Hoppa till innehåll

Energimyndighetens system för inlämnande av ansökningar om elpriskompensation till konsumenter har öppnats

Utgivningsdatum 2.5.2023 8.59
Pressmeddelande

Energimyndigheten har öppnat ett system för konsumenter där de kan ansöka om ett beslut hos Energimyndigheten om det har skett ett fel i betalningen av elpriskompensationen.

Konsumenten kan lämna in en ansökan till Energimyndigheten om han eller hon anser att det har skett ett fel i elbolagets betalning av elpriskompensationen eller att konsumenten inte har fått den kompensation som han eller hon har rätt till.  

Enligt lagen om elpriskompensation ska konsumenten i felsituationer i första hand kräva att dennes elbolag korrigerar felet genom att framställa ett yrkande på rättelse av fel inom 30 dagar från förfallodagen för den elenergiräkning i vilken felet har framkommit. Likaså ska ett yrkande om rättelse, om utbetalningen av elpriskompensation har fördröjts, tillställas elbolaget inom 30 dagar från utgången av den kalendermånad under vilken elpriskompensationen borde ha betalats. 

Elbolaget ska inom en månad från det att yrkandet på rättelse sändes lämna ett motiverat meddelande om saken. Först därefter kan konsumenten lämna in ansökan till Energimyndigheten, som avgör ärendet genom ett förvaltningsbeslut.  

Kom ihåg att följa det förfarande och de tidsfrister som föreskrivs i lagen för att få ditt ärende behandlat. 

Om du anser att den elpriskompensation du fått är felaktig eller att den har fördröjts eller om du inte har fått kompensation även om du anser att du har rätt till den, gör så här: 

  1. Reklamera felet till ditt elbolag 

  1. Logga in i Energimyndighetens system Elpriskompensation till konsumenten  

  1. Fyll i ansökningsblanketten och följ anvisningarna på blanketten. Närmare bruksanvisningar för systemet finns här (pdf)

Du kan också lämna ansökan med samma system om ditt avtal har ingåtts med ett FO-nummer och du uppfyller konsumentdefinitionen samt i övrigt uppfyller förutsättningarna för att få stöd.  
 

Energimyndighetens system Elkompensation till konsumenten

Mer information om elkompensation 

Mer information om de kunder som ingått elavtal med ett FO-nummer  

2023 El- och naturgasmarknaden Nyhet