Hyppää sisältöön

Energiavirasto pyytää Fingridiä myöntämään Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalle pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteita

Julkaisuajankohta 8.6.2021 12.56
Tiedote

Energiavirasto antoi 7.6.2021 FCA -suuntaviivojen 30 artiklan mukaisen päätöksen mahdollisuuksista suojautua alueiden välisiltä riskeiltä Suomen ja Viron tarjousalueilla. Päätöksessä Energiavirasto pyytää Fingridiä myöntämään Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalle pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteita. Päätös perustuu Viron kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa tehtyyn arviointiin, jonka perusteella viranomaiset katsoivat, että Viron tarjousalueella ei ole riittäviä suojausmahdollisuuksia. 

Energiavirasto katsoi arviointiin perustuen, että Suomen ja Viron tarjousalueiden välisen rajan suojausmahdollisuuksien arvioinnissa olennaisin tarkastelukohde on Viron tarjousalueen suojaustuotteiden riittävyys, koska sähkön siirtosuunta on valtaosan ajasta Suomesta Viroon. Arvioinnin sekä markkinaosapuolten näkemysten perusteella havaittiin, että suojausmahdollisuuksien positiivinen kehityssuunta oli vaihtunut viimeisen neljän vuoden tarkastelujakson aikana heikentyväksi. Tallinnan EPAD -suojaustuotteen avointen sopimusten määrä, avointen sopimusten suhde fyysiseen kulutukseen sekä kaupankäyntimäärät olivat alhaisia koko tarkastelujakson ajan. Samojen suojaustuotteiden osto- ja myyntihintojen eron havaittiin kasvaneen tarkastelujakson viimeisen vuoden aikana kuukausi- ja kvartaalitason tuotteilla. Markkinaosapuolten näkemyksissä korostui vahvasti tarve parantaa suojausmahdollisuuksia.

Energiavirasto havaitsi, että Virossa toimivat markkinaosapuolet ovat voineet käyttää suojauksiin ennemmin Helsingin EPAD-johdannaisia kuin Tallinnan EPAD-johdannaisia johtuen Tallinnan EPAD-johdannaisten alhaisesta likviditeetistä. Energiavirasto katsoi arvioinnin yhteydessä teetettyyn numeeriseen selvityksen perustuen, että Helsingin ja Viron tarjousalueiden hintojen korrelaation pienentymisen seurauksena erityisesti Virossa toimivien markkinaosapuolien suojausmahdollisuudet ovat heikenneet.

Energiavirasto katsoi kokonaisarviointina sekä numeeriseen arviointiin että markkinaosapuolten näkemyksiin perustuen, että Viron tarjousalueella ei voida todeta olevan riittäviä FCA -suuntaviivojen tarkoittamia suojausmahdollisuuksia ja pyysi päätöksessään Fingridiä myöntämään Suomen ja Viron rajalle pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteita.

Komission asetuksen (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista (FCA -suuntaviivat) 30 Artiklan mukaisesti Energiaviraston on tehtävä päätös pitkän aikavälin siirto-oikeuksien käyttöönottoa koskien Suomen tarjousalueen rajoilla. Päätökset on koordinoitava tarjousaluerajalla toimivaltaisten sääntelyviranomaisten kesken ja niiden on perustuttava arviointiin, joka on tehtävä vähintään 4 vuoden välein. Siirto-oikeuksien käyttöönottoa koskevien päätösten on perustuttava erilliseen arviointiin suojausmahdollisuuksien riittävyydestä sekä markkinaosapuolten kuulemiseen heidän tarpeistaan alueiden välisille suojausmahdollisuuksille. Energiavirasto teki päätöstä koskevan arvioinnin yhdessä Viron kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa.

Energiaviraston päätös siirto-oikeuksien käyttöönotosta ja suojausmahdollisuuksien varmistamisesta Suomen ja Viron tarjousalueiden rajalla, 7.6.2021 

Lisätiedot: sähkömarkkina-asiantuntija Jori Säntti, puh 029 5050 079 ja johtava asiantuntija Jarno Lamponen, puh 029 5050 072, spostit: [email protected]

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote