Hyppää sisältöön

Ohjeet Energia 247 Oy:n asiakkaille

Julkaisuajankohta 3.12.2021 14.03
Tiedote

Energia 247 Oy lopettaa sähkön vähittäismyynnin maksuvaikeuksien vuoksi. Tälle sivulle on koottu toimintaohjeet asiakkaille, joilla on sähkönmyyntisopimus yhtiön kanssa.

Ohje koskee Energia 247 Oy:n asiakkaita, joille Energia 247 tai asiakkaan verkkoyhtiö ilmoittaa sähköntoimituksen päättymisestä sähkönmyyjästä johtuvasta syystä. Energiavirasto kehottaa ilmoituksen saaneita asiakkaita tekemään viipymättä uuden sähkönmyyntisopimuksen valitsemansa uuden sähkönmyyjän kanssa.  

Energia 247 lopettaa sähkön vähittäismyynnin maksuvaikeuksien vuoksi. Verkkoyhtiön on ilmoitettava asiakkaille sähkönmyyjän sähköntoimituksen keskeytymisestä. Verkkoyhtiön on lisäksi huolehdittava siitä, että asiakkaalle toimitetaan sähköä vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä. Asiakkaan on korvattava verkkoyhtiölle sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 

Jos asiakas ei tee uutta sähkönmyyntisopimusta kolmen viikon aikana, Energiavirasto voi siirtää sopimuksettoman asiakkaan verkkoyhtiön alueen toimitusvelvollisen myyjän asiakkaaksi. Toimintapa perustuu määräaikaiseen lainsäädäntöön.* Sähköntoimitukseen sovelletaan toimitusvelvollisen myyjän soveltamia hintoja ja ehtoja.

Olen saanut verkkoyhtiöltäni ilmoituksen, että sähköntoimitukseni päättyy. Katkeavatko minulta sähköt välittömästi? Mitä tapahtuu, jos en tee mitään?

Sähköt eivät katkea. Verkkoyhtiön on ilmoitettava asiakkaalle sähkönjakelun keskeyttämisestä ja sen syystä ennen keskeyttämistä.

Verkkoyhtiöllä on velvollisuus huolehtia siitä, että asiakkaalle toimitetaan sähköä vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä. Jos asiakas ei ole tässä ajassa solminut uutta sähkönmyyntisopimusta, verkkoyhtiön on huolehdittava toimituksesta siihen asti, kunnes Energiavirasto on päätöksellään siirtänyt asiakkaan sähköntoimituksen alueen toimitusvelvollisen myyjän vastuulle. Sähköntoimitukseen sovelletaan tällöin samoja hintoja ja ehtoja, joita kyseisen myyjän toimitusvelvollisuuden piirissä oleviin muihinkin sopimuksiin sovelletaan.

Energiavirasto suosittelee vahvasti, että asiakkaat tekevät itse sähkösopimuksen haluamansa sähkönmyyjän kanssa saadakseen itselleen sopivan sähkösopimuksen.

Tietoa eri sähkönmyyjien sähkötarjouksista on saatavilla esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämästä www.sahkonhinta.fi -palvelussa.

Milloin uusi myyntisopimus pitää olla tehty?

Uusi myyntisopimus on tehtävä mahdollisimman pian, ja ennen kuin kolme viikkoa on kulunut verkkoyhtiön ilmoituksen lähettämisestä asiakkaalle. Lisäksi uudelle myyjälle on varattava vähintään 14 päivän aika uuden sähköntoimituksen aloittamiselle. Jotkut myyjät saattavat vaatia pidemmänkin ajan toimituksen aloittamiseen. Uusi sopimus kannattaa siis tehdä viimeistään viikon kuluessa siitä, kun verkkoyhtiö on lähettänyt ilmoituksen asiakkaalle.

Esimerkki: verkkoyhtiö lähettää asiakkaalle ilmoituksen 7.12.2021. Asiakkaan pitää tehdä uusi sähkönmyyntisopimus viimeistään 14.12.2021, jotta uusi myyjä pystyy aloittamaan sähköntoimituksen 28.12.2021.

Miten kolmen viikon määräaika lasketaan?

Määräaika alkaa silloin, kun verkkoyhtiö lähettää ilmoituksen asiakkaalle. Ratkaisevaa on ilmoituksen lähetyshetki eikä ilmoituksen vastaanottohetki.

Olen saanut Energia 247:lta tiedotteen, että siirryn Lumo Energia Oyj:n asiakkaaksi. Miten tämä vaikuttaa minuun ja tarvitseeko minun tehdä mitään?

Energia 247 Oy ja Lumo Energia Oyj ovat sopineet, että osa Energia 247:n myyntisopimuksista (Ekowatti Spotti -sähkönmyyntisopimukset) siirretään Lumo Energialle. Ilmoituksen saaneiden asiakkaiden sopimus jatkuu ennallaan ja ainoastaan sähkönmyyjä vaihtuu. Lumo Energia vastaa jatkossa sähkön toimituksesta ja laskuttaa siitä.

En ole kuluttaja-asiakas, vaan yritys. Koskeeko kolmen viikon määräaika minua?

Tällä hetkellä voimassa olevan määräaikaisen lain* vuoksi verkkoyhtiön velvollisuus huolehtia sähkön toimittamisesta vähintään kolmen viikon ajan koskee myös yritysasiakkaita. Energiavirasto voi siirtää kolmen viikon jälkeen sopimuksettomat yritysasiakkaat verkkoyhtiön alueen toimitusvelvollisen myyjän asiakkaiksi.

Laskuttaako Energia 247 vielä minua?

Energia 247 vastaa sähkön toimituksesta 3.12.2021 saakka ja laskuttaa toteutuneesta sähkönkäytöstä siihen saakka.

Paljonko joudun maksamaan verkkoyhtiölle siitä, että se toimittaa minulle sähköä väliaikaisesti? Vaikuttaako minun nyt päättyvä sopimukseni vähittäismyyjäni kanssa hintaan?

Asiakkaan on korvattava verkkoyhtiölle sähköntoimituksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada verkkoyhtiöltä sähköntoimitusta samoilla ehdoilla mistä sähkönmyyjän kanssa oli sovittu, joten esimerkiksi asiakkaan sähköstä maksama hinta voi poiketa sähkönmyyjän kanssa aiemmin sovitusta. Viime kädessä, jos asiakas ja verkkoyhtiö eivät sovi korvauksesta, Energiavirasto määrää korvauksen suuruuden.

Haluan reklamoida ja esittää korvausvaatimuksen sähkönmyyjälleni sopimuksen päättämisestä. Miten toimin?

Reklamoinnin ja sopimukseen perustuvien vaatimusten osalta toimitaan kuten minkä tahansa yritykseen kohdistuvan vaatimuksen osalta. Ensisijaisesti on suositeltavaa olla yhteydessä sähkönmyyjään ja esittää vaatimus suoraan yritykselle. 

Jos asiakas ei pääse tyydyttävään ratkaisuun yrityksen kanssa, kuluttaja-asiakkaita neuvoo ja ohjeistaa Kuluttajaneuvonta (puh. 029 505 3050). Tarvittaessa kuluttajaneuvonta ohjaa kuluttajan tekemään valituksen kuluttajariitalautakuntaan. Viime kädessä riita-asiat ja korvausvaatimukset ratkaisee toimivaltainen käräjäoikeus. Käräjäoikeus ratkaisee myös yritysasiakkaiden ja sähkönmyyjän väliset riita-asiat.

Sähkönmyyjän asiakkaalle aiheuttamaan vahinkoon ja sen korvaamiseen sovelletaan sähkönmyyntisopimuksen ehtoja.  

Energiavirastolla ei sen sijaan ole toimivaltaa tutkia yksittäiseen sopimussuhteeseen perustuvia vaatimuksia. Energiavirasto valvoo tässä asiassa ensisijaisesti verkkoyhtiöiden toimintaa.


*Laki eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä (892/2021)

Lisätiedot:

  • johtaja Antti Paananen, puh. 029 5050 013 
  • juristi Jani Kostiainen, puh. 029 5050 113
  • juristi Annagreta Sirén, puh. 029 5050 053
    spostit: [email protected]
Sähkö ja maakaasumarkkinat Tiedote