Hyppää sisältöön

Eduskunta hyväksyi kestävyyslain muutoksen

Julkaisuajankohta 20.12.2023 9.37
Tiedote

Muutos mahdollistaa lämmityksessä ja työkoneissa käytetyn biokaasun kestävyyden osoittamisen ja siten alemman verokannan uusille toiminnanharjoittajille, joiden tuottama tai käyttämä biokaasu muuttui veronalaiseksi vuoden 2023 alusta.

Eduskunta hyväksyi 12.12.2023 muutoksen biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annettuun lakiin (”kestävyyslaki”, 393/2013). Muutos koskee käytännössä biokaasun tuotantoa tai käyttöä laitoksissa, joiden nimellinen kokonaislämpöteho on alle 2 MW, mutta biokaasun vuotuinen tuotanto on yli 1 GWh.

Lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytetyn biokaasun valmistevero on porrastettu siten, että kestävyyskriteerit täyttävän R-luokan biokaasun hiilidioksidivero on puolitettu. Jätteistä, tähteistä, lignoselluloosasta ja syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tuotettu T-luokan mukainen biokaasu on hiilidioksidiverotonta.

Kestävyyslakiin säädettiin myös kestävyysjärjestelmän vaatimuksiin ja velvoitteisiin liittyviä helpotuksia, jotka koskevat edellä mainittuja laitoksia sekä kiinteästä yhdyskuntajätteestä peräisin olevaa kaatopaikkakaasua. Kestävyysjärjestelmän tulee kuitenkin aina täyttää ainetase- ja todentamisvaatimukset. Energiavirasto voi jatkossa antaa ennakkotiedon myös edellä mainitun valmisteverolain veroluokkiin liittyvien polttoaineiden raaka-aineiden luokittelusta.   

Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan 1.1.2024. Lain siirtymäsäännöksen myötä toiminnanharjoittajan on mahdollista osoittaa biokaasun kestävyys 1.1.2024 alkaen hakemalla hyväksyntää kestävyysjärjestelmälle Energiavirastolta viimeistään 31.12.2025. Energiavirasto tulee laatimaan ohjeet uusille toiminnanharjoittajille.

Lisätietoa

Eduskunnan vastaus (EV 66/2023) hallituksen esitykseen (HE 72/2023)

2023 Tiedote Uusiutuva Energia