkaissut nettisivuillaan REMIT-asetuksen uudistukseen liittyen lisätietoa raportointi- ja ilmoitusvelvollisuudesta.

Lisätietoa

ACER Open letter (englanniksi)

Uudistettu REMIT-asetus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2024/1106, asetusten (EU) N:o 1227/2011 ja (EU) 2019/942 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin suojan parantamisesta energian tukkumarkkinoilla tapahtuvaa markkinoiden manipulointia vastaan

Energiavirasto, markkinavalvonta: [email protected]

2024 Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote