Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeus hylkäsi Lempäälän Energian verkkolupaa koskevan valituksen

3.3.2021 12.37
Tiedote

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi Energiaviraston menetelleen lainmukaisesti hylätessään Lempäälän Energian suljetun sähkönjakeluverkon lupahakemuksen. Lupaa ei myönnetty, koska hakemuksessa esitetty toiminta ei täyttänyt sähkömarkkinalaissa asetettua suljetun jakeluverkon erityistä edellytystä siitä, että verkon käyttäjien toimintojen tai tuotantoprosessin tulee muodostaa erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä yhtenäinen kokonaisuus. Päätös on 3.3.2021 vailla lainvoimaa.

Lempäälän Energia Oy valitti Energiaviraston 19.2.2020 antamasta sähköverkkolupapäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksenalaisella päätöksellä virasto oli evännyt yhtiön suljetun sähköverkon lupahakemuksen, jolla oli haettu suljetun jakeluverkon lupaa Lempäälän Marjamäen alueella sijaitsevalle LEMENE-hankkeelle. Yhtiö haki lupaa sähkömarkkinalain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan erityisten edellytysten täyttymisen perusteella, minkä mukaan verkon käyttäjien toimintojen tai tuotantoprosessin tulee muodostaa erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä yhtenäinen kokonaisuus. 

Hankkeessa oli hakijan mukaan kyse uudenlaisesta energiaekosysteemistä, jossa sähköverkon käyttäjien energiantarve oli tarkoitus tuottaa mahdollisimman pitkälle hajautetusti uusiutuvien energialähteiden turvin ja energiaa oli määrä pystyä varastoimaan. Järjestelmän tarkoituksena oli tuottaa ja jaella energiaa Lempäälän Marjamäen yritys- ja teollisuusasiakkaille. Hakijayhtiön rooli energiayhteisössä oli toimia energiaoperaattorina, joka muuntaa ja siirtää energian yhteisön sisällä tai siitä ulos tilanteen mukaan. 

Verkon oli tarkoitus pystyä toimimaan huoltovarmuuden ylläpitäjänä ja tarvittaessa energiaomavaraisena. Hakijan mukaan yhden keskitetyn automaatiojärjestelmän takana oleva jakeluverkko muodosti yhdessä älykkään sähköverkon kanssa teknisesti yhtenäisen ja suljetun kokonaisuuden, joka pystyisi mukautumaan nopeasti tehovaihteluihin. Hakijan mukaan energiayhteisön jakeluverkon käyttäjät edellyttivät integroitua järjestelmää, jossa on erityisiä teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. 

Suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvalle asetetut erityiset edellytykset eivät täyttyneet

Yhtiö täytti sähkömarkkinalain mukaiset luvan yleiset edellytykset. Lupahakemus kuitenkin evättiin, koska toiminta ei täyttänyt sähkömarkkinalain 11 §:ssä suljetun jakeluverkon sähköverkkoluvalle asetettuja erityisiä edellytyksiä. Virasto katsoi muun ohella, että yritysten strategiasta johtuva tarve uusiutuvan energian käyttöön ei ole lain tarkoittama erityinen tekninen tai turvallisuuteen liittyvä syy. Luvanhakijan esittämä toimitusvarmuuteen liittyvä tarve saada suljetun jakeluverkon lupa ei merkinnyt erityisen edellytyksen täyttymistä, koska toimitusvarmuus oli toteutettavissa muun muassa lisäpalveluna paikalliselta jakeluverkonhaltijalta tilattuna ja alueen sijainti kantaverkon läheisyydessä lisäsi itsessään energian toimitusvarmuutta. 

Edelleen virasto katsoi, ettei verkon käyttäjien sijainti samalla alueella ja niiden mahdollisuus käyttää toistensa hukkaenergiaa muodostanut niistä lain tarkoittamaa yhtenäistä kokonaisuutta. Erityinen tekninen syy ei täyttynyt myöskään sillä, että hakija säätäisi yhden automaatiojärjestelmän avulla alueen erityyppisten verkon käyttäjien sähköntuotannon, -varastoinnin ja -kulutuksen tasapainoa alueen energian tuotannon vaihtelun tasoittamiseksi tai energiakäytön omavaraisuuden tavoittelemiksi. Virasto katsoi, että hakemuksen hyväksyminen olisi johtanut sähkömarkkinalain tavoitteiden vastaisesti rinnakkaisen sähköverkon syntymiseen jakeluverkonhaltijan vastuualueella. 

Lempäälän Energian valituksen mukaan virasto jätti päätöksessään huomioimatta yhtiön suunnitteleman sähköverkkoliiketoiminnan erityispiirteitä sähkömarkkinalain ja sähkömarkkinadirektiivin edellyttämin tavoin ja menetteli siten lainvastaisesti. Edelleen yhtiö perusteli valitustaan sillä, ettei virasto olisi huomioinut hakijan suljetun verkon muodostaman kokonaisuuden ominaisuuksia ja vaatimuksia.  

Hallinto-oikeus katsoi, että Energiaviraston oli tullut hylätä yhtiön lupahakemus 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi päätöksessään 1.2.2021, että Energiaviraston oli tullut hylätä Lempäälän Energian hakemus. Hallinto-oikeuden mukaan sähkömarkkinalain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaista erityistä edellytystä on tarkasteltava verkon käyttäjien harjoittaman taloudellisen toiminnan ja heidän ydinliiketoimintaansa sisältyvien toimintojen näkökulmasta. Hallinto-oikeus katsoi Energiaviraston tavoin, että ”pelkkä yhteinen energiaratkaisu, olkoon se kuinka etevä hyvänsä, ei sellaisenaan muodosta säännöksessä tarkoitettua yhtenäistä toiminnallista kokonaisuutta.” Päätöksen mukaan asiassa ei ole edes väitetty, että verkon käyttäjät ovat erityisistä teknisistä tai turvallisuuteen liittyvistä syistä integroineet tai aikoneet integroida varsinaista toimintaansa tai tuotantoaan.  

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Lempäälän Energian vaatimus valituksenlaisen päätöksen kumoamisesta oli hylättävä kaikilta osin. 

Lisätiedot Energiavirastossa: lakimies Eeva Uoti, puh. 029 5050 040 ja johtava asiantuntija Tarvo Siukola, puh. 029 5050 074. Sähköpostiosoitteet: [email protected] 

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote