Hyppää sisältöön

Markkinaoikeus hylkäsi Energiaviraston esittämän seuraamusmaksun Gasumille

Julkaisuajankohta 7.11.2022 16.04
Tiedote

Markkinaoikeus on tänään 7.11.2022 antamallaan ratkaisulla kumonnut Energiaviraston Gasum Oy:lle antamat ristiinsubventiota koskevat päätökset ja hylännyt viraston markkinaoikeudelle tekemän seuraamusmaksuesityksen. Energiavirasto valittaa asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Energiavirasto katsoi seuraamusmaksuesityksessään, että Gasum Oy on tahallisesti jättänyt noudattamatta maakaasumarkkinalain 60, 61 ja 63 §:iä ja niiden vastaisesti siirtänyt monopoliliiketoiminnan varoja kilpailluille liiketoiminnoille. Tällainen ristiinsubventio on Energiaviraston näkemyksen mukaan kielletty kaikilta sähkö- ja maakaasumarkkinoilla toimivilta yrityksiltä. 

Energiaviraston seuraamusmaksuesityksen perusteena olivat vuoden 2019 alussa annetut päätökset, joilla Gasum Oy velvoitettiin korjaamaan sen tilinpäätöksissä esiintynyt ristiinsubventio. Energiaviraston näkemyksen vastaisesti MaO kumosi nämä velvoittavat päätökset ja hylkäsi seuraamusmaksuesityksen. Ratkaisunsa perusteeksi MaO totesi muun muassa, että ristiinsubvention kieltoa ei ole kansallisessa lainsäädännössä nimenomaisesti säädetty vaan se on maakaasumarkkinadirektiivissä esitetty tavoiteltuna vaikutuksena. 

Energiaviraston näkemyksen mukaan maakaasumarkkinasääntely kieltää ehdottomasti ristiinsubvention, koska se vääristää maakaasumarkkinoiden toimintaa unionin oikeuden tavoitteiden vastaisesti. Asiantilan selkeyttämiseksi ja tehokkaan valvonnan turvaamiseksi Energiavirasto saattaa asian korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. 

Lisätiedot: johtava juristi Nora Kankaanrinta, puh. 029 5050 076 ja ylijohtaja Simo Nurmi, puh. 029 5050 011, spostit: [email protected]

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:35/​2022


Asian taustaa

  • Ristiinsubventio energiamarkkinasääntelyssä tarkoittaa, että monopoliasemassa toimivan liiketoiminnan tuottoja käytetään kilpailluilla markkinoilla toimivan liiketoiminnan tukemiseen. Maakaasuverkkotoiminta on luonnollinen monopoli, ja verkkoliiketoiminnalta varojen siirtäminen yhtiön muille liiketoiminnoille muodostaa ristiinsubvention. Energiaviraston näkemyksen mukaan maakaasumarkkinasääntely kieltää ristiinsubvention ehdottomasti, ja se on yksi keskeisimpiä elementtejä maakaasumarkkinasääntelyssä. 
  • Energiavirasto valvoo ristiinsubvention kieltoa varmistamalla, että yhtiöt noudattavat eriyttämisvelvotteita. Näin pyritään turvaamaan toimijoille tasapuolinen toimintaympäristö ja ehkäisemään kilpailun vääristymistä. Eriyttämisvelvollisuuden mukaan eri liiketoiminnoille pitää laatia erilliset tilinpäätökset, jotka ovat tilinpäätöksen liitetietoja ja siten kiinteä osa virallista tilinpäätöstä. 
  • Energiavirasto päätyi esittämään asiassa seuraamusmaksua, sillä monopoliliiketoiminnalta siirretyt varat olivat Energiaviraston näkemyksen mukaan merkittäviä suhteessa Gasumin taseen loppusummaan ja suuruusluokaltaan satoja miljoonia euroja. Energiavirasto katsoi myös, että Gasumin teko oli tahallinen, ja ajoittui ajankohtaan, jolloin kaasumarkkinat olivat juuri avautumassa. Energiaviraston esittämä seuraamusmaksu oli suuruudeltaan 9 % niiden liiketoimintojen liikevaihdoista, joihin rikkomuksella on ollut vaikutusta tai joihin sillä on pyritty vaikuttamaan. Seuraamusmaksun maksimimäärä on 10 %. 
  • Energiavirasto esitti markkinaoikeudelle, että se pyytäisi asiassa ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta, mutta markkinaoikeus ei katsonut sitä tarpeelliseksi. Maakaasumarkkinasääntely on mitä suurimmassa määrin unionin oikeutta, ja Energiavirasto katsoo, että ennakkoratkaisukysymykseen tulisi edelleen saada unionin tuomioistuimen kannanotto.
Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote