Markkinaoikeus hylkäsi Haminan Energian valituksen sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta koskevasta valvontapäätöksestä

29.1.2021 11.12
Tiedote

Markkinaoikeus katsoi, ettei Energiavirasto menetellyt lainvastaisesti arvioidessaan yhtiön esittämiä kaivuolosuhdemuutosvaatimuksia ja pyytäessään asiaa koskevia selvityksiä. Oikeuskäsittely koski yhtiölle annettua kolmannen valvontajakson valvontapäätöstä ja tasoitusjaksojen pidentämisvaatimuksen hylkäämistä.

Haminan Energia Oy valitti Energiaviraston 12.3.2020 antamasta valvontapäätöksestä markkinaoikeuteen. Valituksenalaisella päätöksellä virasto oli vahvistanut Haminan Energian 2012-2015 toteutuneen oikaistun tuloksen ja kohtuullisen tuoton euromäärän sekä todennut tällä perusteella mikä on kolmannen valvontajakson kertynyt tuoton euromääräinen ylijäämä. Virasto oli lisäksi päättänyt, että Haminan Energian toisen ja kolmannen valvontajakson alijäämän tasoitusjaksoja ei pidennetä. 

Haminan Energian valituksen mukaan Energiavirasto olisi menetellyt virheellisesti ja hyvän hallinnon periaatteiden vastaisesti pyytäessään yhtiöltä selvitystä kaivuolosuhteista, arvioidessaan yhtiön esittämää selvitystä sekä arvioidessaan kaivukustannuksia olosuhdemuutosten perusteena toisen valvontajakson tasoitusjakson pidentämisen edellyttämänä painavana syynä. Haminan Energia katsoi, että kaivuolosuhteiden muutosvaatimusten pitkä käsittelyaika ja tästä yhtiölle aiheutunut haitta olisi painava syy pidentää tasoitusjaksoa. Yhtiö katsoi, että pitkä käsittelyaika oli johtunut virastosta.

Markkinaoikeus katsoi Energiaviraston menetelleen lainmukaisesti

Markkinaoikeus katsoi päätöksessään 30.12.2020, että Energiavirasto on menetellyt sille valvontalain perusteella kuuluvaa valvontatehtävää suorittaessaan lainmukaisesti arvioidessaan Haminan Energian esittämiä kaivuolosuhdemuutosvaatimuksia ja pyytäessään asiaa koskevia selvityksiä.

Haminan Energia on ollut tietoinen, miten kaivuolosuhteita määritellään CLC-aineiston pohjalta ja siitä, että sillä on mahdollisuus esittää muutoksia kaivuolosuhteisiin, jos poikkeamat CLC-aineiston osoittamista olosuhteista ovat laajoja. Tällöin sen on perusteltava ehdotuksensa ja esitettävä riittävä selvitys poikkeamista. Haminan Energia on myös ollut tietoinen, ettei Energiavirasto ole ollut sidottu siihen, mitä yhtiö on esittänyt kaivuolosuhdemuutoksista esimerkiksi niiden laajuuden tai kaivukustannusten perustelemisen osalta. Harkintavaltaa käyttäessään Energiaviraston on tullut huomioida muun ohessa verkonhaltijan esittämä selvitys, verkonhaltijoiden tasapuolinen kohteluja ja sähkön loppukäyttäjien etu. 

Lisäksi Haminan Energia on ollut tietoinen velvollisuudestaan toimittaa Energiavirastolle viranomaisen valvontatehtävän hoitamiseksi tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Energiaviraston pyytämät selvitykset ovat perustuneet kaikkien verkonhaltijoiden tietoon saatettuun ohjeistukseen kaivuolosuhteiden muuttamisen edellytyksistä. Virasto ei ole kohdellut Haminan Energiaa epätasapuolisesti suhteessa muihin verkonhaltijoihin. Selvitysten pyytäminen, joka on liittynyt verkonarvon määritykseen ja tätä kautta valvontajakson kohtuullisen tuoton määrittämiseen, on ollut perusteltua myös sähkön loppukäyttäjinä olevien kuluttaja-asiakkaiden edun huomioonottamisen näkökulmasta.

Markkinaoikeus katsoi, että kaivuolosuhdemuutosten käsittelyn pitkä kesto ja siten valvontapäätöksen tekemisen viivästyminen on ainakin merkittäviltä osin johtunut Haminan Energian menettelystä. Kaivuolosuhdemuutosvaatimusten käsittelyaikaa ei siis voida pitää tasoitusjakson pidentämisen edellyttämänä painavana syynä.

Markkinaoikeuden päätöksen mukaan Haminan Energian vaatimus valituksenlaisen päätöksen kumoamisesta on hylättävä kaikilta osin.

Ratkaisu markkinaoikeuden sivuilla

Lisätiedot Energiavirastossa: lakimies Viivi Varila, puh. 029 5050 050 ja johtava asiantuntija Tiina karppinen, puh. 029 5050 035. sähköpostiosoitteet: [email protected]
 

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote