Datahubin käyttöönottosuunnitelmat on toimitettava Energiavirastoon 30.4.2019 mennessä

5.4.2019 10.11
Tiedote

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli Datahub on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 keväällä. Datahub tulee palvelemaan vähittäismyyjiä, jakeluverkonhaltijoita ja asiakkaita, kun sähkön vähittäismarkkinoiden mittaustiedot ja sähkösopimuksiin liittyvät prosessit keskitetään Datahubiin. Datahubin toiminnasta vastaa Fingrid Datahub Oy.

Datahubia koskeva lainsäädäntö on lisätty sähkömarkkinalakiin 1.2.2019 voimaan tulleella sähkömarkkinalain muutoksella. Sähkömarkkinalain muutos velvoittaa sähkön vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat käyttämään Datahubin palveluita. Velvollisuus käyttää Datahubin palveluita koskee myös suljetun jakeluverkon verkonhaltijoita, kun suljetun jakeluverkon nimellisjännite on alle 110 kV. Velvoite ei koske niitä jakeluverkonhaltijoita, jotka operoivat suurjännitteisessä jakeluverkossa tai suljetussa suurjännitteisessä jakeluverkossa.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa, että Datahubin käyttöön velvoitettujen tahojen tulee toteuttaa Datahubin käyttöönnoton edellyttävät valmistelutoimet. Valmistelutoimet on tehtävä Fingridin ja markkinaosapuolten laatiman sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen tietokonversiosuunnitelman ja käyttöönottosuunnitelman mukaisesti.  

Toimijoiden tulee laatia oma käyttöönottosuunnitelma  ja toimittaa se sekä Fingridille, että Energiavirastolle 30.4.2019 mennessä. Fingrid on valmistellut käyttöönottosuunnitelmaa ja vastaa siitä sisällöllisesti ja ohjeistaa suunnitelman laatimisessa.

Energiavirasto valvoo lainmukaisuutta

Energiavirasto valvoo, että käyttöönottosuunnitelma laaditaan lain vaatimuksen mukaisesti ja että käyttöönottosuunnitelmaa noudatetaan. Mikäli virasto havaitsee laiminlyöntejä käyttöönottosuunnitelman laatimisessa tai sen noudattamisessa, voi virasto ryhtyä valvontatoimenpiteisiin ja viime kädessä asettaa sähkömarkkinalain mukaisia tehosteita tai seuraamuksia laiminlyönnin johdosta. Koska Datahubin käyttöönotosta on säädetty sähkömarkkinalaissa, ei Energiavirastolla ole harkintavaltaa esimerkiksi vapauttaa markkinaosapuolta velvoitteesta tai joustaa mainitun käyttöönottosuunnitelman toimittamisen määräajan suhteen.  

Käyttöönottosuunnitelmat tulee siis toimittaa sekä Energiavirastolle, että Fingridille 30.4.2019 mennessä. Energiavirastolle käyttöönottosuunnitelmat tulee toimittaa mieluiten sähköpostitse pdf-muodossa, Energiaviraston kirjaamoon ([email protected]) tai postitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero, vähittäismyyjälle 966/401/2019 ja verkonhaltijalle 967/401/2019. Energiavirasto ei erikseen hyväksy suunnitelmaa vaan se lähetetään virastolle tiedoksi.

Lisätietoa Datahubista löytyy Edielin sivulta

Lisätiedot

Datahubiin ja käyttöönottosuunnitelmien sisältöön ja laatimiseen liittyviin kysymyksiin antaa lisätietoja Fingrid Datahub Oy:ssä Pasi Lintunen, puh. 040 509 5070, [email protected]

Energiavirastossa lisätietoja antaa lakimies Sari Broman (vähittäismyyjät), puh 029 5050 039, [email protected] ja lakimies Natalia Buddén (verkonhaltijat), puh 029 5050 102, [email protected]

Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot Tiedote