Hyppää sisältöön

Suomen vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto keskitetty datahubiin

Julkaisuajankohta 21.2.2022 16.52
Tiedote

Suomessa on 21.2.2022 otettu käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä datahub. Muutoksen myötä sähkön vähittäismarkkinoilla tapahtuva tiedonvaihto on keskitetty kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n vastuulla olevaan tiedonvaihtojärjestelmään, datahubiin, jonne myös tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta.

Datahub tehostaa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa, edistää kilpailua vähittäismarkkinoilla ja älyverkkojen ja -mittareiden täysimääräistä hyödyntämistä sekä tarjoaa mahdollisuuden uusille liiketoimintamahdollisuuksille ja palveluille.

Velvoite datahubin järjestämisestä ja sen käyttämisestä perustuu 2019 tehtyyn sähkömarkkinalain muutokseen. Laki velvoittaa Fingrid Oyj:tä keskitetysti järjestämään sähkökaupan markkinaprosessien edellyttämän tiedonvaihdon ja -hallinnan sekä taseselvityksen jakeluverkoissa. Samalla vähittäismyyjät ja jakeluverkossa sähköverkkotoimintaa harjoittavat jakeluverkonhaltijat on velvoitettu käyttämään keskitetyn tiedonvaihdon palveluita.

Kaikki jakeluverkonhaltijat ja toimintaansa jatkavat vähittäismyyjät toteuttivat vaaditut valmistelutoimenpiteet käyttöönottoon mennessä. Laki velvoitti vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat toteuttamaan datahubin käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimenpiteet suunnitelmallisesti ja virasto valvoi valmistelutoimien etenemistä Fingrid Oyj:n kanssa sovittujen välitavoitteiden mukaisina määräaikoina. Toimijat toteuttivat valmistelutoimenpiteet pääsääntöisesti onnistuneesti, vaikka viivästyksiä ilmeni etenkin hankkeen alkuvaiheessa.

Energiavirasto valvoo datahubin toimintaa. Virasto on ennen datahubin käyttöönottoa valvontalain nojalla vahvistanut sen ennakollisen valvonnan piiriin kuuluvat, datahubin käyttöä koskevissa sopimuksissa sovellettava keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot, sekä menetelmät datahubin palveluista perimien maksujen määrittämiseksi.  Jatkossa virasto valvoo sähkönmyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden lakisääteisten keskitetyn tiedonvaihdon käyttöön liittyvien velvoitteiden lisäksi myös datahubin lakisääteisten velvoitteiden toteutumista osana viraston jälkikäteistä valvontatoimintaa.

Lisätiedot: 
Johtava asiantuntija Suvi Lehtinen, puh. 029 5050 061
Juristi Sari Broman, puh. 029 5050 039
sähköpostiosoitteet: [email protected]
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote