Hyppää sisältöön

Päätös Gasum Oy:n tilinpäätöksen eriyttämisestä ja ristiinsubventiosta julkaistu

Julkaisuajankohta 21.3.2019 11.20
Tiedote

Energiavirasto käynnisti syksyllä 2018 oma-aloitteisen tutkinnan Gasum Oy:n soveltamista eriyttämisperiaatteista. Gasum Oy oli tehnyt vuoden 2017 tilinpäätöksessä muutoksia tase-eriin vuoden 2016 vertailuvuoden osalta ja näiden muutosten vaikutukset heijastuivat myös vuodelle 2017. Tehdyillä muutoksilla oli vaikutusta konsernisaataviin, lainoihin rahoituslaitoksilta, omaan pääomaan ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.

Energiavirasto on (päätös 26.2.2019) katsonut, että: 

Gasum Oy:n vuoden 2017 tilinpäätöksessä soveltamat eriyttämisperiaatteet vuoden 2016 vertailuvuoden luvuissa eivät kaikilta osin ole maakaasumarkkinalain ja sen nojalla annettujen eriyttämistä koskevien säännösten mukaisia.  

  • Gasum Oy:n vuoden 2017 tilinpäätöksessä tekemä korjaus osingonjaon kohdistamisessa kokonaan verkkotoiminnalle vuoden 2016 vertailutietoja koskien aiheuttaa ristiinsubvention. Lisäksi osingonjaon kattaminen lainarahalla ilman riittävää jaettavissa olevaa vapaata omaa pääomaa ei ole perusteltua aiheuttaen ristiinsubvention.  
  • Varsinaisten eriyttämisperusteiden ja näiden muutosten dokumentaation puute on aiheuttanut tilanteen, jossa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä 4 §:n 2 momentti ei toteudu.  

Energiavirasto velvoitti Gasum Oy:n muuttamaan ja korjaamaan edellisen tilinpäätöksen 2017 sisältämät eriyttämisen virheet tilinpäätöksestä 1.1.-31.12.2018 alkaen seuraavien erien osalta: 

  • osingonjako; osingonjako tulee kohdistaa liiketoiminnoille perustuen jaettavissa olevaan vapaaseen omaan pääomaan.  
  • lainat rahoituslaitoksilta; lainoja ei tule kohdistaa liiketoiminnoille osingonjaon osalta ilman riittävää jaettavissa olevaa vapaata omaa pääomaa.  
  • sisäiset oikaisuerät; omaan pääomaan ja lainoihin kohdistuvia sisäisiä oikaisueriä ei tule olla eriytetyissä tilinpäätöksissä. 
  • osakepääoma; osakepääoma on mahdollista korottaa vastikkeellisesti tai eriytetyn liiketoiminnan vapaata omaa pääomaa hyödyntäen.  

Lisäksi Energiavirasto velvoitti Gasum Oy:n tilinpäätöksestä 1.1.-31.12.2018 alkaen yksilöimään ja dokumentoimaan sovelletut eriyttämisperusteet ja säilyttämään nämä osana kirjanpitoaineistoa kirjanpitolain säännösten mukaisesti.    

Gasum Oy toimitti 8.3.2019 Energiavirastolle ehdotuksensa Energiaviraston päätöksen edellyttämiksi korjaaviksi toimenpiteiksi. Energiavirasto katsoi, että Gasum Oy on esittänyt riittävät korjaavat toimenpiteet ja hyväksyi nämä 15.3.2019 antamallaan päätöksellä.

Energiaviraston päätöksellä oli seuraavissa taulukoissa (katso erillinen liite) kuvatut vaikutukset Gasum Oy:n eriytettyjen liiketoimintojen taloudelliseen asemaan. Vihreällä taustalla on viraston päätöksen jälkeen annetun v. 2018 tilinpäätöksen luvut (Gasumin verkkotoiminnassa, myyntitoiminnassa ja muussa toiminnassa) ja punaisella taustalla v. 2017 tilinpäätöksen mukaiset luvut, joiden perusteella viraston tutkinta alkoi. Punaisella fontilla on korostettu erät, joita on muutettu.

Energiaviraston 26.2.2019 antama päätös ei ole vielä lainvoimainen. Päätöstä tuli noudattaa muutoksenhausta huolimatta.

Lisätietoja: laskentatoimen asiantuntija Venla Stålnacke, [email protected], puh: 029 5050 095 ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen, [email protected], puh: 029 5050 035

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote