Kuuleminen reservitoimittajien ehdoista

Julkaisuajankohta 11.7.2024 13.59
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Fingrid Oyj:n ehdottamista muutoksista reservitoimittajien ehtoihin. Lausuntoaika jatkuu 13.8.2024 asti.

Ehdotetut muutokset liittyvät pääasiassa kansallisen manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) kapasiteettimarkkinan siirtämiseen uudelle kaupankäyntialustalle ja kolmen kantaverkkoyhtiön (Fingrid Oyj, Svenska kraftnät, Energinet) mFRR kapasiteettimarkkinan käyttöönottoon. Muutosten pääkohdat on listattu alla.

Listaus esitetyistä muutoksista

mFRR kapasiteettimarkkinan siirtäminen uudelle alustalle

Fingrid ehdottaa kansallisen mFRR kapasiteettimarkkinan siirtämistä uudelle kaupankäyntialustalle. Fingridin ehdotuksen mukaisesti ehtomuutokset mFRR kapasiteettitarjouksiin ja tarjousten käsittelyyn liittyen tulisivat voimaan uudelle alustalle siirtymisen yhteydessä ja on tarkoitus toteuttaa ennen alla mainittua kolmen kantaverkkoyhtiön mFRR kapasiteettimarkkinan käyttöönottoa. Kaikki muutokset on kuvattu liitteessä 1.

Kolmen kantaverkkoyhtiön mFRR kapasiteettimarkkina

Fingrid ehdottaa kolmen kantaverkkoyhtiön yhteisen mFRR kapasiteettimarkkinan mahdollistavia muutoksia kansallisiin mFRR ehtoihin. Suomen, Ruotsin ja Tanskan (Fingrid Oyj, Svenska kraftnät ja Energinet) kantaverkkoyhtiöt ehdottavat yhteisen mFRR kapasiteettimarkkinan käyttöönottoa. Käytännössä tämä käyttöönotto mahdollistaa siirtokapasiteetin allokoinnin alueiden välillä, muiden markkinaehtojen tultua voimaan jo yllä mainitun kaupankäyntialustan vaihdon yhteydessä.

Kantaverkkoyhtiöt ovat kehittäneet yhteiset ehdotukset säännöistä mFRR kapasiteetin vaihdolle ja markkinapohjaisen jakamisprosessin soveltamiselle. Nämä yhteiset menetelmäehdotukset ovat sääntelyviranomaisten hyväksyttävänä ja löytyvät sidosryhmien tiedoksi liitteistä 2 ja 3.

Nyt kuultavana olevat kansalliset mFRR ehdot sisältävät Fingridin ehdotuksen yhteisten menetelmien mukaisista muutoksista kansallisiin ehtoihin. Kaikki kansalliset muutokset on kuvattu liitteessä 1.

Lausunnot

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon sähköpostilla viimeistään 13.8.2024 osoitteeseen: [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnon otsikossa tulee mainita dnro 3297/040303/2024.

Mikäli lausuntoon tai sen mahdollisiin liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi, ne pyydetään merkitsemään selkeästi asiakirjoihin. Tällöin pyydetään toimittamaan lausunnosta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu.

Lisätiedot: asiantuntija Eveliina Ishii, [email protected], puh 029 5050 121.

Liite 1. kansalliset mFRR ehdot muutosmerkinnöin (pdf)
Liite 2. mFRR CM art. 33 menetelmäehdotus (pdf)
Liite 3. mFRR CM art. 38 menetelmäehdotus (pdf)

Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat