Valikko

Energiavirasto velvoitti yhtiön maksamaan vakiokorvauksen sähkömittarin vikaantumisesta johtuneesta sähkökatkosta

22.1.2020 9.21
Tiedote

Energiavirasto on antanut kaksi päätöstä koskien asiakkaan oikeutta sähkömarkkinalain mukaiseen vakiokorvaukseen Caruna Oy:n verkossa tapahtuneista sähkönjakelun keskeytyksistä, jotka aiheutuivat sähkömittarin hajoamisesta.

Energiavirasto katsoi 25.11.2019 annetuissa päätöksissään (Dnro:t 69/420/2016 ja 2009/420/2018), ettei Caruna Oy ole menetellyt sähkömarkkinalain mukaisesti, kun se on kieltäytynyt maksamasta lain mukaista vakiokorvausta sähkönjakelun keskeytyksestä asiakkaalle tilanteessa, jossa vikaantunut sähkömittari oli aiheuttanut sähkönjakelun keskeytyksen asiakkaan käyttöpaikalle.

Tapauksissa asiakkaiden sähkömittarit olivat hajonneet siten, että mittarien hajoaminen oli aiheuttanut sähkönjakelun keskeytyksen käyttöpaikalle eikä Caruna Oy ollut saanut tietoa keskeytyksestä automaattisesti, koska kyseessä oli pienjänniteverkossa tapahtunut vikatilanne. Caruna Oy katsoi, ettei se tällöin ollut velvollinen maksamaan vakiokorvausta.

Energiavirasto katsoi, ettei verkonhaltijalla nykyisen lainsäädännön nojalla voida edellyttää olevan reaaliaikaista mittalaite- tai sähkönkäyttöpaikkakohtaista sähkönjakelun tilan seurantaa pienjänniteverkossa. Näin ollen verkonhaltijan ei voida edellyttää reaaliajassa huomaavan yksittäistä pienjänniteverkon sähkönkäyttöpaikkaa koskevaa sähkönjakelun keskeytystä. Virasto kuitenkin katsoi, ettei tämä poista verkonhaltijan vastuuta verkko-omaisuuteensa kuuluvan mittauslaitteiston hajoamisen aiheuttamasta sähkönjakelun keskeytyksestä.

Virasto katsoi päätöksissään, etteivät sähkömarkkinalain esitöiden mukaiset edellytykset vakiokorvausvelvollisuudesta vapautumiselle täyttyneet näissä tapauksissa. Arvioitaessa vakiokorvausvelvollisuudesta vapautumisen edellytyksiä päätökset noudattavat Energiaviraston hallintokäytäntöä, jonka Markkinaoikeus ja Korkein hallinto-oikeus ovat vahvistaneet.

Ongelma oli havaittavissa

Koska sähkömittarin kommunikointiongelma on mahdollista havaita verkonhaltijan tietojärjestelmistä ja yksi kommunikointiongelman mahdollinen syy sähkönjakelun keskeytys, on verkonhaltija viraston näkemyksen mukaan velvollinen selvittämään kommunikointiongelmien syitä eikä se voi vedota täydelliseen tietämättömyyteen keskeytyksestä. Sanomaliikenneasetus, Caruna Oy:n asiassa antamat lausunnot ja Energiateollisuuden tuntimittaussuositukset huomioiden virasto katsoi, että Caruna Oy:n olisi tullut olla ja voidaan katsoa olleen tietoinen mittalaitteen kommunikointiongelmasta ja sitä kautta mahdollisesta sähkönjakelun keskeytyksestä viiden vuorokauden kuluttua kommunikointiongelman alkamisesta.

Energiavirasto velvoitti Caruna Oy:n maksamamaan vakiokorvauksen asiakkaille kommunikointiongelman tiedoksisaantiajankohdan ja sähkönjakelun palautumishetken väliseltä ajalta. Caruna Oy on maksanut vakiokorvaukset asiakkaille.

Lisätiedot:

Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote