Energiavirasto vahvisti Nordic kapasiteetin laskenta-alueen kapasiteetin laskentamenetelmän muutoksen

27.10.2020 10.22
Tiedote

Energiavirasto vahvisti 16.10.2020 Fingrid Oyj:n toimittaman ehdotuksen Nordic kapasiteetin laskenta-alueen yhteisestä kapasiteetin laskentamenetelmästä. Ehdotukseen sisältyvää implementointisuunnitelmaa muutettiin lisäämällä tarkastuspiste, jonka yhteydessä viranomaiset arvioivat laskentamenetelmän toimivuutta rinnakkaisajojen aikana.

Muutoksesta päättivät yhdessä Energiavirasto sekä muut Nordic kapasiteetin laskenta-alueen kansalliset sääntelyviranomaiset.

Fingrid Oyj toimitti Energiavirastoon vahvistettavaksi kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta annetun Euroopan komission asetuksen (EU) 2015/1222 (jäljempänä myös CACM suuntaviivat) 20 artiklan 2 kohdan mukaisen Nordic kapasiteetin laskenta-alueen yhteistä kapasiteetin laskentamenetelmää koskevan muutospyynnön 20.4.2020.

Muutospyynnössä esitettiin kapasiteetin laskentamenetelmän muuttamista vastaamaan paremmin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER:n lokakuussa 2019 antamaa päätöstä pitkän aikavälin kapasiteetin laskentamenetelmästä. Menetelmään ehdotettiin lisättäväksi väliaikainen laskentamalli, jota käytetään, kunnes päivänsisäisen markkinan sovellusalusta kykenee laskemaan kapasiteetteja siirtoihin perustuvilla parametreilla. Tämän lisäksi Fingrid esitti muutoksia implementointisuunnitelmaan.

Tarkennuksia suunnitelmaan

Energiavirasto sekä muut Nordic kapasiteetin laskenta-alueen kansalliset sääntelyviranomaiset arvioivat ehdotetun menetelmän täyttävän pääpiirteittäin CACM-suuntaviivojen vaatimukset, mutta katsoivat että implementointisuunnitelmaa pitää tarkentaa. Menetelmän katsottiin olevan epäselvä erityisesti sen osalta, miten varmistetaan siirtoihin perustuvan kapasiteetin laskentamenetelmän toimivuus riittävän hyvin ennen sen käyttöönottoa. Viranomaiset katsoivat lisäksi, että ilman tarkennuksia ehdotetun menetelmän mukaiset rinnakkaisajot eivät antaisi sidosryhmille riittävän tarkkaa tietoa menetelmän toimivuudesta ennen sen käyttöönottoa tai riittävästi aikaa mukautua menetelmän muuttumiseen.

Energiavirasto sekä muut Nordic kapasiteetin laskenta-alueen kansalliset sääntelyviranomaiset sopivat, että ehdotettuun implementointisuunnitelmaan lisätään tarkastuspiste, jonka yhteydessä sääntelyviranomaiset arvioivat laskentamenetelmän toimivuutta rinnakkaisajojen aikana. Tarkastuspisteen lisäämisellä pyritään varmistamaan siirtoihin perustuvan kapasiteetin laskentamenetelmän riittävän hyvä toimivuus ennen sen käyttöönottoa sekä parantamaan menetelmän läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä sidosryhmille ja muille markkinaosapuolille.
Energiavirasto sekä muut Nordic kapasiteetin laskenta-alueen kansalliset sääntelyviranomaiset sopivat kriteereistä, joiden perusteella arvioidaan, toimiiko siirtoihin perustuva kapasiteetin laskentamenetelmä riittävän hyvin ja tehokkaasti. Tämän lisäksi viranomaiset sopivat toimenpiteistä, mikäli arvioinnin perusteella kapasiteetin laskentamenetelmä ei toimi riittävän hyvin.

Lisätiedot: sähkömarkkina-asiantuntija Jori Säntti, [email protected], puh 029 5050 079.


Energiaviraston päätös Fingrid Oyj:n ehdotukseen Nordic kapasiteetin laskenta-alueen yhteisen kapasiteetin laskentamenetelmän muuttamisesta (pdf)
Agreement by all Regulatory Authorities of CCR Nordic on the implementation of a final checkpoint for go-live of CCR Nordic flow based capacity calculation methodology as approved pursuant to Article 20 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (pdf)
 

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote