Hoppa till innehåll

En del näringsidkare som kan jämställas med konsumenter har rätt till elpriskompensation

Utgivningsdatum 21.4.2023 9.42
Pressmeddelande

En del enskilda näringsidkare har rätt till lagenlig elpriskompensation. Till exempel näringsidkare som ingått elavtal med FO-nummer och som använder firmanamn kan ha rätt till gottgörelse. Förutsättningen är att över hälften av elförbrukningen hänför sig till privat bruk. Rätten till kompensation och kompensationens belopp bedöms från fall till fall. Aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag eller föreningar har inte rätt till kompensation.

Lagen om temporär retroaktiv elpriskompensation trädde i kraft den 6 mars 2023. Enligt lagen har en slutanvändare av el som levereras via ett distributionsnät och vars elförsäljningsavtal har specificerats med en personbeteckning rätt till elpriskompensation. Alla slutanvändare har dock inte ingått elavtal som privatperson, även om de huvudsakligen använder el för privat bruk.

Energimyndigheten har under de senaste veckorna i samarbete med andra myndigheter utrett om privata näringsidkare är berättigade till elpriskompensation om användningen huvudsakligen är i privat bruk, men elavtalet har ingåtts med FO-nummer.

Kompensation endast för den andel el som anskaffats för privat bruk

För att syftet med elpriskompensationen ska förverkligas kan konsumenten ha rätt till elpriskompensation även om hens elavtal inte har specificerats med personbeteckning. En slutanvändare som ingått avtal med FO-nummer kan anses ha rätt till elpriskompensation om det är fråga om en fysisk person som enligt konsumentskyddslagen klassificeras som konsument och över hälften av den anskaffade elen är för privat bruk. Så kan det vara till exempel i en situation där en enskild näringsidkare bedriver näringsverksamhet med firmanamn i sitt hem och har ingått hushållets elavtal med FO-nummer i stället för personbeteckning.

Elpriskompensation kan överhuvudtaget beviljas endast om priset på konsumentens mervärdesskattepliktiga elenergi har varit över 10 cent/kWh eller om konsumenten har haft ett elavtal som är bundet till börspriser (s.k. börsel) i november–december 2022 och/eller i januari 2023. Elpriskompensation kan endast fås för andelen elräkningar för privat bruk. Kompensationen kan inte fås för den andel av elräkningen som används för näringsverksamhet.

För att ha rätt till elpriskompensation ska över 50 procent av slutanvändarens elförbrukning under kompensationsmånaderna hänföra sig till något annat ändamål än näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses i detta fall sådan affärs- eller yrkesverksamhet som omfattar bokföringsskyldighet samt yrkesmässigt bedrivande av gårdsbruk.

Däremot kan till exempel aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag, bostadsaktiebolag, andelslag eller föreningar inte få elpriskompensation eftersom de inte är fysiska personer.

Beviljande av kompensation och kompensationens belopp från fall till fall

Behandlingen och utbetalningen av elpriskompensation för en näringsidkare som kan jämställas med konsument skiljer sig från en vanlig konsument som har ingått ett avtal med personbeteckning.

Rätten till kompensation och kompensationens belopp för en konsument som ingått avtal med FO-nummer bestäms enligt Energimyndighetens beslut, som fattas enligt prövning från fall till fall. Innan ett beslut söks hos Energimyndigheten ska en konsument som har ingått ett elavtal med FO-nummer dock framställa ett yrkande på elpriskompensation av elbolaget för det som saknas eller är felaktigt. Den ska göras inom 30 dagar från förfallodagen för den faktura där den kompensation eller det fel som saknas framkommer. Först efter elbolagets bemötande kan den konsument som ingått avtal med FO-nummer ansöka om ett beslut om elpriskompensation hos Energimyndigheten. Elbolaget betalar kompensationen till konsumenten på basis av Energimyndighetens beslut.

Energimyndigheten publicerar senast i början av maj en elektronisk blankett på sin webbplats. Via blanketten kan konsumenter som ingått avtal med FO-nummer ansöka om beslut hos Energimyndigheten om rätt till elpriskompensation och kompensationens belopp. I ansökan ska anges hur stor del av elförbrukningen som hänför sig till privat bruk och hur stor del som hänför sig till näringsidkande.

Sammanfattning

Du kan ha rätt till elpriskompensation även om du har ingått ditt elavtal med FO-nummer om du uppfyller följande villkor:

  1. Du är en näringsidkare som bedriver företagsverksamhet under eget namn eller registrerat firmanamn.

  2. Över hälften av den el du skaffat under kompensationsmånaden används för hushållsbruk.

  3. Den privata elförbrukningens andel under kompensationsmånaden uppfyller de allmänna villkoren för elpriskompensation (börselavtal eller totalpris inklusive mervärdesskatt överstiger 10 cent/kWh och privatanvändningens andel av elförsäljningsfakturan är över 90 euro).

 

Gör så här om du uppfyller ovan nämnda villkor:

  1. Gör först ett yrkande på kompensation till din elförsäljare.

  2. När du har fått svaret från ditt elbolag ska du ansöka om ett beslut om kompensation elektroniskt via Energimyndighetens webbplats (systemet öppnas senast i början av maj 2023).

  3. Följ anvisningarna i det elektroniska systemet och lämna in alla begärda uppgifter samt försäkra att de uppgifter du lämnat är korrekta.

 

Betalning av kompensation kräver kommissionens godkännande

Energimyndigheten kan ge beslut om betalning av kompensation med FO-nummer till de konsumenter som har ingått elavtal först efter att Europeiska kommissionen har godkänt det. Europeiska kommissionen har behörighet att besluta om huruvida stöd som beviljas företag eller via företag är förenliga med den inre marknaden. Kommissionens godkännande av elpriskompensation som statligt stöd 23 mars 2023 omfattade inte en situation där även en del av de konsumenter som ingått avtal med FO-nummer skulle ha rätt till elpriskompensation. Arbets- och näringsministeriet har därför snabbt underrättat Europeiska kommissionen om saken.

 

Mer information:
Elpriskompensation och andra statliga stödformer

Kon­su­mentråd­giv­ning tis-tors. klockan 9-12 tel. 029 5050 250

Mer information för media: Jani Kostiainen ([email protected], tel. 029 5050 113)

2023 El- och naturgasmarknaden Nyhet