Hoppa till innehåll

Tillsynsbesluten om skäligheten i prissättningen av nätverksamheten 2016–2019 är färdiga

18.12.2020 9.16 | Publicerad på svenska 8.1.2021 kl. 13.58
Pressmeddelande

Den 9 december 2020 utfärdade Energimyndigheten tillsynsbeslut om skäligheten i prissättningen av elnäts- och naturgasnätsverksamheten per nätinnehavare för tillsynsperioden 2016-2019. Besluten har därefter sänts för kännedom till alla nätinnehavare och myndigheten publicerar nu en sammanställning av dem. De bolagsspecifika nyckeltalen publiceras på myndighetens webbplats ännu före jul.

Elnätsverksamhet

Den fjärde tillsynsperioden för elnätsverksamheten inleddes den 1 januari 2016 och upphörde den 31 december 2019. Den 9 december 2020 gav Energimyndigheten tillsynsbeslut om skäligheten i prissättningen för åren 2016-2019. 

Figur 1. Under- eller överskottets andel av den skäliga avkastningen på prissättningen av elnätsverksamheten 2005–2019 (underskott negativt, överskott positivt).

Utfall 2016–2019

Figur 1 visar under- eller överskottets andel av den skäliga avkastningen på prissättningen av elnätsverksamheten åren 2005–2019. I figuren ingår alla elnätsinnehavare, dvs. 77 innehavare av eldistributionsnät, 9 regionala elnätsinnehavare och 1 stamnätsinnehavare. 
Enligt figur 1 har prissättningen av elnätsverksamheten 2016–2019 i genomsnitt uppvisat ett underskott, dvs. ett skäligt underskott. Det finns sammanlagt 81 bolag med underskott. Underskottet som överförs från åren 2016–2019 uppgår för dessa bolags del till sammanlagt 944 miljoner euro inom elnätsverksamheten, varav eldistributionsnätets andel är sammanlagt 904 miljoner euro. Två innehavare av distributionsnät och tre innehavare av högspänningsdistributionsnät har uppvisat överskott 2016–2019 och myndigheten har genom tillsynsbeslut ålagt dessa bolag att kompensera sina kunder för överskottet under den nuvarande tillsynsperioden 2020–2023.

Prognos 2020–2023

Underskottet som överförts till tillsynsperioden 2020–2023 är i genomsnitt cirka 9 procent av elnätsverksamhetens totala omsättning 2016–2019 (alla bolags sammanlagda underskottsandel av alla bolags sammanlagda omsättning 2016–2019). Underskotten har minskat systematiskt varje år under den avslutade tillsynsperioden 2016–2019, och under tillsynsperioden 2020–2023 håller elnätsinnehavarna på att i genomsnitt uppvisa överskott. Redan 2019 uppvisade sammanlagt 18 bolag ett överskott.

I praktiken innebär detta att elnätsinnehavarnas underskott från åren 2016–2019 i hög grad enligt den nuvarande prissättningen går åt till att kompensera överskotten under tillsynsperioden 2020–2023. Kumuleringen av överskott under åren 2020–2023 påverkas bland annat av en systematisk sänkning av den skäliga avkastningsnivån (WACC-%) samt upphörandet av övergångsperioden för effektiveringsincitamentet för distributionsnätsinnehavarna, vilka i praktiken sänker bolagens skäliga avkastning och även förutsätter att bolagens verksamhet effektiviseras. Dessutom skulle de ändringar i tillsynsmetoderna som beskrivs i Energimyndighetensutredning av den 3 november 2020 och som görs mitt under tillsynsperioden 2020–2023 på grund av kommande ändringar i elmarknadslagen ha en väsentlig inverkan på denna utveckling genom att bolagens skäliga avkastning sänks.

Naturgasnätsverksamhet

Den tredje tillsynsperioden för naturgasnätsverksamheten inleddes den 1 januari 2016 och upphörde den 31 december 2019. Den 9 december 2020 gav Energimyndigheten tillsynsbeslut om skäligheten i prissättningen för åren 2016-2019.

Figur 2. Under- eller överskottets andel av den skäliga avkastningen på prissättningen av naturgasnätsverksamheten 2006–2019 (underskott negativt, överskott positivt). 

Utfall 2016–2019

Figur 2 visar under- eller överskottets andel av den skäliga avkastningen på prissättningen av naturgasnätsverksamheten åren 2006–2019. I figuren ingår alla naturgasnätsinnehavare, dvs. 17 innehavare av distributionsnät för naturgas och 1 innehavare av överföringsnät för naturgas. 

Underskottet som överförs från åren 2016–2019 uppgår till sammanlagt 32 miljoner euro i naturgasnätsverksamheten, av vilket allt härstammar från innehavarna av distributionsnät för naturgas. Enligt figur 2 har prissättningen av naturgasnätsverksamheten 2016–2019 i genomsnitt uppvisat ett överskott. Naturgasnätsinnehavarna har dock kunnat utnyttja underskottet från föregående tillsynsperiod 2010–2015 i sin prissättning 2016–2019, och därför inleder alla utom ett bolag tillsynsperioden 2020–2023 antingen på oskrivet blad (inget över- eller underskott) eller med underskott. Det finns sammanlagt 1 bolag med överskott 2016–2019 och 14 bolag med underskott. Energimyndigheten har genom ett tillsynsbeslut ålagt en innehavare av distributionsnät för naturgas att kompensera sina kunder för överskottet under den nuvarande tillsynsperioden 2020–2023. 

Prognos 2020–2023

Underskottet som överförts till tillsynsperioden 2020–2023 är i genomsnitt cirka 3 procent av naturgasnätsverksamhetens totala omsättning 2016–2019 (alla bolags sammanlagda underskottsandel av alla bolags sammanlagda omsättning 2016–2019). En systematisk sänkning av den skäliga avkastningsnivån (WACC-%) innebär i praktiken att vissa naturgasnätsinnehavare kan vara i behov av att sänka sina priser under åren 2020–2023.

Mer information: Tiina Karppinen, ledande sakkunnig, tfn 029 5050 035 och Veli-Pekka Saajo, direktör, tfn 029 5050 023 (e-postadresser: [email protected]).


 

El- och naturgasnäten Nyhet